Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Гура Максим Васильович. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006.Анотація до роботи:

Гура М.В. Правова охорона Інтернет-сайту в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2006.

У роботі досліджено цивільно-правову природу Інтернет-сайту, визначено коло учасників авторських правовідносин щодо Інтернет-сайту, аналізується особливості виключних майнових та особистих немайнових прав автора Інтернет-сайту, наводяться способи доведення права авторства на Інтернет-сайт, напрямки правової охорони Інтернет-сайту, особливості захисту прав автора Інтернет-сайту. Досліджено істотні умови договорів, які використовуються у таких правовідносинах, обов’язкові в силу вимог законодавства та щодо яких потрібно досягнуто згоди за угодою сторін.

У дисертаційному дослідженні на підставі правового аналізу чинного вітчизняного та іноземного законодавства, вітчизняної та іноземної судової практики, юридичної літератури обґрунтовані наукові висновки, сформульовані пропозиції щодо удосконалення Цивільного кодексу України та Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

Публікації автора:

 1. Гура М. В. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм у зв’язку зі змінами у законодавстві з інтелектуальної власності // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 22. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 354–359.

 2. Гура М. В. Правовий статус Інтернет-сайту та його елементів // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 23. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 282–286.

 3. Гура М. В. Деякі актуальні проблеми правової охорони Інтернет-сайту в Україні // Правова держава. – Вип. 16. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 449–456.

 4. Гура М. В. Істотні умови договору про створення за замовленням та використання Інтернет-сайту // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 27. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005, – С. 348 – 353.

 5. Гура М. В. Особливості поняття «об’єкт авторського права» та його ознак у законодавстві зарубіжних країн // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 3. – С. 7–12.

 6. Гура М. В. Право інтелектуальної власності в Інтернеті. Правова охорона Інтернет-сайту в Україні // Український юрист. – 2004. – № 10(22). – С. 34–35.

 7. Гура М. В. Правова охорона Інтернет-сайту в Україні // Юрист України. – 2004. – № 3(5). – С. 47–48.

 8. Гура М. В. Особливості застосування авторського права до Інтернет-сайту // Юридичний вісник України. – 2005. – № 45. – С. 15.

 9. Гура М. В. Інтернет-сайт як об’єкт авторського права // Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 2003. – С. 156–158.

 10. Гура М. В. Творчість як обов’язкова ознака об’єкту авторського права за новим цивільним законодавством України // Проблеми кодифікації законодавства України: Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 80–83.

 11. Гура М. В. Проблеми співвідношення «традиційних» та «нових» об’єктів авторського права // Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний, інформаційно-технологічний та освітньо-правовий аспекти: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 2003. – С. 145–147.