Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Ківалова Тетяна Сергіївна. Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми. : Дис... д-ра наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Ківалова Т.С. Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних цивільно-правових проблем зобов'язань відшкодування шкоди: поняття та цивільно-правового регулювання зобов'язань відшкодування шкоди, їх систематизації, підстав виникнення, принципів та функцій тощо.

Значну увагу приділено розгляду питань про розуміння сутності зобов'язань відшкодування шкоди, внаслідок чого робиться висновок про їх складну правову природу і необхідність розгляду в якості інституту права та як специфічних правовідносин охоронного характеру. Здійснено аналіз особливостей принципів та функцій зобов'язань відшкодування шкоди, умов та підстав виникнення.

Здійснено обґрунтування існуючих і розробка нових цивілістичних конструкцій та пов'язаних з ними правових категорій, що застосовуються у зобов'язаннях відшкодування шкоди. У процесі дослідження формується цивільно-правова теорія зобов'язань відшкодування шкоди у системі зобов'язального права.

Запропоновано визначення поняття зобов'язань відшкодування шкоди як правового інституту і як правовідносин, установлено місце зобов'язань відшкодування шкоди у системі зобов'язань та здійснено їх класифікацію.

У Висновках за результатами здійсненого дослідження викладені найбільш важливі наукові і практичні результати, отримані в дисертації, наводяться узагальнення і пропонуються нові вирішення низки теоретичних цивільно-правових проблем зобов'язань відшкодування шкоди, їх цивільно-правового регулювання, пропозиції та рекомендації, спрямовані на


вдосконалення цивільного законодавства і практики його застосування. Зокрема, це висновки щодо:

доцільності використання системного підходу, оскільки він дозволяє встановити систему не лише зобов'язальних правовідносин, як цивільних відносин, урегульованих нормами цивільного законодавства, але й систему (структуру) зобов'язального права як підрозділу цивільного права (законодавства) України, який складається із сукупності інститутів - груп цивільних зобов'язань, а потім на цій основі - визначити взаємозв'язки між «зобов'язаннями» - інститутами зобов'язального права і «зобов'язаннями» - зобов’язальними правовідносинами, а також взаємозв'язки між собою окремих інститутів зобов'язального права України та окремих зобов'язальних правовідносин;

формулювання поняття зобов'язань відшкодування шкоди як правового інституту та відповідних недоговірних правовідносин, які виникають внаслідок завдання шкоди;

систематизації зобов'язань відшкодування шкоди із застосуванням їх поділу першого, другого та третього рівнів;

доцільності удосконалення термінології у назві та змісті норм глави 82 ЦК України шляхом заміни терміну «відшкодування шкоди» на термін «компенсація шкоди». Відповідно, зобов'язання відшкодування шкоди слід іменувати «компенсаційні зобов'язання»;

доцільності використання терміну «відшкодування шкоди» у широкому сенсі - для позначення будь-яких правовідносин відшкодування, а позначення «компенсаційні зобов'язання» вживати стосовно інституту, передбаченого главою 82 ЦК України, та правовідносин, які виникають при реалізації відповідних норм;

доцільності розгляду зобов'язань відшкодування шкоди (компенсаційних зобов'язань) під різними кутами зору як правового інституту, і як правовідносин;

визначення поняття зобов'язань відшкодування шкоди як правового інституту, наслідком реалізації норм якого є недоговірні правовідносини, що виникають внаслідок завдання шкоди, у яких, спираючись на імперативний припис норм цивільного законодавства, кредитор (потерпілий - особа, якій завдана шкода або особа, вказана у законі) має право вимагати від боржника (особи, яка завдала шкоду, або від суб'єкта, вказаного у законі) відшкодування завданої йому шкоди у повному обсязі;

формулювання поняття правовідносини відшкодування шкоди як передбачених нормами цивільного законодавства цивільних охоронних правовідносин, що виникають внаслідок завдання шкоди суб'єкту цивільних прав і виражаються у праві потерпілого на відшкодування завданої йому шкоди та обов'язку особи, яка завдала шкоду, або суб'єкта, вказаного у законі, відшкодувати завдану шкоду;


доцільності виокремлення загальних, спеціальних та специфічних принципів регулювання зобов'язань відшкодування шкоди;

диференціації зобов'язань відшкодування шкоди відповідно до підстав їх виникнення на недоговірні компенсаційні зобов'язання та недоговірну (деліктну) відповідальність;

можливості субсидіарного застосування норм компенсаційних зобов'язань, передбачених главою 82 ЦК України, в усіх випадках завдання (виникнення) шкоди, що повністю відповідає особливому призначенню (функціям - охоронним та компенсаційним) цього інституту.

Публікації автора:

Монографія:

Ківалова Т.С. Зобов'язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): моногр. /Т.С. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2008. - 360 с.

Рецензія:

Рецензія Бервено С.М. на монографію Т.С. Ківалової «Зобов'язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти)». - Одеса: Юридична література, 2008. - 360 с. //Юридичний вісник. - 2008. - № 4. - С. 55-57.

Статті у фахових виданнях:

1. Ківалова Т.С. До питання про поняття і складові методу правового регулювання /Т.С. Ківалова, Г.С. Смелянець //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2003. -Вип. 21.-С. 33-38.

2. Ківалова Т.С. Поняття зобов'язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України /Т.С. Ківалова //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2007. - Вип. 36. -С. 336-341.

3. Ківалова Т.С. Методологічні засади визначення системи зобов'язань відшкодування шкоди за ЦК України: пошук парадигми /Т.С. Ківалова II Південноукраїнський правничий часопис: науковий журнал. - 2007. - № 4. -С. 170-173.

4. Ківалова Т.С. Особливості правового регулювання цивільних відносин відшкодування шкоди /Т.С. Ківалова /У Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Вип. 37. -С. 154-159.

5 Ківалова Т.С. Поняття та система зобов'язань у цивільному праві України /Т.С. Ківалова //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - № 38. - С. 22-27.


6. Ківалова Т.С. Спірні питання застосування норм цивільного законодавства при загальній та окремій аваріях /Т.С. Ківалова //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Вип. 39. - С. 264-269.

7. Ківалова Т.С. Система (структура) зобов'язань у цивільному законодавстві України /Т.С. Ківалова //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Вип. 40. -С. 209-214.

8. Ківалова Т.С. Принципи зобов'язань відшкодування шкоди за Цивільним кодексом України: постановка проблеми /Т.С. Ківалова //Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право. -2008. - Вип. 9. - С. 282-284.

9. Ківалова Т.С. Концептуальні засади визначення поняття та системи зобов'язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України /Т.С. Ківалова //Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. - 2008. - № 1. - С. 116-123.

10. Ківалова Т.С. Відшкодування шкоди у системі способів захисту прав власника /Т.С. Ківалова //Вісник прокуратури. - 2008. - № 4. - С. 97-103.

11. Ківалова Т.С. Застосування норм цивільного законодавства до відносин відшкодування шкоди, завданої при надзвичайних морських подіях /Т.С. Ківалова //Митна справа: науково-аналітичний журнал. - 2008. - № 3. -С. 44-48.

12. Ківалова Т.С. Виключення відповідальності та звільнення від відповідальності за завдання шкоди /Т.С. Ківалова //Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. - 2008. — № 2. - С. 140-145.

13. Ківалова Т.С. Деякі питання характеристики суб'єктів зобов'язань відшкодування шкоди /Т.С. Ківалова //Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского: научный журнал: Серия: Юридические науки. - Симферополь, 2008. - № 1. - Том 21 (60). - С. 132-138.

14. Ківалова Т.С. Зобов'язання відшкодування шкоди як цивільні правовідносини /Т.С. Ківалова //Митна справа: науково-аналітичний журнал. - 2008. - № 4. - С. 64-69.

15. Ківалова Т.С. Суб'єкти правовідносин відшкодування шкоди /Т.С. Ківалова //Юридический вестник. - 2008. - № 2. - С. 26-32.

16. Ківалова Т.С. Динаміка вітчизняної законодавчої концепції зобов'язань відшкодування шкоди /Т.С. Ківалова //Проблеми законності республіканський міжвідомчий науковий збірник. - 2008. - Вип. 96. - С. 86-92.

17. Ківалова Т.С. Функції інституту зобов'язань відшкодування шкоди /Т.С. Ківалова //Наукові праці Одеської національної юридичної академії: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Т. 7. - С. 152-159.

18 Ківалова Т.С. Щодо характеристики шкоди як підстави виникнення недоговірних зобов'язань /Т.С. Ківалова //Актуальні проблеми держави і


права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. -Вип. 41. -С. 34-41.

19. Ківалова Т.С. До питання про розмежування зобов'язань відшкодування шкоди та деяких інших недоговірних зобов'язань /Т.С. Ківалова //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Вип. 42. - С. 81-88.

20. Ківалова Т.С. Проблемні питання визначення підстав виникнення зобов'язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України /Т.С. Ківалова //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Вип. 43. - С. 36-41.

21. Ківалова Т.С. Об'єкти та зміст правовідносин відшкодування шкоди /Т.С. Ківалова //Юридичний вісник. - 2008. - № 3. - С. 26-33.

22. Ківалова Т.С. Деякі проблеми питання визначення поняття та змісту моральної шкоди за цивільним законодавством України /Т.С. Ківалова //Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Вип. 34. - С. 55-61.

23. Ківалова Т.С. Щодо визначення поняття цивільно-правової недоговірної (деліктної) відповідальності /Т.С. Ківалова //Вісник прокуратури. - 2008. - № 11. - С. 99-107.

Інші публікації, які додатково висвітлюють основний зміст дисертації:

1. Ківалова Т.С. Проблемні питання встановлення співвідношення наслідків порушення договору та зобов'язань відшкодування шкоди /Т.С. Ківалова //Часопис цивілістики. - 2008. - № 6. - С. 14-17.

2. Ківалова Т.С. Деякі проблемні питання зобов'язань відшкодування шкоди /Т.С. Ківалова //Часопис цивілістики. - 2008. - № 7. - С. 23-27.

3. Ківалова Т.С, Короткий Т.Р. Уніфікація норм про відшкодування позадоговірної шкоди в міжнародному приватному праві /Т.С. Ківалова, Т.Р. Короткий //Правове життя сучасної України: 10-а ювілейна звітна наукова конференція професорсько-викладацького і аспірантського складу, 27-28 квітня 2007 р.: тези доп. - Одеса, 2007. - С. 153-155.

4. Ківалова Т.С. Відшкодування шкоди, завданої порушенням права інтелектуальної власності /Т.С. Ківалова //Проблеми права інтелектуальної власності: круглий стіл, 14 березня 2008 р.: тези доп. - Одеса, 2008. - С. 10-13.

5. Ківалова Т.С. Застосування норм цивільного законодавства при відшкодування шкоди, завданої на морі /Т.С. Ківалова //Підприємництво і море: круглий стіл, 26 листопада 2007 р.: тези доп. - Одеса, 2008. - С. 7-9.

6. Ківалова Т.С. До визначення поняття зобов'язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України /Т.С. Ківалова //III Міжнародна цивілістична наукова конференція студентів та аспірантів, 4-5 квітня 2008 р.: тези доп. - Ч. 2.- Одеса, 2008. - С. 33-35.

7 Ківалова Т.С. До визначення сутності підстав виникнення зобов'язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України /Т.С. Ківалова //


Правове життя сучасної України: Всеукраїнська наукова конференція, 18-19 квітня 2008 р.: тези доп. - Одеса, 2008. - С. 261-262.

8. Ківалова Т.С. Неправомірні дії як підстава виникнення зобов'язань за римським приватним правом /Т.С. Ківалова //Римське право і сучасність: V Міжнародна науково-методична конференція, 30-31 травня 2008 р.: тези доп. - Одеса, 2008. - С. 141-143.

Підручники та навчальні посібники:

1. Ківалова Т.С. Особливості захисту прав власника за допомогою зобов'язань відшкодування шкоди //Цивільне право України: підручник у 3 кн. /[Є.О. Харитонова, О.І. Харитонова, О.А. Підопригора та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова. - Одеса: Юридична література. - Кн. 2. - 2006. - С. 190-193.

2. Ківалова Т.С. Поняття та система зобов'язань відшкодування шкоди //Цивільне право України: підручник у 3 кн. /[Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, В.В. Луць та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова. - Одеса: Юридична література. - Кн. 3. - 2006. - С. 745-753.

3. Ківалова Т.С. Зобов'язання, які виникають внаслідок завдання шкоди: навчально-методичний посібник /[Є.О. Харитонов, О.С. Адамова, Н.Ю. Голубєва та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова. - Одеса: Фенікс, 2007. - С. 9-12.

4. Ківалова Т.С. Відшкодування шкоди, завданої правам власника //Цивільне право України: підручник в 2-х т. /[Є.О. Харитонов, О.В. Дзера, В.В. Дудченко та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - X.: Одіссей. - Т. 1. - 2008. - С. 621-622.

5. Ківалова Т.С. Поняття та система зобов'язань відшкодування шкоди //Цивільне право України: підручник в 2-х т. /[Є.О. Харитонов, І.А. Безклубий, В. Луць та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - X.: Одіссей. -Т. 2. -2008.-С. 692-694.

6. Ківалова Т.С. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) //Цивільне право України: підручник в 2-х т. /[Є.О. Харитонов, І.А. Безклубий, В.В. Луць та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - X.: Одіссей. - Т. 2. - 2008. - С. 734-737.

7. Ківалова Т.С. Поняття зобов'язань відшкодування шкоди //Цивільне та сімейне право: навчально-методичний посібник [для підгот. до склад. іспиту] /[Є.О. Харитонов, О.С. Адамова, Н.Ю. Голубєва та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - X.: Одіссей, - Ч. 2. - 2008. – С. 424-126.

8. Ківалова Т.С. Система зобов'язань відшкодування шкоди //Цивільне та сімейне право: навчально-методичний посібник [для підгот. до склад. іспиту] /[Є.О. Харитонов, О.С. Адамова, Н.Ю. Голубєва та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - X.: Одіссей, -Ч. 2. -2008. - С. 426-433.

9 Ківалова Т.С. Цивільне та сімейне право: навчально-методичний посібник: ч. 3 /[Є.О. Харитонов, Н.Ю. Голубєва, Т.С. Ківалова та ін.]; за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - Одеса: Фенікс, 2008. - С. 11-13, 51-26.