Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Карабань Володимир Якович. Тлумачення актів цивільного законодавства України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 193арк. — Бібліогр.: арк. 177-193.Анотація до роботи:

Карабань В.Я. Тлумачення актів цивільного законодавства України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Одеська національна юридична академія, Одеса. 2007.

У дисертації досліджується проблема тлумачення актів цивільного законодавства. У ній вперше висунута і обґрунтована концепція тлумачення актів цивільного законодавства, яка придатна для використання при правозастосуванні, а також при опрацюванні доповнень до Цивільного кодексу України, якими унормовувалась би діяльність щодо тлумачення актів цивільного законодавства. При тлумаченні актів цивільного законодавства запропоновано враховувати ту обставину, що правові приписи встановлюються в таких актах прямо, а також випливають із них прямо і непрямо. Обґрунтовуються шляхи подолання колізій між правовими нормами, що встановлюються прямо, випливають із актів законодавства прямо і непрямо. Визначаються підстави припустимого виходу при тлумаченні актів цивільного законодавства за межі положень актів цивільного законодавства.

Дисертація завершується викладенням теоретичних висновків, які мають практичну спрямованість, і рекомендацій щодо практики


тлумачення цивільного законодавства та його удосконалення. У стислому вигляді викладається вирішення наукового завдання, яке полягає у створенні теоретичного підґрунтя для національної моделі методології тлумачення актів цивільного законодавства, яке (підґрунтя) може бути використане при внесенні доповнень до Цивільного кодексу, що стосуються тлумачення актів цивільного законодавства, та в практичній діяльності судів щодо тлумачення таких актів.

Діяльність щодо тлумачення актів цивільного законодавства, перш за все, така діяльність судів не може бути визнана задовільною з огляду на відсутність наукових досліджень проблеми тлумачення актів цивільного законодавства, які (дослідження) сприймались би практикою та були придатні як теоретичне підґрунтя для внесення відповідних доповнень до законодавства.

Текст актів цивільного законодавства не можна правильно витлумачити, якщо не розуміти, що правові приписи в актах цивільного законодавства встановлюються прямо, що вони можуть випливати із них прямо і непрямо, що в залежності від способів закріплення правових приписів вони можуть розрізнятись за критерієм юридичної сили. Пряме встановлення правових приписів в актах цивільного законодавства означає таке їх формулювання, яке дає змогу відповідне нормативне положення перенести до змісту правової норми без будь-якого логічного перетворення.

Пряме випливання правових приписів має місце при випливанні обов'язків із формулювання права, при використанні в тексті пасивного звороту, при використанні як підмета у реченнях нормативного тексту об'єкта, а не суб'єкта правовідносин, при зазначенні на те, що особа діє у певний спосіб, при прямому закріпленні правових конструкцій. Прямо випливають із актів цивільного законодавства і правові приписи, що виявляються висновком від протилежного при тлумаченні положень, в яких використовуються слова «лише», «тільки», «виключно», «крім». Правові приписи, які прямо випливають із актів цивільного законодавства, за загальним правилом, мають таку ж юридичну силу, як і право встановлені приписи.

Правові приписи, які встановлюються непрямо, виявляються при тлумаченні висновками від протилежного, від попереднього правового явища до наступного і навпаки, висновком ступеню. За юридичною силою всі такі правові приписи поступаються правовим приписам, які встановлені прямо або прямо випливають із актів цивільного законодавства. Правові приписи, які встановлюються непрямо і виявляються при тлумаченні висновком від протилежного, не можуть


застосовуватись всупереч будь-яким іншим приписам, але і вони регулюють цивільні відносини, а тому виключать застосування закону за аналогією..

Систематичне тлумачення слід розуміти не тільки як врахування системних зв'язків правових приписів з метою виявлення тих із них, які підлягають переважному застосуванню, подолання їх невизначеності та усунення їх дефектів, а і як конструювання норм цивільного права з повною диспозицією і повною гіпотезою, виявлення суспільних відносин, які цими нормами регулюються, та встановлення галузевої належності правових норм.

У зв'язку із загальною тенденцією наближення тлумачення актів цивільного законодавства до букви цих актів, актуалізується проблема припустимості відступлень від змісту актів цивільного законодавства. Слід визнати, що це є припустимим у випадках необхідності врахування при тлумаченні історичного чинника, а також тоді, коли буквальне тлумачення положень актів цивільного законодавства диктує прийняття безглуздого або явно несправедливого рішення. В таких випадках всупереч конкретним законодавчим положенням підлягають застосуванню закріплені в Конституції України принцип верховенства права, інші принципи, основні засади цивільного законодавства, які виражають ідеї верховенства права.

Публікації автора:

1. Карабань В.Я. Щодо застосування Конституції України при вирішенні судами цивільних справ //Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Юридичні науки. - Том 19 (58). № 1. - Сімферополь, 2006. – С. 142-149.

2. Карабань В.Я. Правове регулювання спонукання до укладення договору //Право України. - 2001. - № 1. - С. 42-44.

3. Карабань В.Я. Про координацію роботи арбітражних судів з правоохоронними і контролюючими органами //Вісник господарського судочинства. - 1999. - № 2. – С. 20

4. Карабань В.Я. Науково обґрунтоване тлумачення актів законодавства як умова вдосконалення правосуддя //Вісник господарського судочинства. - 2006. - № 2. - С. 185-193.

5. Карабань В.Я. Спонукання до укладення цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти //Право України. -2000. -№ 10.-С. 24-27.


6. Карабань В.Я. Правозастосовчі аспекти системи права //Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Юридичні науки. - Том 19 (58). № 3. - Сімферополь, 2006.-С. 137-142.

7. Карабань В.Я. Межі тлумачення актів цивільного законодавства //Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства: проблеми і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції 12-13 квітня 2006 р. - Донецьк, 2006. - С. 334-341.