Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Пушай Володимир Іванович. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах (на матеріалах судової практики) : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київ, 2006.Анотація до роботи:

Пушай В. І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах (на матеріалах судової практики). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03.— цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2006.

Дисертація присвячена проблемам уступки права вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах, що досліджуються на матеріалах судової практики. В роботі аналізуються основні історичні етапи та передумови розвитку цих інститутів у римському приватному праві та за національним законодавством різних часів.

В роботі досліджуються основні елементи передачі права вимоги — поняття, предмет, підстави та наслідки, формулюються ознаки, яким має відповідати право вимоги, щоб бути предметом відступлення.

Даються поняття та основні види обмежень уступки права вимоги. Аналізується проблематика їх окремих видів, зокрема обґрунтовується неможливість передачі переважних прав.

В дисертації приділяється увага механізму переведення боргу, зокрема досліджуються підстави, умови, наслідки, межі та обмеження переведення боргу.

Публікації автора:

  1. Пушай В. І. Визнання цесії як завершальний етап її історичного розвитку // Вісн. Вищого арбітражного суду України. — 2000. — № 4. — С. 46–51.

  2. Пушай В. І. Треті особи в арбітражному процесі. Заміна осіб // Вісн. господарського судочинства. — 2001. — № 3. — С. 90–95.

  3. Пушай В. І. Переведення боргу за договором: новий Цивільний кодекс України і судова практика // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 12. — С. 23–26.

  4. Пушай В. І. Деякі проблеми відступлення права вимоги за новим Цивільним кодексом України // Вісн. господарського судочинства. — 2004. — № 3. — С. 230–235.

  5. Пушай В. І. Межі та обмеження відступлення права вимоги // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований Отв ред. В. К. Мамутов. — Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2005. — С. 578–583.

  1. Пушай В. І. Питання уступки вимоги і переведення боргу в практичному застосуванні засад цивільного і публічного права України // Правосуддя — гарант законності у сфері економічних правовідносин. Президенту України, Верховній Раді України, уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників: Міжвідомчий наук. зб. / За ред. А. І. Комарової, Д. М. Притики, В.В. Медведчука, М. А. Потебенька, В. Ф. Януковича, Ю. А. Кармазіна, А. С. Гальчинського, В. О. Євдокимова, М. В. Джиги, Ю. П. Соловкова, О. А. Устенка, С. В. Ківалова, О. О. Крикуна та ін. — К., 2000. — Т. 21 (I). — С. 238–243.

  2. Пушай В. І. Проблемні питання застосування Господарського процесуального кодексу // Господарське судочинство: подальше його вдосконалення та проблемні питання розгляду спорів, пов’язаних із державним регулюванням економічних відносин: Матеріали наук.-практ. конф., Харків, 20–21 жовтня 2004 р. — Х., 2004. — С. 132–134.

  3. Пушай В. І. Заміна кредитора у зобов’язанні: проблема відступлення частини права вимоги // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 р. — Х.: Нац. ун–т внутрішніх справ, 2005. — С. 192–193.