Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Кодинець Анатолій Олександрович. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.Анотація до роботи:

Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України, визначення ефективності цивільно-правового регулювання відносин, пов’язаних з їх використанням, та розробку обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері права інтелектуальної власності.

Досліджено історичний розвиток та визначена система засобів індивідуалізації, проаналізовано співвідношення засобів індивідуалізації з суміжними правовими категоріями, з’ясована правова природа та ознаки суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації, особливості їх реалізації та захисту.

Публікації автора:

 1. Кодинець А.О. Проблеми співвідношення виключних прав на засоби індивідуалізації у цивільному праві України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2004. – С.307-312.

 2. Кодинець А. Правовий статус комерційних (фірмових) найменувань за законодавством України // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С.28-33.

 3. Кодинець А.О. Географічне зазначення та торговельна марка: проблеми правової охорони // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С.237-242.

 4. Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 63-64. – 2005. – С.48-52.

 5. Кодинець А.О. Проблемні питання правової охорони засобів індивідуалізації у системі об’єктів права інтелектуальної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №11. – С.85-92.

 6. Кодинець А.О. Проблемні аспекти суб’єктного складу відносин у сфері використання комерційних найменувань // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 154-159.

 7. Кодинець А. Торговельні марки: проблеми функціональної ієрархії // Право України. – 2005. – №12. – С. 44-48.

 8. Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб’єктивних прав на доменні імена // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №1. – С. 18-21.

 9. Кодинець А.О., Шицький І.Б. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади у цивільних відносинах // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.І. – С.298-310.

 10. Кодинець А.О. Проблеми співвідношення комерційного (фірмового) найменування та комерційного позначення // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Юридичні читання молодих вчених”. 23-24 квітня 2004. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004 – С.357-360.

 11. Кодинець А.О. Проблеми вирішення колізії прав на товарні позначення у цивільному праві України // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання”. 5-6 листопада 2004р. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2004. – С.161-162.

 12. Кодинець А.О. Деякі питання правової охорони засобів індивідуалізації у мережі Internet // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Другі юридичні читання”. 18 травня 2005 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005 – С.343-346.

 13. Кодинець А.О. Особливості суб’єктного складу відносин у сфері використання комерційних найменувань // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки “Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки”. 19 травня 2005р. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2005 – С.330-332.

 14. Кодинець А.О. Деякі теоретичні аспекти концепції суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Четверті осінні юридичні читання” (21-22 жовтня 2005 р.): У 3-х частинах: Частина друга: “Приватно-правові науки”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2005. – С.122-125.