Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Кривенко Юлія Василівна. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Кривенко Ю.В. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню поняття цивільно-правового статусу Церкви та релігійних організацій в Україні


впродовж тривалого часу і на сучасному етапі розвитку законодавчої бази, що зумовлюється необхідністю створення нового підходу до цивільно-правового визначення статусу Церкви та релігійних організацій і вдосконалення юридичного інструментарію для їх оформлення.

Вперше на рівні дисертаційного дослідження здійснюється науковий аналіз цивільно-правового статусу Церкви та релігійних організацій в Україні з урахуванням певних обставин.

Послідовно досліджуються принципи формування засад визначення цивільно-правового статусу Церкви та релігійних організацій, поняття та ознаки релігійної організації як юридичної особи. Обґрунтовується необхідність надання Церкві статусу юридичної особи. Проаналізовано окремі види діяльності релігійних організацій, а саме: релігійна діяльність, благодійна діяльність, освітня діяльність.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення окремих норм цивільного та спеціального законодавства.

У Висновках за результатами дослідження викладено найбільш

важливі наукові і практичні результати, одержані в дисертації, наводяться теоретичне узагальнення і нове вирішення досліджуваної наукової проблеми, а також сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення цивільно-правового статусу Церкви та релігійних організацій у чинному та перспективному законодавстві України, що має сприяти спрощенню отримання статусу юридичної особи для Церкви та релігійних організацій та подальшого регулювання їхньої діяльності.

Запропоновано внести зміни до таких нормативних актів: - проект Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»

а) у ст. 1. Закону «Визначення основних термінів та понять» викласти визначення Церкви та релігійних організацій у такій редакції: «Церква - це самостійне структуроване релігійне об'єднання з відповідною системою управління, заснованою на ієрархічному принципові з регламентацією відносин всередині нього, а також з релігійними чи світськими організаціями. Релігійні організації - це система різновидів організаційно оформлених релігійних об'єднань, що мають управлінські й виконавчі органи, чітку структуру, яка забезпечується змістом релігійної парадигми і культу». Церква, яка належить до будь-якого віросповідання, повинна користуватися


захистом, який відповідає її меті та завданням, для яких її призначено. Якщо Церкву було створено у відповідності до законів її релігії, вона вправі здійснювати такі ж законні дії, як і звичайні юридичні особи, тобто вона не повинна надавати документ, який визначає, що вона отримала статус юридичної особи у відповідності до формальностей, що передбачені законом. У зв'язку з цим надати статусу юридичної особи Церкві, а не окремим приходам, єпархіям і т.д., передбачивши, що Церква здійснює свою діяльність, керуючись своїми статутами, оскільки це не суперечить чинному законодавству;

б) доповнити ст. 4 Закону «Право на свободу совісті та віросповідання»: «правом на отримання релігійної освіти», оскільки освітня діяльність релігійних організацій, яка відповідає основній меті і спрямована на задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру є загальною і регулюється нормами Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

в) доповнити ст. 15 Закону «Реєстрація статутів (положень) релігійних організацій»: «Обов'язковою умовою державної реєстрації релігійної організації є надання необхідних матеріалів для проведення релігієзнавчої експертизи. У разі проходження експертизи документи передаються у відділ державної реєстрації фізичних та юридичних осіб».

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців»:

Внести зміни до ст. З Закону «Сфера дії Закону» передбачивши, що «дія цього Закону не поширюється на державну реєстрацію релігійних організацій, оскільки спеціальним законодавством для них передбачений особливий порядок державної реєстрації».

— Закон України «Про освіту»:

Передбачити в Законі: «факультативне вивчення релігії у державних школах та існування приватних шкіл під патронатом релігійних організацій, прирівняти вчителів релігії до вчителів загальноосвітніх шкіл з метою надання права користуватися вчительськими правами та пільгами, і змоги учнями отримувати дипломи державного зразка».

Визначити статус духовних навчальних закладів і вдосконалити правове регулювання освітньої діяльності, яка ними здійснюється.

— Чинний ЦК України:

Доповнити ЦК України статтею 85-1 «Церква та релігійні організації», яку викласти у такій редакції: «Церква є самостійним суб'єктом цивільних правовідносин та наділена статусом юридичної особи. Релігійні організації -це система різновидів організаційно оформлених релігійних об'єднань, що мають управлінські та виконавчі органи, чітку структуру, яка забезпечується


змістом релігійної парадигми і культу. Релігійні організації наділені статусом юридичної особи».

Публікації автора:

  1. Кривенко Ю.В Правосуб'єктність релігійних організацій: формування та розвиток в римському праві //Актуальні проблеми політики: 36. наук. праць /Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. -Одеса: ПП «Фенікс», 2006. - Вип. 28. – С. 389-393.

  2. Кривенко Ю.В. Щодо співвідношення понять «церква» та «релігійна організація» //Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права № 2 (18), 2006. -С. 130-133.

  3. Кривенко Ю.В. Релігійні організації як суб'єкти приватного права України //Актуальні проблеми держави і права. - 2006. - Вип. 25. –С. 225-229.

  4. Кривенко Ю.В. Правосубъектность непредпринимательских обществ //Актуальні проблеми держави і права, 2006. - Вип. 28. - С. 218-223.

  5. Кривенко Ю.В. До статусу юридичної особи релігійних організацій в Україні (1917 - 1921 pp.) //Актуальні проблеми держави і права. -2006.-Вип. 31.-С. 120-123.

  6. Кривенко Ю.В. Роль релігійних організацій у виборчому процесі України //Практика виборчого процесу в Україні та проблеми його правового регулювання: Всеукр. наук.-практ. конфер. (18-19 листопада 2005 p., м. Одеса): 36. тез та доп. /Редкол.: С.В. Ківалов, М.Р. Аракелян, Ю.М. Оборотов та ін. - Одеса: Юрид. л-ра, 2005. – С. 48-54.