Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Тараба Наталія Вікторівна. Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 223арк. — Бібліогр.: арк. 191-223.Анотація до роботи:

Тараба Н.В. Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

В дисертації представлений комплексний підхід щодо дослідження теоретичних та практичних проблем правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням в Україні, за результатами якого вдосконалено ряд понять інституту зовнішньоекономічних угод, визначено поняття та ознаки зовнішньоекономічної угоди з комерційним фінансуванням. Зобов’язання з комерційного фінансування розглядається з точки зору його визначального впливу на вирішення питань щодо поняття, правової природи та критеріїв класифікації договорів міжнародного фінансового лізингу, міжнародного факторингу та міжнародного форфейтингу. На основі дослідження особливостей уніфікованого та колізійного регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням сформульовано зміни до чинного законодавства України, спрямовані на його вдосконалення.

У висновках узагальнено теоретичні та розроблено практичні підходи до вирішення проблеми правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням в Україні. Основні висновки за результатами проведеного дослідження зводяться до наступного: 1) удосконалено доктринальне поняття зовнішньоекономічної угоди шляхом уточнення та визначення основних ознак, які її характеризують з точки зору останніх тенденцій національного та міжнародно-правового регулювання; 2) комерційне фінансування визначено дисертанткою як приватно-правове зобов’язання, що характеризує відносини сторін по договору міжнародного фінансового лізингу, міжнародного факторингу та міжнародного форфейтингу і у поєднанні з іншими ознаками дозволяє об’єднати ці договори в групу зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням; 3) запропоновано авторське визначення понять договору міжнародного фінансового лізингу, договору міжнародного факторингу та договору міжнародного форфейтингу; 4) подальший розвиток дістали питання цивільно-правової природи та кваліфікуючих ознак договорів фінансового лізингу, факторингу та форфейтингу; 5) за допомогою уточнених та вдосконалених критеріїв класифікації досліджено окремі форми та способи реалізації договорів міжнародного фінансового лізингу та міжнародного факторингу; 6) визначаються основні особливості уніфікованого та колізійного регулювання договорів міжнародного фінансового лізингу та міжнародного факторингу, та пропонуються шляхи вирішення виявлених при цьому проблем; 7) сформульовано проекти змін до чинного законодавства України, спрямовані як на подолання внутрішніх колізій українського законодавства в частині регулювання відносин комерційного фінансування, так і на гармонізацію його положень із положеннями міжнародно-правових актів.

Публікації автора:

  1. Тараба Н.В. Деякі питання правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 55, 2003. – С. 174 – 176;

  2. Тараба Н.В. Види договорів факторингу // Право України. – 2006. – № 1. – С. 78 – 81;

  3. Тараба Н.В. Правове регулювання договору міжнародного факторингу // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип.5, 2006 р. – С. 122 – 126;

  4. Тараба Н.В. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 11 – 14.