Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Нижний Сергій Валерійович. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов'язань : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 198арк. — Бібліогр.: арк. 180-197.Анотація до роботи:

Нижний С.В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2007.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із заставою майнових прав як способом забезпечення виконання зобов’язань.

Автором досліджується історія виникнення інституту застави майнових прав, визначається поняття застави майнових прав, аналізується її правова природа. У дисертації дається визначення договору застави майнових прав, досліджується його предмет та зміст, форма та сторони. В роботі аналізуються механізми звернення стягнення на заставлені майнові права.

Проведено дослідження проблем правового регулювання застави окремих видів майнових прав, а саме: авторських майнових прав, корпоративних прав, майнових прав, що виникають з договору оренди, а також особливості застави інших видів прав вимоги.

В роботі викладено низку пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства.

Публікації автора:

  1. Нижний С.В. Виникнення та розвиток інституту застави майнових прав // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 441-446.

  2. Нижний С.В. До питання про правову природу застави // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 104-110.

  3. Нижний С.В. Застава майнових прав, що виникають з орендних правовідносин // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 1. – С. 130-134.

  4. Нижний С.В. Правове регулювання застави корпоративних прав // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 187-192.

  5. Нижний С.В. Проблеми галузевої належності інституту застави / Методологія приватного права: Зб. наукових праць / Редкол.: О.Д.Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 340-344.

  6. Нижний С.В. Цивільно-правові проблеми оформлення договору застави // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання” 14-15 листопада 2003 року. – С.127-129.

  7. Нижний С.В. Застава авторських прав: цивільно-правовий аспект // Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-30 листопада 2003 року). К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – С. 267-270.