Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Пучкова Ганна Валеріївна. Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, за римським приватним правом та їх рецепція у цивільному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 198арк. — Бібліогр.: арк. 174-198.Анотація до роботи:

Пучкова Г.В. Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного набуття або збереження майна, за римським приватним правом та їх рецепція у цивільному праві України. - Рукопис.


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних та практичних питань правового регулювання зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, за римським приватним правом та їх рецепції у цивільному праві України. Автор аналізує перебіг виникнення та формування інституту безпідставного збагачення, його головні риси за римським приватним правом, а також чинники та характер його рецепції у цивільному праві України. Проаналізовано концепцію зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, у сучасній українській цивілістиці, сутність і зміст відповідних норм Цивільного кодексу України. Зроблено низку пропозицій по вдосконаленню редакції окремих положень Цивільного кодексу, котрі стосуються даного інституту.

У Висновках на підставі здійсненого аналізу з урахуванням сучасних уявлень про римське право та окремі його інститути було здійснено комплексне дослідження інституту безпідставного збагачення у римському праві, та його рецепції у сучасному цивільному праві України.

Зазначається, що формування зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, відбувалося у контексті загального процесу формування зобов'язань як частини римського приватного права. Не підпадаючи під жодну з основних підстав виникнення зобов'язань, відомих стародавньому римському цивільному праву - контракти та делікти - зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення за рахунок іншої особи, сформувалися пізніше за останні за допомогою преторського права, яке відгукнулося на життєві потреби тодішнього суспільства.

Не маючи спочатку свого постійного місця у системі цивільних зобов'язань, у період сформованого (класичного) римського приватного права розглядається як «нібито договірна» підстава виникнення зобов'язань.

Порівняльний аналіз концепції зобов'язань з безпідставного збагачення і відповідних положень цивільного законодавства низки країн, чиє законодавство так чи інакше вплинуло на цивільне законодавство України, та положень римського приватного права, дозволив зробити висновок про наявність істотного впливу останнього на вирішення відповідних питань у сучасних правових системах. Зокрема, це виражається у тому, що зобов'язання, які виникають внаслідок безпідставного збагачення, відповідно до концепції цивільного права зазначених країн розглядаються як типовий випадок квазі-контракту, що може існувати навіть без прямої вказівки закону, під впливом ідей справедливості, які проникли у позитивне право. Із римського права був запозичений також важливий принцип, згідно якому ніхто не має права збагачуватися без юридичної підстави за рахунок іншої особи.

Так само при проведенні законопроектних робіт у Російській імперії правило про повернення незаконного збагачення було запозичене з римського приватного права. Разом із тим, у характері рецепції зазначених положень римського приватного права існували певні відмінності. Якщо французька правова система притримувалася каузального принципу побудови таких зобов'язань, то німецьке, а вслід за нею і російське цивільне право більше тяжіли до абстрактних конструкцій, що ґрунтувалися на використанні загального принципу римського приватного права стосовно несправедливості збагачення за рахунок іншої особи у випадку відсутності договору, законної правової підстави тощо.


З часом ці положення у дещо модернізованому вигляді були сприйняті й Цивільним кодексом України, особливо у частині, яка стосується засад зобов'язань, які виникають з безпідставного збагачення, визначення окремих випадків виникнення таких зобов'язань тощо.

Проте у цивільному праві України рецепція положень римського приватного права стосовно зобов'язань, які виникають з безпідставного збагачення за рахунок іншої особи, має дещо непослідовний і незавершений характер, що можна пояснити відсутністю цілісної концепції рецепції принципів та положень римського зобов'язального права у цивільне законодавство України. Це знаходить відображення як у іноді необґрунтованих трансформаціях концепції таких зобов'язань, непослідовності при визначенні місця зазначеного інституту у системі зобов'язань, так і у формулюванні та змісті окремих норм, термінології тощо. Зазначені вади пропонується усунути шляхом внесення низки змін та доповнень до ЦК України, зміст яких відображений у дисертації.

Публікації автора:

1. Пучкова Г.В. Характеристика зобов'язань у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави за чинним законодавством України //Актуальні проблеми держави і права. 36. наук. праць. - Вип. 28. - Одеса: Юрид. літ., 2006. - С. 274-281.

2. Пучкова Г.В., Ніколаєнко О.В. Ніби договірні зобов'язання за римським приватним правом //Актуальні проблеми держави і права. 36. наук. праць. - Вип. 31.- Одеса: Юрид. літ., 2007. - С. 221-228.

3. Пучкова Г.В. Види та зміст зобов'язань, що виникали внаслідок без підставного збагачення у класичному римському праві //Актуальні проблеми держави і права. 36. наук. праць. - Вип. 33. - Одеса: Юрид. літ., 2007. - С. 185-192.

4. Пучкова Г.В. Формування концепції зобов'язань, які виникають внаслідок безпідставного збагачення у цивільному праві України //Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – Випуск 7. - Ужгород: Поліграф центр «ЛІРА», 2007. - С 181-185.

5. Пучкова Г.В. Об'єктивні умови виникнення зобов'язань із безпідставного придбання (збереження) майна //II Всеукраїнська цивілістична наукова конференція студентів та аспірантів: Збірник тез наукових робіт, 30-31 березня 2007р., м. Одеса. - С 167-169.