Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Безклубий Ігор Анатоліойвич. Теоретичні проблеми банківських правочинів. : Дис... д-ра наук: 12.00.03 - 2006.Анотація до роботи:

Безклубий І.А. Теоретичні проблеми банківських правочинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

У дисертаційній роботі ґрунтовно досліджуються теоретичні та практичні проблеми регулювання банківських правочинів, що вчиняються при наданні фінансових послуг. Дисертація містить комплексний науковий аналіз дискусійних питань по суті банківських правочинів та їх юридичній природі. Проведено обґрунтування існуючих і здійснена розробка нових цивілістичних конструкцій та пов’язаних з ними правових категорій, застосовних в банківських правовідносинах. У процесі дослідження формується приватно-правова теорія банківських правочинів у системі зобов’язального права цивільно-правової науки.

Запропоновано визначення поняття банківського правочину, банка як сторони правочину, грошей та цінних паперів як об`єктів банківських правочинів, банківських процентів. Установлено місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів та проведено класифікацію банківських правочинів. Проаналізовано предмет та підстави виникнення грошового зобов’язання у банківських правовідносинах.

У висновках дисертаційної роботи викладені найважливіші наукові та практичні результати, що були досягнуті в процесі дослідження, зокрема, щодо:

- запровадження поняття банківський правочин;

- визначення основних ознак, що характеризують банківські правочини як самостійну приватно-правову категорію в системі цивільних правочинів;

- розгляду правової дії банка та/або клієнта за допомогою банківських формулярів як правочину;

- коректності та ефективності застосування імперативних норм при наданні банківських послуг;

- відмінності банківського правочину від банківської операції;

- визначення суб’єктивних прав банка та відособленість їх від прав інших фінансових установ;

- обґрунтована позиція, що грошові кошти, обіг яких здійснюється у безготівковій формі, є правом вимоги, і розглядаються як об’єкт зобов’язальних відносин, а тому не можуть бути об’єктом речового права, як гроші;

- визначення грошового зобов’язання та акцесорного характеру банківських процентів;

- віднесення основних банківських договорів до категорії самостійних, публічних договорів про надання послуг.

У висновках надаються узагальнення та нові шляхи подолання теоретичних проблем, що полягають у визначенні понять, правової природи, елементів банківських правочинів, а також низка рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення цивільного законодавства та практики його застосування учасниками банківських відносин і судовими органами.

Публікації автора:

Монографії, підручники, коментарі:

1. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005 – 378 с. (23,6 д.а.).

2. Гроші як об’єкт цивільних правовідносин // Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1 / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – Київ: Юрінком Інтер, 2002, – С. 153-160 (0,55 д.а.).

3. Гроші як об’єкт цивільних правовідносин // Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1 / О.В.Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – Київ: Юрінком Інтер, 2003, – С. 153-160 (0,55 д.а.).

4. Позика. Кредит. Банківський вклад. Банківський рахунок. Розрахунки. // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – Київ: Істина, 2004. – с. 660 – 687, с. 693 – 717 (3,15 д.а.).

5. Заем. Кредит. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. // Комментарий к Гражданскому кодексу Украины. Том II / Под ред. разработчиков проекта ГК А.Довгерта, Н. Кузнецовой, А. Подопригоры и др. – Х.: ООО “Одиссей”, 2005. – с. 773 – 805, 812 – 840 (3,15 д.а.).

6. Кредит. Банківський вклад. Банківський рахунок. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред О.В. Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. ІІ. – с. 730 – 760 (2,1 д.а.).

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Безклубий І.А. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики. Право України, 2001. № 9. С. 33-39 (0,76 д.а.).

2. Безклубий І.А. До питання про регулювання міжнародних кредитних відносин. / Актуальні проблеми міжнародних відносин випуск 28 (частина ІІІ). Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин. 2001. – С. 123-131 (0.52 д.а.).

3. Безклубий І.А. До питання про класифікацію банківських правочинів. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України № 2 (15) Київ, 2002. – С. 27-30 (0,35 д.а.).

4. Безклубий І.А. Окремі аспекти правового регулювання вексельного кредиту. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права № 2, 2002. – С. 167-170 (0,26 д.а.).

5. Безклубий І.А. Юридична природа грошей. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України № 3 (16) Київ, 2002. – С. 21-39 (0,6 д.а.).

6. Безклубий І.А. Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності. Право України, 2002. № 6. – С. 57-61 (0,36 д.а.).

7. Безклубий І.А. Правова природа кредитного договору. // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2002. – С. 41-45 (у співавторстві з Сидоренко О.В.) (0,8 д.а.) (особист. внесок полягає в обґрунтуванні істотних умов договору, визначенні його як самостійного договору – обсяг 0,5 д.а.).

8. Безклубий І.А. Про предмет грошового зобов’язання. Право України. – 2003. № 10. – С. 60-64 (0,53 д.а.).

9. Безклубий І.А. Правова природа банківських процентів. Підприємництво, господарство і право, 2004. № 1. – С. 31-34 (0,55 д.а.).

10. Безклубий І.А. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання. Право України, 2004. № 4. – С. 57-60 (0,42 д.а.).

11. Безклубий І.А. Співвідношення понять “банківська послуга”, “банківський правочин” і “банківська операція”. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 8. С. 51-57 (0,79 д.а.).

12. Безклубий І.А. Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів. Підприємництво, господарство і право. – 2004. № 9. – С. 51-57 (0,9 д.а.).

13. Безклубий І.А. До питання про історію виникнення банків. Підприємництво, господарство і право. – 2004. № 10. – С. 60-64 (0,58 д.а.).

14. Безклубий І.А. Сутність та ознаки банківського правочину. Юридична Україна. 2004. № 4. – С. 18-24 (0,83 д.а.).

15. Безклубий І. Банк як суб’єкт цивільного права. Часопис Київського університету права. 2004. № 4. – С. 70-77 (0,9 д.а.).

16. Безклубий І. Поняття безготівкових розрахункових відносин. Підприємництво, господарство і право. – 2005. № 1. – С. 19-21 (у співавторстві з Пафик О.) (0,43 д.а.) (особист. внесок полягає у формулюванні структури, підстав виникнення та визначенні безготівкових розрахункових відносин - обсяг 0,3 д.а.).

17. Безклубий І.А. До питання про юридичну природу договору факторингу. Підприємництво, господарство і право. – 2005. № 3. – С. 89-91 (0,79 д. а).

18. Безклубий І.А. Про публічність договору банківського рахунка. Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. № 3. – С. 27-34 (0,53 д.а.).

19. Безклубий І.А. Поняття банківської таємниці. Підприємництво, господарство і право. – 2005. № 4. – С. 16-19 (0,45 д.а.).

20. Безклубий І.А. Правова природа договору банківського вкладу. Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. № 5. – С. 35-48 (0,92 д.а.).

21. Безклубий І.А. Поняття розрахункових відносин. Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. № 7. – С. 48-54 (0,47 д.а.).

22. Безклубий І. Поняття лізингових відносин як предмета цивільно-правового регулювання. Юридична Україна. 2005. № 8. – С. 15-21 (у співавторстві з Різником В.) – (1,26 д.а.) (особист. внесок полягає у визначенні ознак лізингу та в аналізі правового зв’язку учасників лізингу – обсяг 0,63 д.а.).

23. Безклубий І.А. Деякі аспекти банківських правочинів, що пов’язані з обігом цінних паперів. Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. № 11. – С. 46-56 (0,67 д.а.).

Тези наукових доповідей і повідомлень:

1. Безклубий І.А. До питання про гроші як об’єкт цивільних правовідносин. Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. 13-14 лютого 2002 р., юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. м. Львів, 2002. - С. 202 – 204 (0,3 д.а.).

2. Безклубий І.А. Грошові зобов’язання у цивільному праві. Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. – К.: Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелектуальної власності, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2004. - С. 327-336 (0,5 д.а.).

3. Безклубий І.А. Деякі аспекти банківських правочинів, що пов’язані з обігом цінних паперів. Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Четверті осінні юридичні читання” 21 – 21 жовтня 2005 року: У 3-х частинах: Частина друга: “Приватно-правові науки” – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – С. 15 – 18 (0,19 д.а.).