Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Яроцький Віталій Леонідович. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин : дис... д- ра юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 442арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 401-438.Анотація до роботи:

Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню місця й ролі цінних паперів у механізмі правового регулювання майнових відносин як однопорядкової з правочинами конструкції, що забезпечує переведення абстрактної можливості встановлення і здійснення посвідчених ними прав у площину правовідносин. Зауважується, що поширення правового режиму об’єктів цивільних прав на цінні папери (інструмент фіксації майнових прав) здійснюється в регламентаційних цілях. Надання їм значення об’єкта-інструмента розраховано на використання конструкції цінних паперів при реалізації управомочуючих приписів норм цивільного права й саморегулювання досліджуваних відносин самими їх учасниками. Завдяки цьому цінні папери набувають інструментального значення й підлягають застосуванню не тільки емітентом у механізмах правомоделювання і правовстановлення, а й правоволодільцем у механізмах правоздійснення, правопередачі, правовідновлення і правозахисту.

Доведено, що застосування конструкції цінних паперів забезпечує розширення діапазону способів (прийомів) правового регулювання (переважно дозволів) і саморегулювання окремого сегмента майнових відносин завдяки нормативно визначеному «проникненню» форми юридичного вираження майнових прав у структуру регулятивних та охоронних правовідносин як їх об’єкта (об’єкта-фікції, квазі-об’єкта). Указані та інші аспекти їх значущості знайшли теоретичне узагальнення в положеннях інструментальної концепції цінних паперів.

У дисертації здійснено нове вирішення наукової проблеми, яке полягає у визначенні місця й ролі цінних паперів у механізмі правового регулювання майнових відносин як однопорядкової з правочинами конструкції, що формується внаслідок закріплення та постійного вдосконалення в нормах цивільного права, які визначають їх правовий режим, одиничних модельних схем і способів (прийомів) правого регулювання, розрахованих на реалізацію емітентом закріплених ними управовомочуючих приписів щодо можливості встановлення посвідчених ними майнових прав і, додатково, правоволодільцем – для їх здійснення й передачі, а також можливості ініціювання останнім застосування норм права з метою відновлення і захисту цих прав, що знайшло теоретичне узагальнення в положеннях інструментальної концепції цінних паперів. У загальних висновках викладено найважливіші наукові результати, отримані дисертантом:

1. Конструкція (нормативно закріплена типова модельна схема побудови прав, обов’язків та відповідальності емітента, правоволодільців та інших учасників досліджуваних правовідносин) цінних паперів нормативно розрахована на їх використання емітентами і правоволодільцями в технології реалізації й застосування норм цивільного права, що сприяє досягненню ідеальної мети правового регламентування будь-яких цивільних відносин – безперешкодного здійснення їх учасниками набутих ними прав і належного виконання взятих на себе обов’язків.

2. Конструкція цінних паперів визначає їх як приватноправовий регулятор – багатофункціональний інструмент (точніше, об’єкт-інструмент) правореалізації, розрахований на його використання учасниками досліджуваних правовідносин для здійснення дозволених дій з реалізації управомочуючих норм права з метою встановлення, здійснення, передачі, відновлення і захисту посвідчених ними майнових прав.

3. Завдяки поширенню правового режиму об’єктів цивільних прав на форму фіксації майнових прав досягається розширення регламентаційного потенціалу конструкції цінних паперів (порівняно з правочинами) за допомогою закріплення в нормах цивільного права, що визначають їх правовий режим, додаткових модельних схем та способів (прийомів) правового регулювання, розрахованих на їх використання при реалізації й ініціюванні застосування цих норм учасниками досліджуваного сегмента майнових відносин.

4. Можливість необмеженого нормативного моделювання майнових прав шляхом закріплення формально-змістовних характеристик нових видових конструкцій цінних паперів (наприклад, іпотечних) дає змогу оперативно реагувати на потреби майнового обороту, а завдяки обов’язковості його поєднання із самомоделюванням емітент дістає можливість зафіксувати основні їх параметри (реквізити) згідно зі своїми потребами й інтересами, а також з урахуванням кон’юнктури фондового ринку.

5. У механізмі правовстановлення (встановлення посвідчених ними майнових прав) реалізація управомочуючих приписів норм цивільного права щодо належного оформлення цінних паперів і формально-змістовної фіксації посвідчених ними майнових прав є основним правоутворюючим юридичним фактом (односторонньо-управомочуючим правочином) єдиного юридичного складу. Відповідно вади форми й реквізитів сертифікатів цінних паперів як фактофіксуючих документів правовстановлення призводять до дефектності кожного з вказаних правоутворюючих юридичних фактів, що може мати наслідком невизнання неемісійного документа цінним папером (ч. 2 ст. 196 ЦК) або скасування всього випуску емісійних цінних паперів.

6. Механізм правоздійснення, характерний для цінних паперів документарної форми розміщення (видачі) й обігу, визначається одиничними модельними схемами, що передбачають можливість їх використання в межах дозволеної поведінки, встановленої таким звичаєм ділового обороту (ст. 7 ЦК), як необхідність презентації правоволодільцем документа з метою здійснення посвідчених ним майнових прав, дає змогу знизити ризики повторного виконання кореляційно підпорядкованих цим правам обов’язків, їх виконання на користь неналежного кредитора тощо.

7. Нормативно визначена модельна схема, розрахована на застосування правоволодільцем іменних та ордерних документарних цінних паперів з метою реалізації управомочуючих приписів норм цивільного права щодо можливості передачі посвідчених ними майнових прав шляхом вчинення на їх звороті передаточних написів (індосаментів), забезпечує обмежену ризикованість та підвищену ефективність правопередачі.

8. Найвищий рівень безпечності та оперативності передачі посвідчених цінними паперами майнових прав досягається за рахунок їх бездокументарної фіксації (при збереженні в більшості випадків можливості їх переведення в документарну форму і зворотної конвертації) із застосуванням реєстраційних і депозитарно-облікових механізмів врахування прав «на папери» й посиленого контролю за їх участю в майновому обороті з боку посадових осіб ДК ЦПФР та інших контролюючих державних органів.

9. Механізм застосування норм права розрахований на ініціативу правоволодільців у виборі форм захисту (або самозахисту) їх порушених прав, а формування окремих модельних схем правого регулювання, розрахованих на використання цінних паперів у сфері правозахисту, розширило можливості стандартного для зобов’язальних відносин механізму його здійснення. Застосування механізму правовідновлення завдяки можливому відновленню прав на пред’явницькі цінні папери та векселі забезпечує поновлення втраченої правоволодільцем можливості задоволення своїх інтересів шляхом здійснення посвідчених ними майнових прав. Можливість захисту прав учасників досліджуваних відносин шляхом віндикації або визнання права власності на документарні цінні папери є свідченням поширення (неможливих для договірної фіксації майнових прав і обов’язків) речово-правових засобів абсолютного захисту на сферу відносних правовідносин, змістовно визначених посвідченими ними майновими (переважно зобов’язальними) правами та кореляційно підпорядкованими їм обов’язками.

10. Таким чином, максимально безперешкодне здійснення та підсилений захист належних учасникам досліджуваних відносин майнових прав забезпечується за допомогою закріплення і постійного вдосконалення комплексу визначених правовим режимом цінних паперів модельних схем і способів (прийомів) правового регулювання, розрахованих на їх застосування з метою реалізації управомочуючих приписів норм цивільного права в межах регулятивних правовідносин, а також ініціювання застосування права уповноваженими державними органами в межах охоронних.

Публікації автора:

Монографія:

1. Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія.–Х.: Право, 2006. –544 с.

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Яроцький В. Л. Місце правових норм, що регулюють випуск та обіг цінних паперів у системі цивільного права // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 42. – С. 68–73.

2. Яроцкий В. Л. Правовые предпосылки возникновения и развития ценных бумаг как объектов гражданских прав // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 44. – С. 59–64.

3. Яроцкий В. Л. Проблема разграничения ценных и «легитимационных» бумаг // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 45. – С. 96–102.

4. Яроцький В. Л. До питання про перехід права власності на акції // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса. – 2001. – Вип. 12. – С. 306–310.

5. Яроцкий В. Л. Ценные бумаги как документы // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 48. – С. 43–47.

6. Яроцкий В. Л. Ценные бумаги и иные формы возникновения гражданских правоотношений // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 49. – С. 79–86.

7. Яроцкий В. Л. Легитимация как признак ценной бумаги // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 50. – С. 62–66.

8. Яроцкий В. Л. Особенности защиты прав владельцев ценных бумаг // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 54.– С. 39–46.

9. Яроцкий В. Л. Сделки как основание возникновения имущественных прав, выраженных в ценных бумагах // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 53. – С. 175–183.

10. Яроцкий В. Л. Сделки как основание возникновения имущественных прав, выраженных в ценных бумагах // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 53. – С. 175–183.

11. Яроцький В. Л. Цінний папір як різновид правових засобів // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 58. – С. 40–46.

12. Яроцький В. Л. Особливості прав та обов’язків, які визначають зміст правовідносин по документарних цінних паперах // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 60. – С. 78 – 84.

13. Яроцький В. Л. Індивідуальне регулювання і саморегулювання відносин у сфері випуску й обігу цінних паперів // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 61. – С. 72–78.

14. Яроцький В. Л. Деякі питання регламентації відносин, пов’язаних із виникненням права власності подружжя на цінні папери // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 63. – С. 36–45.

15. Яроцький В. Л. Набуття та захист прав на цінні папери як юридична діяльність // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк. – 2003. – № 2. – С. 13–22.

16. Яроцький В. Л. Поняття і ознаки емісійних цінних паперів // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: «Право». – 2004. – С. 118 – 127.

17. Яроцький В. Л. Деякі особливості регламентаційного впливу механізму цивільно-правового регулювання на відносини, які виникають у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні // Бюл. Мін. юст. України. – 2004. – №1. – С. 29–36.

18. Яроцький В. Л. Правовідносини, які виникають з приводу цінних паперів, як елемент механізму цивільно-правового регулювання // Підпр., госп. і право. – 2004. – №3. – С. 42–46.

19. Яроцький В. Л. Цінні папери у механізмі цивільно-правового регулювання: Різновид юридичних конструкцій чи правових засобів? // Юрид. Україна. –2004. – №5. – С. 36–41.

20. Яроцький В. Л. Правовий зв’язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід // Право України. – 2004. – №3. – С. 49–56.

21. Яроцький В. Л. Механізм цивільно-правового регулювання відносин у сфері випуску й обігу цінних паперів: особливості і співвідношення з іншими засобами правового впливу // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 65. – С. 62–70.

22. Яроцький В. Л. Категорія «об’єкт»: проблеми термінологічного використання у сфері дослідження правової природи цінних паперів // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2004. – № 2 ( 37). – С. 88–98.

23. Яроцький В. Л. Поняття цінних паперів (аналіз основних законодавчих та доктринальних підходів) // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Одеса: «Юрид. літ.»– 2004.– Вип. 23. – С. 152–158.

24. Яроцький В. Л. Цінні папери як правовий засіб забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.–Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 66. – С. 45–53.

25. Яроцький В. Л. Інструментальна концепція цінних паперів: доктринальне наступництво основних положень // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2006. – № 3 ( 46). – С. 125–134.

Тези наукових доповідей та повідомлень на конференціях:

1. Яроцький В. Л. Методологічні засади дослідження місця і ролі цінних паперів у механізмі цивільно-правового регулювання // Методологічні проблеми правової науки: Матер. міжнар. наук. конф., м. Харків, 13–14 груд. 2002 р. / Упор. М. І. Панов, Ю. М. Грошевий. – Х.– Право, 2003. – С. 259–261.

2. Яроцький В. Л. До питання про момент виникнення права власності на акції // «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми»: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15 трав. 2003 р. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 143–145.

3. Яроцкий В. Л. Ценные бумаги в механизме правоустановления (установления прав, основанных на владении ими) // «Проблемы унификации гражданского законодательства Беларуси, России и Украины в связи с образованием Единого экономического пространства»: Матер. междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 2–3 марта 2004.– Белгород: Изд-во БелГУ, 2004. – С. 272–276.

4. Яроцький В. Л. Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: Матер. наук.-практ. конф., (м. Харків, 24–25 трав. 2005 р.) / Відп. за випуск: М. І. Панов. –Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 311–313.

5. Яроцький В. Л. Договір у механізмі встановлення майнових прав, посвідчених цінними паперами // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр. (за матер. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 лист. 2005 р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан та ін. – К.: НДІ приват. права та підпр-ва АПрН України, 2006. – С. 164–167.

6. Яроцький В. Л. Інструментальна концепція цінних паперів і шляхи подолання деяких протиріч між доктринальним та законодавчим підходами // «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч»: Зб. анот. тез Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ: Вид-во КНУ, 2006. – С. 19–20.