Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Дунас Тарас Омелянович. Участь прокурора у цивільному судочинстві України. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2009.

Дисертація присвячена аналізу правового статусу прокурора у цивільному судочинстві України, як реалізації принципу публічності в цивільному процесі. В роботі розглядається питання юридичної природи представництва прокурором, а також його процесуальної форми, на основі чого робиться висновок про самостійність цього інституту цивільного процесуального права. На основі аналізу діючих норм чинного законодавства дається перелік прав та обов’язків прокурора у цивільному судочинстві. Досліджуються питання приводів та підстав представництва прокурором, а також форм та методів реалізації прокурором представницьких повноважень, допустимість його участі в цивільному процесі в межах вимог правової держави та процесуального статусу, передбаченого Конституцією України та чинним законодавством. Більше того, важливим є те, що саме Конституція (Основний Закон) держави є правовою підставою участі прокурора у цивільному процесі. Окремо розглядаються питання про те, що важливим напрямом розвитку представництва прокурора уявляється пряме надання йому права ініціювати в суді першої інстанції процес при порушенні прав і законних інтересів необмеженого кола осіб, порушенні масового інтересу.

Особливу увагу приділено дослідженню мети й завдання представництва прокурора в цивільному процесі, виходячи з того, що метою є захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав чи інтересів фізичних осіб, інтересів держави, а завданням – вжиття у цивільно-судовому порядку заходів щодо поновлення порушених прав та законних інтересів громадянина і держави, усунення причин і умов, що сприяли їх порушенню.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у новому сприйнятті функцій прокуратури в цивільному процесі, а також у постановці завдань по захисту прав та інтересів громадян, інтересів держави і суспільства, що має позитивно вплинути й на рівень судочинства. Нині представницька функція прокуратури зазнала істотних змін і перебуває в стадії становлення, а тому винятково важливим є визначення найголовніших напрямів її розвитку. Ця прогалина повною мірою заповнюється проведеним дослідженням і зробленими в роботі висновками.

Усі види представництва в суді, які закріплені цивільним процесуальним законодавством, передбачають в обов’язковому порядку правові відносини між представником і особою, яку він представляє. Прокурор же діє від імені державного органу – прокуратури, на яку законодавством покладені представницькі права та обов’язки. Тому для здійснення представництва у цивільному судочинстві прокурору не потрібно підтверджувати повноважень представника (на підставі довіреності, родинних відносин тощо), так як він виконує обов’язки і користується правами, що надані йому безпосередньо законом. Його діяльність може бути віднесена до представництва, яке є самостійним інститутом цивільного процесуального права, оскільки саме Основний Закон є правовою підставою його участі у цивільному процесі. У зв’язку з цим необхідно доповнити ст. 38 глави 4 розділу 1 ЦПК частиною 5 такого змісту: „У випадках, передбачених законом інтереси громадянина або держави чи суспільства може представляти прокурор”.

Щоб вступити в процес, розпочатий з ініціативи інших осіб, прокурор має повідомити суд заявою і взяти участь у справі. Разом з тим закон не визначає порядку вступу прокурора у процес за власною ініціативою у випадках, коли він не подавав позову в інтересах громадян чи держави. У зв’язку з цим частину 6 ст. 130 розділу III „Позовне провадження” необхідно доповнити пунктом 10 такого змісту: „суд має в обов’язковому порядку повідомити прокурора про розгляд справ за заявами, спір в яких зачіпає права й інтереси неповнолітніх; інвалідів I групи; недієздатних, частково недієздатних; безвісно відсутніх; за заявами про відшкодування збитків за рахунок державного бюджету; про поновлення на роботі осіб, незаконно звільнених з підприємств (установ, організацій) державної форми власності, про виселення без надання іншого житла”.

Представляється доцільним передбачити у ЦПК участь прокурора в окремому проваджені. Зокрема, частину 1 ст. 240 глави 2 „Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною і відновлення дієздатності фізичної особи” розділу IV „Окреме провадження” необхідно викласти у наступній редакції: „Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника, прокурора... (далі по тексту)”.

Частину 1 ст. 244 глави 3 „Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності” розділу IV „Окреме провадження” доцільно доповнити абзацом „Участь прокурора, представників органів опіки і піклування при розгляді справ є обов’язковою”.

Частину 1 ст. 249 глави 4 „Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою” розділу IV „Окреме провадження” доповнити абзацом: „Участь прокурора при розгляді справи є обов’язковою”.

Частину 1 ст. 254 глави 5 „Розгляд судом справ про усиновлення” розділу IV „Окреме провадження” викласти у наступній редакції: „Суд розглядає справу про усиновлення з обов’язковою участю заявника, прокурора... (далі по тексту)”.

З метою правильного і однакового застосування чинного процесуального законодавства, усунення розбіжностей у судовій і прокурорській практиці вважаємо, що необхідно чітко визначити обсяг і межі повноважень прокурора при здійсненні ним функції представництва безпосередньо на стадіях перегляду судових рішень.

Законодавець чітко не зазначив у статтях ЦПК право прокурора вносити апеляційні (касаційні) скарги на рішення у справах, у якій він не брав участі, але виходячи зі змісту ч. 2 ст. 45 ЦПК, яка передбачає, що прокурор може здійснити представництво на будь-якій стадії цивільного процесу, та зі змісту ч. 4 ст. 45 цього ж ЦПК, яка передбачає, що прокурор, який брав участь у справі, з метою вирішення питання про наявність підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд рішення у зв’язку з винятковими або нововиявленими обставинами має право ознайомитись з матеріалам справи в суді, можна зробити висновок, що прокурору належить право оскарження судових рішень в порядку статей 292, 324 ЦПК у справах, участі в яких він не брав.

У зв’язку з наданням прокурору права вимагати перегляду судових рішень незалежно від участі у справі, представляється, що при реалізації прокурором права на апеляційне, касаційне оскарження судового рішення або на перегляд його за нововиявленими або винятковими обставинами прокурор повинен обґрунтувати, у чому по даній справі полягає порушення прав громадян і інтересів держави. У випадку відсутності такого обґрунтування суд повинен відмовити у прийнятті скарги або заяви. У розвиток цього положення необхідно доповнити частину 4 ст. 46 глави 4 „Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб” розділу 1 „Загальні положення” після слова „суді” наступним реченням „...робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі”. Це правова гарантія непорушності встановлених Конституцією прав та свобод громадян, встановлення істини по справі, ухвалення законного і обґрунтованого рішення. У зв’язку з цим необхідно доповнити відповідними положеннями статті 292, 324 ЦПК.

Публікації автора:

Основні теоретичні положення і висновки дисертаційної роботи знайшли відображення у 14 публікаціях, 10 з яких містяться у фахових спеціалізованих виданнях внесених до переліків ВАК України.

У наукових фахових виданнях:

1. Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини та громадянина / Т.Дунас //Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №2. – С.100-104.

2. Дунас Т. Прокурор у цивільному процесі іноземних держав / Т.Дунас //Вісник прокуратури. – 2003. - №7. – С.109-113.

3. Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України/ Т.Дунас //Право України. - 2003. - №8. - С.97-100.

4. Дунас Т. Правові основи участі прокурора в цивільному процесі/ Т.Дунас // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 4. – С. 90-94.

5. Дунас Т. Завдання представництва прокурора у контексті нового ЦПК України/ Т.Дунас // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 7. – С. 69-75.

6. Дунас Т., Руденко М. Участь прокурора у цивільному процесі / Т.Дунас, М.Руденко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 5. – С. 89-96.

7. Дунас Т., Руденко М. Участь прокурора у цивільному процесі Науково-практичний коментар ст. 45 і ст. 46 нового ЦПК України / Т.Дунас, М.Руденко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 6. – С. 55-63.

8.Дунас Т. Шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді / Т.Дунас // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008.-№4. – С.60-65.

9.Дунас Т. Порядок реалізації прокурором права на позов у цивільному процесі/ Т.Дунас// Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Право».- 2009. - № 841 – випуск 1 (5). – С.153-157.

10.Дунас Т. Мета участі прокурора у цивільному процесі України / Т.Дунас // Юриспруденція: теорія і практика. - 2009.- № 1 (51). – С.24-33.

В інших виданнях :

1. Дунас Т.О.Правовий статус прокурора за новим ЦПК України // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матер.VI Всеукр.наук.-практ.конф. (Острог, 28-29 квіт. 2005 р. ) / Прав.фак.нац.ун-т Острозька академія.- 2005. – С.242,243.

2. Дунас Т.О. Прокурор у цивільному процесі України : Сутність, завдання, повноваження: навч.та наук.-практ. посіб. для студ.юрид.вищ.навч.закл. / Т.О.Дунас, М.В.Руденко. – Х.: Харків юридичний, 2006. – с.340

3. Дунас Т., Руденко М. Прокурорське представництво у цивільному процесі / Т.Дунас, М.Руденко // Юридичний вісник України.-2006.- №11. - С.6-7.

4. Дунас Т., Руденко М. Форми представництва прокурора у цивільному процесі/ Т.Дунас, М.Руденко // Юридичний вісник України.-2006.-№ 46. – С.11-13.