Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Логвінова Марія Володимирівна. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2006.Анотація до роботи:

Логвінова М.В. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2005.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правовідносин цивільної та сімейно-правової відповідальності батьків (осіб, які їх замінюють) за правопорушення, вчинені неповнолітніми. В ній викладені результати дослідження, які розв’язують певне коло питань, що стосуються удосконалення правового регулювання зазначених відносин.

У роботі автор аналізує коло суб’єктів, підстави та зміст цивільної відповідальності за правопорушення неповнолітніх. Визначено межі деліктної субсидіарної відповідальності батьків та неповнолітніх, надано визначення сімейно-правовій відповідальності батьків. Визначено поняття сімейно-правової санкції та виділено основні її особливості. Докладно проаналізовано такі види сімейно-правової відповідальності батьків як позбавлення батьківських прав та відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.

Обґрунтовано ряд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до цивільного та сімейного законодавства України.

Публікації автора:

 1. Логвінова М.В. Загальні положення цивільно-правової відповідальності батьків за правопорушення, вчинювані неповнолітніми // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – Випуск V – С. 86-95.

 2. Логвінова М.В. Поняття субсидіарної відповідальності батьків // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип 22. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2003. – С.281-289.

 3. Логвінова М.В. Новий погляд на підстави позбавлення батьківських прав // Наше право. – 2004. - №2 (2 ч.). – С.91-95.

 4. Логвінова М.В. Невиконання батьками прав і обов’язків щодо виховання і розвитку дитини як один із проявів протиправності поведінки батьків // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей.– Івано-Франківськ: Плай, 2004. – Випуск ХІІІ – С.94-100.

 5. Логвінова М.В. Відібрання дитини як сімейно-правова санкція // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (19 квітня 2003 р.). – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 111–117.

 6. Логвінова М.В. Про визначення кола осіб, які притягаються до субсидіарної відповідальності за шкоду, завдану правопорушенням неповнолітніх // Методологія приватного права: Матеріали науково-теоретичної конференції (30 травня 2003 р.). – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 319–328.

 7. Логвінова М.В. Правові наслідки позбавлення батьківських прав// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2004 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С.285-288.

 8. Логвінова М.В. Протиправність поведінки батьків як структурний елемент цивільно-правової відповідальності батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми // Корпоративне право в Україні: становлення та розвиток: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2003 р.). – К.: НДІ приватного права і підприємництва АпрН України, 2004. – С.332-343.

 9. Логвінова М.В. Основні положення субсидіарної відповідальності батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми дітьми // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29-30 квітня 2004 р.). – К., 2004. – С.577-583.

 10. Логвінова М.В. Вина батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С.236-239.

 11. Логвінова М.В. Особливості процедури позбавлення батьківських прав // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали VI Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (22 квітня 2005 р.). – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 202–207.