Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Кохановська Олена Велеонінівна. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київ, 2006.Анотація до роботи:

Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних цивільно-правових проблем інформаційних відносин: поняття та цивільно-правового регулювання інформаційних відносин; цивільно-правових проблем реалізації та захисту інформаційних прав та розробку обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення і ефективного застосування норм цивільного законодавства у сфері інформаційних відносин.

Досліджені поняття і особливості нового об'єкту цивільних прав – інформації, запропоновано авторське доктринальне і законодавче визначення поняття інформації; визначено місце інформаційних правовідносин у системі права і законодавства України; а також поняття інформаційних цивільних правовідносин, запропонована узагальнена класифікація інформації та інформаційних відносин; обґрунтовано висновок про появу нового міжгалузевого інституту цивільного права, який знаходиться у стадії формування – "Інформаційні права" і подано його загальну структуру і зміст; з'ясовано підстави виникнення, об'єктний і суб'єктний склад, зміст інформаційних цивільних правовідносин; виявлені особливості реалізації інформаційних прав у сфері особистих немайнових правовідносин, правовідносин інтелектуальної власності та правовідносин власності; досліджені основні цивільно-правові способи захисту інформаційних прав; виявлено тенденції розвитку системи інформаційної безпеки з урахуванням цивільно-правових способів захисту.

У висновках за результатами здійсненого дослідження викладені найбільш важливі наукові і практичні результати, отримані в дисертації, наводяться узагальнення і нові вирішення низки теоретичних цивільно-правових проблем інформаційних відносин, їх цивільно-правового регулювання, цивільно-правового захисту інформаційних прав, а також понад 30 пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення цивільного та інформаційного законодавства і практики його виконання, дотримання і застосування учасниками інформаційних цивільних правовідносин та судовими органами. Зокрема, це висновки щодо:

- необхідності закріплення нової редакції поняття інформації у ст.200 ЦК України, запропонованої автором, яке відображає специфіку цього об'єкту як немайнового блага у таких її проявах, як: особисте немайнове благо, не пов'язане з майновими; як результат творчої інтелектуальної діяльності; як інформаційний продукт, ресурс, документ, тобто як об'єкт, який може бути товаром, але не може ототожнюватися лише з матеріальним носієм інформації тощо;

- неможливості прирівнювати інформацію, як специфічний особливий об'єкт з речами і про неможливість застосування до інформації правомочностей права власності і термінології, притаманної праву власності;

- непослідовності законодавця при розробці ряду спеціальних законів у сфері інформаційних відносин: в ряді випадків перевага надається концепції нематеріальності інформації, в інших – концепції права власності на інформацію; між тим, механічне поширення режиму об'єктів права власності на інформацію, протирічить самій природи цього об'єкту;

- необхідності класифікувати інформацію за видами цивільно-правових відносин, до яких належить той чи інший вид інформації;

- особливостей інформації як об'єкта права, цивільного права зокрема і щодо її найважливіших ознак;

- необхідності засвідчення відповідності інформації (її нематеріального змісту) і майновим об'єктам, які виступають як форма її фіксації;

- необґрунтованості теорій про інформаційне право як окрему галузь права;

- розмежування понять "інформаційні правовідносини" і "правовідносини у сфері права на інформацію"; "інформаційні права" і "право на інформацію";

- приватноправової природи інформаційних правовідносин;

- інформаційних цивільних правовідносин як особистих немайнових та майнових інформаційних правовідносин;

- системи комплексного інформаційного законодавства як відкритої і такої, що формується за ознаками ієрархічності, починаючи з Конституції і ЦК України;

- особливостей реалізації інформаційних прав у сфері особистих немайнових правовідносин, правовідносин інтелектуальної власності і правовідносин власності і ефективності застосування цивільно-правових способів захисту інформаційних прав та інші.

У висновках дається послідовне теоретичне обґрунтування положення про поступове формування нового комплексного інституту цивільного права, який названо автором "Інформаційні права" і пропонується його структура.

Публікації автора:

Монографії, підручники, коментарі (загальним обсягом 57, 25д.а.):

 1. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 463 с. (21, 95 д.а.).;

 2. Кохановська О.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні: Монографія. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 212с. ( 18,0 д.а.);

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн.1 / О.В.Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 720с. – (у співавторстві; особовий внесок – у Гл. 16., 17 - С.219 – 266 ; 266 – 275; тема: Поняття особистих немайнових відносин та особистих немайнових прав фізичної особи; (3,8 д.а.);

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. Кн.1/ О.В.Дзера (кер, авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 736 с. – (у співавторстві; особистий внесок - Гл. 16., 17 - С.235 – 282; 282 – 291; тема: Поняття особистих немайнових відносин та особистих немайнових прав фізичної особи; ( 3,8 д.а.);

 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар/ За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – Київ: Істина, 2004. – 928с. – (у співавторстві; особовий внесок – у Главі 15., 20 - С.142 – 151; 219 – 232; тема: Нематеріальні блага; загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб; у Главі 21, 22 - С.232 – 243; 243 – 251; тема: Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи; особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. (3,0 д.а.);

 6. Комментарий к Гражданскому кодексу Украины. Том ІІ / Под ред. разработчиков проекта ГК А. Довгерта, Н.Кузнецовой, А.Подопригоры и др. – Х.: ООО "Одиссей", 2005. – 1040с. – (у співавторстві; особистий внесок - у Главі 15, 20, 21, 22. - С.166 – 177; 256 – 271; 271 – 285; 285 – 295; тема: Нематериальные блага; общие положения о личных неимущественных правах физического лица; личные неимущественные права физического лица, которые обеспечивают его физическое существование; личные неимущественные права, которые обеспечивают социальное бытие физического лица) (3,4 д.а.);

 7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т./ За відп. Ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.І. (у співавторстві; особистий внесок – у Главі 20, 21. – С.444 – 462; 462 – 492; тема: Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи; особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи // (3,3 д.а.).

За результатами наукового дослідження опубліковано 32 наукових статті у виданнях, визначених ВАК України фаховими.

Статті у наукових фахових виданнях (загальним обсягом 19, 27 д.а.):

 1. Кохановська О.В. Інформація як об'єкт цивільних правовідносин та право на інформацію за чинним законодавством і за проектом Цивільного кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип.52 – 55. (Випуск 54). – С.125 – 128. (0,4 д.а.);

 2. Кохановська О.В. Інтернет – економіка України і роль права в процесі розвитку електронної торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип.52 – 55. – (Випуск 55). – С.163 – 165. (0,2 д.а.);

 3. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України. – 2004. - №2. – С.104 – 107. ( 0,62 д.а.);

 4. Кохановська О.В. Доктринальні підходи до визначення місця інформаційних відносин у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип.56 – 59. – С.109 – 112. ( 0,5 д.а.);

 5. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми захисту інформаційних правовідносин цивільним правом // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7. – С.3 – 7. ( 0,4 д.а.);

 6. Кохановська О.В. Актуальні теоретичні проблеми співвідношення інформаційних прав і прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8. – С.99 – 105. ( 0,6 д.а.);

 7. Кохановська О.В. Галузеві розробки проблем інформації як передумова правового регулювання інформаційних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №12. – С.144 – 148. ( 0,6 д.а.);

 8. Кохановська О.В. Доктринальні підходи до вирішення проблеми співвідношення інформації з матерією, енергією, мовою як основа фундаментальних досліджень сутності інформації у праві // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №2. – С.3 – 6. ( 0,5 д.а.);

 9. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми захисту інформації у цивільному праві України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. - №6. – С.304 – 312. (0,8 д.а.);

 10. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми реалізації інформаційних прав у цивільному праві України // Вісник Академії правових наук України. – 2005. - №4 (39). – С.78 – 97. (1,5 д.а.);

 11. Кохановська О.В. Класифікація та види інформації у доктрині права і законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №3. – С.78 – 81.(0,6 д.а.) ;

 12. Кохановська О.В. Концепція інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Науковий часопис. – Хмельницький. – 2004. - №4 (12). – С.19 – 25. ( 0,7 д.а.);

 13. Кохановська О.В. Актуальні питання співвідношення прав інтелектуальної власності та особистих немайнових, не пов'язаних з майновими, прав юридичної особи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №3 (41). – С.35 – 43. (0,7 д.а.);

 14. Кохановська О.В. Цивільно-правові аспекти реалізації інформаційних прав та виконання інформаційних обов'язків // Право України. – 2005. - №4. – С.88 – 91. (0,6 д.а.);

 15. Кохановська О.В. Теоретичні підходи до визначення основних ознак та юридичних властивостей інформації // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №5. – С.116 – 119.(0,6 д.а.);

 16. Кохановська О.В. Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин як важливий напрямок формування системи інформаційного законодавства в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України. – 2005. – Т.І. – С.423 – 430.(0,6 д.а.);

 17. Кохановська О.В. Інформаційне законодавство України: структура, конституційні основи та дискусійні положення Закону України "Про інформацію" // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №5(43). – С.72 – 83. (0,8 д.а.);

 18. Кохановська О.В. Розвиток теорії інформаційного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Вип.63 – 64. – (Випуск 63). – С.22 – 26. (0,5 д.а.);

 19. Кохановська О.В. Інформація як об'єкт правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Вип.63 – 64. – (Випуск 64). – С.73 – 77. (0,5 д.а.);

 20. Кохановська О.В. Проблеми захисту честі, гідності й ділової репутації особи в Цивільному кодексі України // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - №6 (58). – С.30 – 36. (0,7 д.а.);

 21. Кохановська О.В. Формування теорії інформаційних цивільних правовідносин: окремі проблеми // Право України. – 2005. - №8. – С.19 – 22. (0,52 д.а.);

 22. Кохановська О.В. Актуальні питання розвитку теорії інформаційного законодавства в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. - №3. – С.27 – 35. (0,75 д.а.);

 23. Кохановська О.В. Теоретико – правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Вип.65 – 66. – (Випуск 65). – С.13 – 16. (0,5 д.а.);

 24. Кохановська О.В. Інформація як нематеріальне благо та захист інформаційних прав згідно з Цивільним кодексом України // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - №11 (63). – С.37 – 44. (0,7 д.а.);

 1. Кохановська О.В. Джерела регулювання інформаційних відносин в Україні (теоретико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Вип.67 – 69. – (Випуск 67). – С.15 – 19 (0,5 д.а.)

 2. Кохановська О.В. Суб'єкти та об'єкти інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Вип.67 – 69. – (Випуск 68). – С.51 – 54. (0,5 д.а.);

 3. Кохановська О.В. Дослідження змісту інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Вип.67 – 69. – (Випуск 69). – С.109 – 112. (0,5 д.а.);

 4. Кохановська О.В. Проблеми застосування цивільно-правових способів захисту інформаційних прав // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №3. – С.72 – 76. (0,5 д.а.);

 5. Кохановська О.В. Форми захисту інформаційних прав у доктрині і законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №3 (53). – С.70 – 78. (0,7 д.а.).

 6. Кохановська О.В. Спеціальні цивільно-правові способи захисту інформаційних прав: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №4. – С. 7 - 10 (0,5 д.а.);

 7. Кохановська О.В. Цивільно-правовий захист інформаційних прав та інтересів: теоретичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №6 (56). – С.52 – 59. (0,68 д.а.);

 8. Кохановська О.В. Проблемні питання застосування спеціальних цивільно –правових способів захисту інформаційних прав у діяльності органів засобів масової інформації // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №5 (125). – С. 75 - 78 (0,5 д.а.).

Статті в інших виданнях:

 1. Кохановська О.В. Інформація та інформаційні відносини у новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. - №11. – С.31 – 39. (0,7 д.а.);

 2. Кохановская Е.В. Проблемы гармонизации гражданско-правового регулирования информационных отношений в условиях информационного общества (на рус. и англ. яз.) // В книге "Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы" / Под общ. ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Интер, 2003. – С.539 – 557. (2,0 д.а.);

 3. Кохановська О.В. Основні ознаки та юридичні властивості інформації // Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів "Актуальні проблеми приватного права в умовах становлення національної економіки" (м. Київ, 10 – 11 грудня 2004 р.). – Київ. – 2004. – С.67 – 70. (0,5 д.а.);

 4. Кохановська О.В. Проблеми захисту інформаційних прав в Україні // В матеріалах ХІ регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні" (м. Львів, 3 – 4 лютого 2005 р.). – Львів. – Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – С.207 – 211. (0,6 д.а.);

 5. Кохановська О.В. Проблеми термінології у сфері інформаційних відносин в процесі кодифікації цивільного права // Проблеми кодифікації цивільного та господарського права: Збірник наукових статей за матеріалами Республіканської науково-практичної конференції (м. Київ, 18 березня 2005 р.) / За загальною редакцією к.ю.н. Р.Б.Прилуцького. – К.: КиМУ. – С.204 - 224 (1,6 д.а.);

 6. Кохановская Е.В. Информация как объект гражданского права в ГК Украины и ГК Российской Федерации: черты сходства и различий // Материалы конференции "Гражданское законодательство Российской Федерации как правовая среда гражданского общества" (г. Краснодар, Российская Федерация, 1 марта 2005 г.). – Том 2– Краснодар. – "Просвещение – Юг". – 2005. – С.276 – 283. (0,8 д.а.).

Тези наукових доповідей і повідомлень:

 1. Кохановська О.В. Концептуальні підходи до законодавчого забезпечення формування і розвитку глобального інформаційного суспільства // У збірнику тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Треті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 5 – 6 листопада 2004 р.). – Хмельницький. – 2004. – С.171 – 173.(0,13 д.а.);

 2. Кохановська О.В. Особливості розвитку цивільного права як науки і навчальної дисципліни в інформаційний період розвитку суспільства // Матеріали УІІІ Міжнародної науково – практичної конференції "Наука і освіта – 2005". (М. Дніпропетровськ, 7 – 21 лютого 2005 р.). – Том 48. – Право. – Дніпропетровськ. – Наука і освіта. – 2005. – С.51 – 53. (0,25 д.а.);

 3. Кохановська О.В. Досвід і традиції підготовки магістрів за авторськими методами викладання спецкурсів з проблем права інтелектуальної власності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Матеріали У Всеукраїнської науково – практичної конференції "Проблеми підготовки спеціалістів з інтелектуальної власності в Україні". (м. Київ, 27 – 28 квітня 2005 р.). – Київ. – 2005. – С.100 – 103. (0,2 д.а.);

 4. Кохановська О.В. Інформація як благо особливого роду серед об'єктів цивільних прав // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірн. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Конференції до Дня науки. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. – С.59 – 62. (0,2 д.а.);

 5. Кохановська О.В. Суб'єкти і об'єкти інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині // Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень – 2005" (м. Дніпропетровськ, 20 – 30 червня 2005 р.). – Том 44. – Право. – Дніпропетровськ. – Наука і освіта. – 2005. – С.5 – 9. (0,2 д.а.);

 6. Кохановська О.В. Актуальні питання співвідношення прав інтелектуальної власності та особистих немайнових, не пов'язаних з майновими, прав юридичної особи // Збірник наукових статей за матеріалами ІІ міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання реформування правової системи України".(м. Луцьк, 27 – 28 травня 2005 р.) – Ч.ІІ. – Луцьк. – 2005. – С.106 – 111. (0,6 д.а.);

 7. Кохановська О.В. Право на інформацію про стан здоров'я за Цивільним кодексом України // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців "Четверті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 21 – 22 жовтня 2005 р.). – Хмельницький. – 2005. – С.129 – 132. (0,27 д.а.);

 8. Кохановська О.В. Проблеми захисту честі, гідності, ділової репутації з урахуванням новел Цивільного кодексу України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів "Сучасні проблеми юридичної науки: стан та перспективи розвитку" (м. Харків, 21 – 22 листопада 2005 р.). – Харків. – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – 2005. – С.58 - 60. (1,15 д.а.);

 9. Кохановська О.В. Комерційні (фірмові) найменування як об'єкт права інтелектуальної власності // Матеріали ІІ професійної конференції в Конференц – хауз "Защита права промышленной собственности". (м. Київ, 10 листопада 2005 р.). – Київ. – 2005. – (0,5 д.а.);

 10. Кохановська О.В. Правова природа бездокументарних цінних паперів: теоретичний аспект // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні" (м. Львів, 9 – 10 лютого 2006 р.). – Львів. – 2006. – С.211 - 213. (0,15 д.а.)

Наведені публікації повністю відображають основні результати дисертації.