Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Плачков Дмитро Федорович. Відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від злочину, за цивільним законодавством. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Плачков Д.Ф. Відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від злочину, за цивільним законодавством. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія. Одеса. 2008.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей відшкодування державою шкоди, заподіяної злочином. Розглядаються засади українського цивільного законодавства, що регулює інститут відшкодування державою шкоди особі, яка потерпіла від злочину. Досліджена правова природа відносин, що виникають внаслідок завдання шкоди злочином, а також відшкодування шкоди державою та виділено характерні ознаки


зобов'язань держави, що виникають внаслідок завдання шкоди злочином; проаналізований суб'єктний склад зобов'язань держави, що виникають внаслідок завдання шкоди злочином; досліджені підстави та умови відшкодування державою шкоди особі, що потерпіла від злочину; проаналізовано особливості реального механізму відшкодування державою шкоди особі, що потерпіла від злочину.

Сформульовано теоретичні висновки з досліджених питань та практичні пропозиції, спрямовані на удосконалення інституту відшкодування державою шкоди особі, що потерпіла від злочину.

У Висновках узагальнено теоретичні та практичні результати, отримані автором у ході дослідження. Зроблено загальний висновок, що нині в Україні назріла необхідність створення цілісного національного механізму захисту прав потерпілих від злочинів. Для цього, зокрема, необхідно розробити реальні механізми відшкодування шкоди державою, завданою злочином.

На основі зроблених висновків у законодавчі акти та законопроекти пропонується внести такі зміни:

1. У ЦК України:

Стаття 1177. Відшкодування державою майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину

1. Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, чи вона переховується (знаходиться у розшуку), або якщо вона є неплатоспроможною.


2. незмінна

Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину

1. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину, відшкодовується потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього Кодексу, державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, чи вона переховується (знаходиться у розшуку), або якщо вона є неплатоспроможною.

2. незмінна

2. У проекті Закону України «Про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від злочину»:

а) змінити назву: «Про відшкодування державою матеріальної шкоди фізичним особам, які потерпіли від злочину»;

б) у ст. 1 роз'яснити основні терміни: «матеріальна шкода», «потерпілий», «злочин», «істотна шкода» тощо;

в) прибрати з тексту Закону термін «громадянин», що автоматично звужує коло осіб, які мають право на відшкодування шкоди завданої скоєним злочином, що суперечить Конституції України;

г) ч. 2 ст. 1 викласти так: у разі, якщо шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину, вона відшкодовується потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 ЦК України;

д) ст. 3 доповнити пунктом наступного змісту: шкода не відшкодовується потерпілим від злочину, які мають сукупний річний дохід більше ніж ... неоподатковуваних мінімумів громадян;

є) доповнити законопроект статтею: «Підстави та умови у відмові відшкодування шкоди».

У відшкодуванні відмовляється у таких випадках:

1) якщо розмір вже здійснених, на момент прийняття рішення про відшкодування шкоди, соціальних та/або страхових виплат покриває завдані злочином збитки, які підлягають відшкодуванню згідно з цим Законом;

2) якщо заявником, який звертається за відшкодуванням шкоди подано завідомо недостовірні відомості;

3) якщо обставини вчинення злочину вказують на те, що особа свідомо погодилась на ризик заподіяння шкоди;

4) якщо вчинення злочину щодо особи викликано її неправомірними діями.

е) виключити ст.ст. 10-11, що містять цивільно-процесуальні норми; порядок розгляду справ про відшкодування шкоди має регламентуватися ЦПК України.

ж) ч. 2 ст. 20 викласти у такій редакції: «Підставою для регресної вимоги, зазначеної в частині першій, є встановлення в діях особи складу злочину за вироком суду, що набрав законної сили».

Публікації автора:

1. Плачков Д.Ф. Проблеми реалізації прана фізичної особи на відшкодування шкоди, яка потерпіла від злочину Д.Ф. Плачков /Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. Вин. 28. - 2006. С. 299-302.

2. Плачков Д.Ф. Характер шкоди у зобов'язанні відшкодування шкоди особі, що потерпіла від злочину /Д.Ф. Плачков Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2007. - Вин. 31. С. 274-278.

3. Плачков Д.Ф. Компенсація державою шкоди, заподіяної злочином /Д.Ф. Плачков //Вісник прокуратури. - 2007. - № 6. С. 59-63.

4. Плачков Д.Ф. Юридична природа відносин відшкодування державою шкоди, завданої фізичній особі злочином Д.Ф. Плачков //Актуальні проблеми держави та права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Вип. 38. - С. 229-233.

5. Плачков Д.Ф. Становлення та розвиток інституту відшкодування державою шкоди, завданої злочином /Д.Ф. Плачков //Актуальні проблеми держави та права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література. - 2008. - Вип. 39. - С. І39-І43.

6. Плачков Д.Ф. Компенсація державою шкоди, що заподіяна фізичній особі злочином /Д.Ф. Плачков //III Міжнародна цивілістична наукова конференція студентів та аспірантів. 4-5 квітня 2008 р.: тези доп. - ч. 2. - Одеса: Фенікс - 2008. - С. 68-69.

7. Плачков Д.Ф. Становлення та розвиток інституту відшкодування державою шкоди, завданої злочином /Д.Ф. Плачков //Підприємництво і море: тези доп. круглого столу. - Одеса: Фенікс. 2008. С. 69-70.