Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Іваненко Олеся Анатоліївна. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИТРИМАННЯ : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Іваненко О.А. Цивільно-правове регулювання притримання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню норм цивільного законодавства України, які регламентують інститут притримання. В дисертації узагальнено ключові проблеми, пов’язані із функціонуванням притримання та сформовано основні шляхи їх вирішення. Проведене дослідження дозволило визначити підстави застосування притримання, правову природу даного способу забезпечення виконання зобов’язань та його функціональне призначення. Доведено, що момент виникнення права на притримання, момент застосування кредитором притримання і момент, коли він має право ініціювати звернення стягнення на притримані ним речі боржника не збігаються у часі. Обґрунтовано, що окрім права володіння у кредитора виникає і право розпорядження предметом притримання. Досліджено співвідношення притримання з іншими інститутами цивільного права та визначено, що притримання є самостійним цивільно-правовим інститутом з притаманними йому характерними особливостями.

На підставі результатів дослідження було розроблено пропозиції щодо вдосконалення норм чинного цивільного законодавства, які регламентують досліджуваний спосіб забезпечення виконання зобов’язань, а також рекомендації для оптимізації застосування притримання у практичній діяльності суб’єктів господарювання.

Публікації автора:

  1. Іваненко О.А. Часові межі реалізації притримання / О.А.Іваненко // Юридична Україна. – 2007. – № 6(54). – С.56-60.

  2. Іваненко О.А. Предмет притримання як способу забезпечення виконання зобов’язань / О.А.Іваненко // Юридична Україна. – 2007. – № 7(55). – С.54-59.

  3. Іваненко О.А. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання зобов’язань / О.А.Іваненко // Юридична Україна. – 2007. – № 8(56). – С.55-60.

  4. Іваненко О.А. Виникнення права на притримання / О.А.Іваненко // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4 – С.116-124.

  5. Іваненко О.А. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань / О.А.Іваненко // Молодь в юридичній науці: Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2005 року): у 3-х частинах: Частина друга: «Приватно-правові науки». — Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2005. — С.109-112.

  6. Іваненко О.А. Становлення та розвиток інституту притримання / О.А.Іваненко // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року). — Київ – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління і права, 2005. — С. 222-223.

  7. Іваненко О.А. Співвідношення інституту притримання з іншими інститутами цивільного права / О.А.Іваненко // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання» (18-19 травня 2006 року). – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 233-235.