Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Різник Віталій Сергійович. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття науково ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій комплексно досліджуються проблеми цивільно-правового регулювання лізингових відносин. На підставі аналізу та узагальнення положень національного законодавства України, зарубіжних правопорядків, міжнародно-правових актів, судової практики та доктрини цивільного права виявлені недоліки і прогалини в правовому регулюванні лізингу у вітчизняному цивільному праві. На основі отриманих результатів обґрунтоване поняття лізингу як цивільно-правової категорії, розглянуті проблемні аспекти цивільно-правової природи лізингових відносин та запропоновані шляхи їх подолання, проаналізовані механізми реалізації прав та обов’язків сторін лізингових зобов’язань.

На цій основі зроблені численні пропозиції щодо реформування національного цивільного законодавства України в частині правового регулювання лізингових відносин.

У висновках дисертаційної роботи викладені найважливіші наукові та практичні результати, що були досягнуті в процесі дослідження.

Публікації автора:

1. Різник В.С. Проблемні питання законодавчого регулювання лізингових відносин в Україні (цивільно-правовий аспект) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. – К., 2005. – с. 371-377.

2. Різник В.С. Проблемні аспекти правового статусу лізингових компаній як суб’єктів лізингу // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 1. – с. 259-265.

3. Різник В.С. Правові аспекти класифікаційної характеристики лізингових відносин // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – с.173-179.

4. Різник В.С. Поняття лізингу згідно з положеннями законодавства України, міжнародно-правових уніфікацій та зарубіжного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 11 (49). – с.110-120.

5. Різник В.С. Поняття лізингових відносин як предмета цивільно-правового регулювання // Юридична Україна. – 2005. - № 8. – с.15-22 (1,26 д.а.) (у співавторстві з Безклубим І.А.). (особистий внесок полягає в аналізі нормативно-правових визначень поняття лізингу, аналізі ознак лізингу і формулюванні науково-теоретичного визначення лізингу).

6. Різник В.С. До питання про місце лізингу в системі договірних зобов’язань // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року). – Київ-Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – с.282-285.

7. Різник В.С. Правовое регулирование лизинга: Состояние и перспективы развития законодательства Украины // Профессиональная конференция: «Лизинг: возможности, проблемы и перспективы» (18-19 декабря 2003 г.). – К., 2003. – с. 7-13.

8. Різник В.С. Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності за порушення умов передачі предмета договору лізингу // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць (за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2005 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – с.286-289.

9. Різник В.С. Порівняння договору лізингу з подібними до нього за правовою природою договорами // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6 (червень). – с. 42-44.

10. Різник В.С. Істотні умови договору лізингу: законодавство, доктрина та правозастосовна практика // Вісник Національного банку України. – 2003. - № 12 (грудень). – с. 42-45.

11. Різник В.С. Загальні положення про укладення договорів лізингу у сфері банківської діяльності // Вісник Національного банку України. – 2006. - № 4 (квітень). – с.28-31.

12. Різник В.С. Поняття лізингу в законодавстві України // Лізинг в Україні: інформаційно-аналітичний бюлетень. – 2005. - № 2. – с. 11-13.