Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Притика Юрій Дмитрович. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - КИЇВ, 2006.Анотація до роботи:

Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин у третейському суді. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню третейського суду як одного із альтернативних процесуальних способів захисту прав учасників цивільних правовідносин. В роботі здійснено аналіз загальнотеоретичних і практичних проблем третейського розгляду, досліджено поняття способів та форм захисту цивільних прав та інтересів, поняття третейського суду, визначено місце третейського суду в системі альтернативних способів вирішення спорів та місце інституту третейського розгляду в правовій системі.

Досліджено принципи організації та діяльності третейських судів, окреслено підвідомчість справ третейським судам, третейську угоду як підставу виникнення компетенції третейського суду, визначені та проаналізовані теоретико-методологічні засади третейського процесу, з’ясовані деякі особливості міжнародного комерційного арбітражу як підвиду третейського суду. Розроблені конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регулює третейський розгляд спорів.

У висновках за результатами дослідження викладені найбільш важливі наукові і практичні результати, отримані в дисертації, сформульовані конкретні пропозиції з вдосконалення регулювання третейського суду та внесення змін до законодавства України. Зокрема, такими теоретичними узагальненнями та новими підходами у вирішенні наукової проблеми є положення щодо:

- необхідності спрощення та прискорення процесуальних способів захисту, зокрема запровадження та розвитку системи альтернативних способів вирішення спорів;

- удосконалення поняття третейського суду та з’ясування правової природи цього складного комбінованого явища;

- визначення місця та природи інституту третейського суду у вітчизняній правовій системі;

- формулювання критеріїв підвідомчості справ третейському суду;

- обумовленості умов дійсності третейської угоди правовою природою її як синтетичного явища;

- здійснення за змістом поділу правовідносин, які виникають з моменту укладення третейської угоди і припиняються у разі виконання третейського рішення на певні групи;

- встановлення ознак та стадій третейського процесу;

- рішення третейського суду як особливого процесуального правозастосовчого акту із специфічними ознаками;

- критеріїв розмежування міжнародного комерційного арбітражу та третейського суду;

- наявності тенденції до врахування положень іноземного імперативного законодавства при вирішенні спорів в міжнародному комерційному арбітражі.

Публікації автора:

Монографії, підручники, коментарі:

1. Міжнародний комерційний арбітраж: Питання теорії та практики: Монографія. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2005. – 516с. (24,2 д.а.).

2. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді: Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 636с. (34,16 д.а.).

3. Закон України “Про третейські суди”: Науково-практичний коментар. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – 200с. (12,3 д.а.).

4. Глава 17 Правові засади формування і функціонування міжнародного комерційного арбітражу // Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / за ред. проф. А. Довгерта - К.: Український центр правничих студій. – 2001.- С. 261-289.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Притика Ю.Д. Третейський розгляд господарських спорів: сучасність та перспективи розвитку // Вісник Вищого Арбітражного суду України. – 2000. – №2 (10). – С. 167 – 176 ( 0,3 д.а.).

2. Притика Ю.Д. Правові засади формування і функціонування третейських судів в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - №2. – С. 232 – 236 ( 0,42 д.а.).

3. Притика Ю.Д. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - №3. – С. 67 - 72 (у співавторстві з Куфтирєвим П.В) - (0,6 д.а.) (особистий внесок полягає у визначенні поняття та основних ознак арбітражної угоди – обсяг 0,3 д.а.).

4. Притика Ю.Д. Зміст арбітражної угоди // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - №4. – С. 76 - 81 (у співавторстві з Куфтирєвим П.В) - (0,7 д.а.) (особистий внесок полягає у визначенні кваліфікаційних вимог до арбітрів, права, що буде застосовуватись до арбітражної угоди та інших умов змісту – обсяг 0,4 д.а.).

5. Притика Ю.Д. Види та класифікація третейських судів // Вісник господарського судочинства. - 2003. - №4. - С. 175 – 180.

6. Притика Ю.Д. Арбітраж у Франції: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9. - С. 47 - 50 ( 0,45 д.а.).

7. Притика Ю.Д. Генеза становлення та розвитку третейських судів у західній правовій традиції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - №2(6). - С. 161 – 170 ( 0,65 д.а.).

8. Притика Ю.Д. Законодавчі перспективи регламентації відправлення третейського судочинства в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - №3-4 (7 - 8). - С. 316 – 322 ( 0,54 д.а.).

9. Притика Ю.Д. Принципи третейського розгляду: поняття, генеза, формування, значення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - Д 36. - Випуск 22. - С. 240 – 252 ( 1 д.а.).

10. Притика Ю.Д. Система принципів третейського розгляду // Право України. - №1. - 2004. - С. 11 – 17 ( 0,63 д.а.).

11. Притика Ю.Д. Принцип диспозитивності третейського розгляду // Вісник господарського судочинства. - 2004. - №1. - С. 326 - 331( 0,5 д.а.).

12. Притика Ю.Д. Правова природа забезпечувальних заходів в міжнародному комерційному арбітражу // Бюлетень Міністерства Юстиції України. - 2004. - №2 – 3 (28 - 29). - С. 71 – 80 ( 0,53 д.а.).

13. Притика Ю.Д. Становлення та розвиток третейських інституцій на теренах вітчизняної правової системи // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. –2004. – Випуск 56 - 59 – С. 73 - 77( 0,74 д.а.).

14. Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів захисту цивільних прав та інтересів // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – Випуск 60 - 62 – С. 16 - 19( 0,62 д.а.).

15. Притика Ю.Д. Сучасні тенденції розвитку третейських судів у зарубіжних країнах // Вісник Вищого господарського суду України .- 2004. - № 2 – С. 192 - 199( 0,73 д.а.).

16. Притика Ю.Д. Актуальні проблеми застосування забезпечувальних заходів в Міжнародному Комерційному Арбітражу //Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8 – С. 16 – 20 ( 0,55 д.а.).

17. Притика Ю.Д. Питання компетенції третейського суду та підвідомчості справ //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №8 (34) – С. 21 - 33( 0,68 д.а.).

18. Притика Ю.Д. Підвідомчість справ третейському суду // Право України. – 2004. - №7 – С. 51- 54( 0,42 д.а.).

19. Притика Ю.Д. Юридична природа рішення третейського суду // Право України. – 2005. - № 4. – С. 47 - 50( 0,38 д.а.).

20. Притика Ю.Д. Посередництво як нова форма вирішення приватно-правових спорів // Вісник Вищого господарського суду України. 2005. - №1 – С. 231 - 237( 0,55 д.а.).

21. Притика Ю.Д. Рішення третейського суду (ознаки, функції, види) // Вісник Вищого господарського суду України. 2005. - №2. – С. 180 – 186 ( 0,69 д.а.).

22. Притика Ю.Д. Виконання рішень третейського суду // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №2 (40).- С. 53 - 64( 0,61 д.а.).

23. Притика Ю.Д. Проблеми визначення місця інституту третейського розгляду в системі українського права // Право України. - №3. - 2006. - С. 16 - 34( 0,43 д.а.).

Тези наукових доповідей і повідомлень:

1. Поняття та правова природа третейського суду // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2005”. Том 48. Право – Дніпропетровськ: Наука і освіта 2005”. - С. 65 - 68 (0,3 д.а.).

2. Альтернативні способи вирішення цивільних спорів // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 2005. – Т.1. - С. 510 - 515 (0,5 д.а.).

3. Третейський суд як спосіб вирішення цивільно-правових спорів // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірн. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. – С. 56 - 58 (0,19 д.а.).

4. Проблеми оскарження рішень третейських судів // Вдосконалення судочинства при здійсненні касаційної перевірки ухвал, рішень та постанов місцевих та апеляційних господарських судів щодо застосування податкового законодавства та державного регулювання господарських правовідносин. Матеріали науково-практичної конференції 20 - 21 квітня 2005р. – Хмельницький, 2005.- С. 55 - 58 (0,3 д.а.)