Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Михальнюк Оксана Василівна. Цивільно-правове регулювання поруки: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Михальнюк О.В. Цивільно-правове регулювання поруки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація містить комплексне дослідження юридичної природи поруки як способу забезпечення виконання зобов’язань. Проаналізовано поняття, ознаки та функціональне призначення поруки; наведено класифікацію поруки на види; встановлено коло суб’єктів поручительських правовідносин. Розкрито поняття і ознаки договору поруки, визначено вимоги щодо його форми, істотних умов, особливостей виконання, відповідальності поручителя; виявлено механізм компенсації витрат, понесених поручителем внаслідок виконання зобов’язання замість боржника. Досліджено історичні тенденції розвитку поруки у римському праві та законодавстві, що діяло на території Української держави. Враховано досвід правового регулювання поруки у законодавстві країн СНД та Європейського Союзу на сучасному етапі. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення та правильного застосування правових норм про поруку.

У висновках викладені найбільш важливі наукові і практичні результати дисертаційного дослідження інституту поруки у цивільному праві, отримані на основі комплексного аналізу норм як вітчизняного, так і зарубіжного законодавства, відповідної правозастосовчої практики та доктринальних положень, зокрема, щодо: історичної обумовленості правового регулювання поруки під впливом римського приватного права та законодавства, що діяло на території Української держави; врахування досвіду держав-учасниць СНД та Європейського Союзу; встановлення юридичного змісту цього цивільно-правового інституту, удосконалення визначення, виявлення і розкриття ознак та функціонального призначення поруки; основних видів поруки; кола суб’єктів та підстав припинення поручительських правовідносин; поняття і ознак договору поруки, його форми, істотних умов, порядку виконання, відповідальності; виявлення найбільш ефективних механізмів компенсації витрат, понесених поручителем. Наводяться теоретичні узагальнення та пропонується нове вирішення існуючих наукових проблем, а також сформульовано понад 10 пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення цивільного законодавства та практики його застосування учасниками цивільно-правових відносин та судовими органами.

Публікації автора:

  1. Михальнюк О.В. Відповідальність поручителя за договором поруки // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С.37- 42.

  2. Михальнюк О.В. Формування інституту поруки у римському приватному праві // Юридична Україна. – 2005. - № 2. – С.34-39.

  3. Михальнюк О.В. Порука як фінансова послуга // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 9. – С.74-81.

  4. Михальнюк О.В. Зміст договору поруки: проблеми теорії і практики // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 159-166.

  5. Кривенда О.В., Михальнюк О.В. Фізична особа-підприємець // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К: Юрінком Інтер, 2005. – Т.1. – С. 104-112.

  6. Михальнюк О.В. Порядок укладання договору поруки // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С. 385-388.

  7. Михальнюк О.В. Суб’єкти у правовідносинах поруки. Їх права та обов’язки // Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції. – Рівне: Рівненська філія Київського університету права, 2004. – С. 229-234.

  8. Михальнюк О.В. Правова природа строку дії поруки у Цивільному кодексі України // Другі юридичні читання: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С. 366-369.