Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Чернат Віктор Андрійович. Зобовязання, що виникають внаслідок рятування здоровя та життя фізичної особи: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2006.Анотація до роботи:

Чернат В.А. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006.

Дисертацію присвячено проблемам зобов'язань, що мають місце у зв'язку з рятуванням життя і здоров'я фізичної особи, за цивільним законодавством України. Досліджено поняття, правову природу, особливості суб'єктного складу, підстави виникнення і зміст зобов'язань, що виникають при рятуванні життя і здоров'я фізичної особи, за цивільним законодавством України. Визначено, що зобов'язання, які виникають у зв'язку із вчиненням дій, спрямованих на рятування здоров'я та життя фізичної особи, належать до недоговірних зобов'язань та сформульовано їхнє визначення. Наведено характеристику структури досліджуваних зобов'язальних відносин. Встановлено умови виникнення зобов'язань, що мають місце у зв'язку із вчиненням дій, спрямованих на рятування здоров'я та життя фізичної особи. На підставі аналізу літератури з проблематики дослідження, нормативних актів та судової практики сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання цього виду зобов'язань.

У Висновках сформульовані найбільш істотні положення та пропозиції, одержані в результаті дисертаційного дослідження.

Зокрема, зазначається, що зобов'язання, які виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, є абсолютною новелою


Цивільного кодексу України 2003 р. Вперше зазначені зобов'язання було закріплено у ст. 1161 ЦК України.

З цієї норми випливає, що внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи виникають зобов'язання, суб'єктами яких є особа, що вчиняла рятувальні дії (рятувальник - ним може бути як фізична, так і юридична особа) і держава в особі відповідних державних органів. Об'єктом зазначених зобов'язань є компенсація шкоди, завданої при рятуванні здоров'я та життя фізичної особи. Змістом зобов'язань, які виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, є право рятувальника на відшкодування зазнаної ним шкоди і обов'язок держави відшкодувати шкоду, зазнану рятувальником, у повному обсязі (втрачений заробіток, пошкоджене майно, витрати на лікування тощо).

Умовами виникнення зобов'язань внаслідок рятування здоров'я та життя фізичних осіб, як випливає зі змісту ст. 1161 ЦК України, є:

1) наявність реальної загрози для здоров'я та життя фізичної особи;

2) відсутність у рятувальника повноважень вчиняти рятувальні щодо іншої фізичної особи дії; 3) спрямованість дій на рятування здоров'я та життя фізичної особи; 4) виникнення у рятувальника шкоди внаслідок вчинення ним рятувальних дій щодо здоров'я та життя фізичної особи.

Запропоновано при визначенні обсягу та порядку відшкодування шкоди, зазнаної внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи застосувати в порядку аналогії закону правила глави 82 ЦК України, присвячені зобов'язанням, які виникають внаслідок заподіяння шкоди правопорушенням (деліктним зобов'язанням). Крім того, вказується про доцільність проведення відповідного роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з питань відшкодування шкоди, завданої при вчиненні правомірних дій (зокрема, дій, спрямованих на рятування здоров'я та життя фізичної особи).

Публікації автора:

1. Чернат В.А. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків за Цивільним кодексом України 2003 року у порівнянні із законодавством деяких країн Західної Європи //Актуальні проблеми держави і права, 2005. - Вип. 24. – С. 163-167.

2. Чернат В.А. Поняття та характерні риси зобов'язань відшкодування шкоди за ЦК України 2003 року //Митна справа, 2005.- № 2. - С. 94-99.

3. Чернат В.А. Поняття та характерні риси зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи //Митна справа, 2005. - № 4. – С. 96-100.

4. Чернат В.А. Зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи //Актуальні проблеми держави і права, 2006. - Вип. 25. – С. 260-266.

5. Чернат В.А. Місце зобов'язань із рятування життя та здоров'я фізичної особи у системі недоговірних зобов'язань //Актуальні проблеми держави і права, 2006. - Вип. 28. - С. 42-51.

6. Чернат В.А. Зобов'язання з рятування життя та здоров'я фізичної особи у контексті самозахисту //Програма та тези доповідей Науково-практичної конференції «Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності, пов'язаної з морем» (17 березня 2006 р., м. Одеса). - Одеса: Фенікс, 2006. – С. 141-142.