Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Андрейцева Олена Борисівна. Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об’єкти промислової власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних проблем правового регулювання цивільно-правових способів захисту прав на об’єкти промислової власності, системі таких способів та особливостям їх застосування. При цьому визначається специфіка правовідносин щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. Проводиться аналіз закріплених законодавством способів захисту прав на об’єкти промислової власності та обґрунтовується нормативна концепція трирівневої системи способів захисту. Значну увагу в дисертаційному дослідженні приділено з’ясуванню специфіки правової природи та особливостям застосування окремих способів захисту. В дослідженні здійснюється аналіз судової практики застосування цивільно-правових способів щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. Паралельно розглядаються питання як національного, так й міжнародно-правового регулювання даних способів захисту, а також досвід зарубіжних країн.

У висновках викладені найважливіші теоретичні та науково-практичні підсумки, отримані в дисертації, сформульовані пропозиції щодо удосконалення правового регулювання цивільно-правових способів захисту прав на об’єкти промислової власності, та внесення змін до законодавства України, зокрема:

– сформульовано визначення правовідносин щодо захисту прав на об’єкти промислової власності;

– визначено кваліфікаційні ознаки правовідносин щодо захисту прав на об’єкти промислової власності, підкреслено специфіку об’єкту та суб’єктного складу таких правовідносин;

– доведено необхідність чітко в законі передбачити право ліцензіата на захист у випадку, коли порушення третіми особами прав на об’єкти промислової власності, на використання яких видана ліцензія, зачіпають права такого ліцензіата. Права ліцензіата мають захищатись всіма передбаченими законодавством для захисту прав на об’єкти промислової власності способами (як загальними, так і спеціальними);

– здійснено класифікацію цивільно-правових способів захисту прав на об’єкти промислової власності на: а) загальні; б) спеціальні інституційні; в) спеціальні окремі;

– виявлено і доведено, що серед загальних способів захисту прав на об’єкти промислової власності, ключовими є припинення дії, що порушує право, та відшкодування збитків;

– доведено доцільність розширити перелік видів запобіжних заходів у ГПК України;

– доведено доцільність законодавчо закріпити, що при застосуванні способів, передбачених пунктами 3 та 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України, вилучення та знищення товарів, матеріалів та знарядь має здійснюватись без компенсації та за кошт правопорушника;

– аргументовано доцільність при визначенні розміру компенсації керуватись критерієм наявності чи відсутності в діях правопорушника умислу/грубої необережності. При порушенні з умислу чи грубої необережності розмір компенсації має бути «підвищеним», що покладатиме на правопорушника додаткові невигідні майнові наслідки;

– вперше зроблено висновок, що спеціальні інституційні способи захисту прав на об’єкти промислової власності є «квазіцивілістичними» за своєю природою, оскільки, будучи закріпленими нормами цивільного законодавства та маючи (деякі з них) відновлювально-компенсаційну спрямованість, ці способи спрямовані переважним чином на: оперативне припинення/запобігання правопорушенню, унеможливлення повторного чи подальшого вчинення правопорушення, покладення на особу, яка порушила право, додаткових невигідних майнових наслідків тощо. Саме такі способи є найбільш ефективними при захисті прав на відповідні об’єкти;

– обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення універсальних та спеціальних принципів усунення зіткнень прав на різні об’єкти промислової власності. Ключовим принципом запропоновано пріоритет у часі виникнення права;

– доведено доцільність закріплення спеціального окремого способу захисту – усунення за рахунок правопорушника неправомірно використаної торговельної марки чи позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, з матеріалів, якими супроводжується надання послуг, а також з документації, з реклами, з мережі Інтернет;

– вперше обґрунтовано нормативну концепцію побудови в межах одного нормативного акту (ЦК України) трирівневої системи способів захисту прав на об’єкти промислової власності.

На основі здійсненного аналізу сформульовано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України, зокрема, ч. 2 ст. 432 ЦК України, ст. 43-2 ГПК України, а також спеціальних законів в сфері охорони прав на об’єкти промислової власності.

Публікації автора:

Статті:

1. Петренко О. Б. Застосування заходів оперативного впливу у захисті прав на об’єкти промислової власності / О. Б. Петренко // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1. – С. 173-181.

2. Петренко О. Б. Цивільно-правові способи захисту прав на знаки для товарів та послуг / О. Б. Петренко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – 2003. – № 3-4 (7-8). – С. 139-144.

3. Петренко О. Б. Виключення з патентної монополії та межі захисту патентних прав / О. Б. Петренко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – 2004. – № 1-2 (9-10). – С. 104-116.

4. Петренко О. Б. Класифікація цивільно-правових способів захисту прав на об’єкти промислової власності / О. Б. Петренко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – 2004. – № 3 (11). – С. 87-97.

5. Петренко О. Б. Загальна характеристика правовідносин захисту прав на об’єкти промислової власності / О. Б. Петренко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 232-240.

6. Петренко О. Б. «Вилучення з цивільного обороту» як спосіб захисту прав на об’єкти промислової власності / О. Б. Петренко // Юридична Україна. – 2007. – № 3. – С. 44-47.

7. Петренко О. Б. Правові проблеми застосування компенсації за неправомірне використання об’єктів права промислової власності / О. Б. Петренко // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 81-88.

Тези доповідей:

1. Петренко О. Б. Актуальні проблеми самозахисту прав учасників правовідносин промислової власності – основних суб’єктів інноваційної діяльності / О. Б. Петренко // Актуальные вопросы развития инновационной деятельности: Материалы VІІ междунар. науч.-практ. конф. / НАН Украины; Совет министров Автономной Республики Крым / [пред. ред. кол. П. П. Толочко]. – Симф. : Сонат, 2003. – С. 159-162. – (Приложение к научно-практическому сборнику “Вопросы развития Крыма”).

2. Петренко О. Б. Захист прав на об’єкти промислової власності: поняття, теоретико-практичні аспекти / О. Б. Петренко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали IX регіональної наук.-практ. конф. (13-14 лютого 2003 р.) / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Юридичний факультет / [голов. ред. П. М. Рабинович]. – Львів, 2003. – С. 295-297.

3. Петренко О. Б. Заходи захисту прав на об’єкти промислової власності за законодавством України / О. Б. Петренко // Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. – Хмельницький : В-во ХІУП, 2002. – С. 108-112.

4. Петренко О. Б. Класифікація цивільно-правових способів захисту прав на об’єкти промислової власності / О. Б. Петренко // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання”. – Хмельницький : В-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2004 – С. 217-219.

5. Петренко О. Б. Спеціальні способи захисту прав промислової власності: постановка проблеми / О. Б. Петренко // Молодь у юридичній науці: збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених “П’яті осінні юридичні читання”: У 5-ти частинах : Частина третя: “Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право”. Підтом 2. – Хмельницький : В-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2006. – С. 60-61.