Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Лов'як Олег Орестович. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — 208арк. — Бібліогр.: арк. 185-203.Анотація до роботи:

Лов’як О.О. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту недоговірних відносин з відшкодування шкоди, завданої службовими особами органів внутрішніх справ та визначенню напрямів його правового забезпечення. У дисертаційному дослідженні розглянуто елементи, причини виникнення і правову природу відносин з відшкодування шкоди, завданої службовими особами ОВС, досліджено особливості підстав виникнення таких відносин та випадки правомірного завдання шкоди.

У роботі на підставі аналізу особливостей відносин з відшкодування шкоди, завданої службовими особами ОВС, зроблені обґрунтовані теоретичні висновки та внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Публікації автора:

  1. Лов’як О.О. Відшкодування шкоди, заподіяної правомірними діями при виконанні службових обов’язків // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2000. – № 4. – С. 42-46.

  2. Лов’як О.О. Вина та правомірне заподіяння шкоди при виконанні службових обов’язків // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 9. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. – С. 226-232.

  3. Лов’як О.О. Професійний ризик у контексті цивільного права // Вісник прокуратури. – К., 2002. - № 2. – С. 76-78.

  4. Лов’як О.О. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної в стані професійного ризику // Право України. – К., 2002. – № 10. – С. 75-77.

  5. Лов’як О.О. Соціальне значення цивільно-правової відповідальності за шкоду заподіяну працівниками правоохоронних органів // Україна - 2005: поступальна хода до верховенства права: Зб. матер. конф. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – С. 140-143.

  6. Лов’як О.О. Актуальні питання настання цивільно-правової відповідальності без вини // Сучасні проблеми розвитку державності та протидії злочинності: Матеріали III звітної науково-практичної конференції (17-18 травня 2005 року) / За заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. В.П. Пєткова. – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, ділянка оперативного друку, 2005. - С. 159-163.

  7. Лов’як О.О. Відшкодування майнової шкоди, завданої при виконанні громадських обов’язків // Підприємництво, господарство і право. – К., 2005. – № 6. – С. 119-121.

  8. Аксьонов Г.О., Возник М.В., Лов’як О.О., Никифорчук Д.Й., Чеботарьов Е.В. Попередження, розкриття та ліквідація наслідків терористичних актів на території підрозділу ОВС (управлінський та цивільно-правовий аспекти): Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2005. – 88с. - (Бібліотека оперативного працівника). (Вступ та розділ 2 – загалом 27 сторінок).

9. Лов’як О.О. Актуальні проблеми деліктної відповідальності службових осіб ОВС // Зб. мат. науково-теоретичної конференції, присвяченої створенню Академії управління МВС. - К, 2006. – С. 197-200.