Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Канзафарова Ілона Станіславівна. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : дис... д- ра юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 453арк. — Бібліогр.: арк. 398-444.Анотація до роботи:

Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2007.

У дисертації досліджено поняття та принципи цивільно-правової відповідальності, визначені функції та режими цивільно-правової відповідальності; здійснено аналіз динаміки та змісту правовідносин цивільно-правової відповідальності; розглянуто низку питань щодо умов та ефективності цивільно-правової відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність розглядається як система взаємопов’язаних елементів, в якості яких виступають певні правові засоби.

В результаті дослідження цивільно-правової відповідальності як цілісного системного юридичного утворення, що втілює в собі якості предмета і метода цивільно-правового регулювання в їх єдності та взаємозв’язку, створено системну теоретичну модель цивільно-правової відповідальності; встановлено, як повинні бути взаємопов’язані елементи зазначеної системи, щоб забезпечити належну реалізацію передбачених чинним законодавством правомочностей та виконання закріплених у ньому юридичних обов’язків.

Публікації автора:

Монографії:

 1. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 264 с.

Рецензії:

Кучеренко І.М. Сучасне комплексне дослідження загальнотеоретичних проблем цивільно-правової відповідальнсті // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 3-4. – С. 522-523.

Саніахметова Н.О. Цивільно-правова відповідальність: новий погляд на традиційний інститут цивільного права // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – О.: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2006. – Вип. 4. – С. 155-157.

 1. Канзафарова И.С. Гражданско-правовая ответственность. – Одесса: Астропринт, 1998. – 76 с.

 2. Канзафарова И.С. Ответственность за нарушение выполнения обязательств в расчетных правоотношениях // Минченко Р.Н., Канзафарова И.С. Расчетные правоотношения в хозяйственном обороте Украины. – Одесса: АО Бахва, 1997. – С. 71-78.

 3. Канзафарова И.С. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Отдельные институты: Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2003. – 352 с.

 4. Канзафарова І.С. Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Виконання зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 2. – С. 7-17; С. 18-35; С. 36-75; С. 76-92.

 5. Канзафарова І.С. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань» // Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 637-653; С. 654-678.

 6. Канзафарова И.С. Понятие и структура методологии правоведения. Реализация норм права // Теория права и государства: Учебник. – Х.: Одиссей, 2006. – С. 26-30; С. 369-378.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Канзафарова І.С. Проблема сутності юридичної особи в теорії цивільного права // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2000. – С. 296-299.

 2. Канзафарова І.С. Умови звільнення від відповідальності за невиконання договірних зобов’язань в комерційній практиці // Правова держава. – 2000. – № 2. – С. 30-38.

 3. Канзафарова І.С. Проблема вини юридичної особи в теорії цивільного права // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 9. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. – С. 232-237.

 4. Канзафарова І.С. Особливості правового регулювання відповідальності за договором залізничного перевезення вантажів // Правова держава. – 2001. – № 3. – С. 31-34.

 5. Канзафарова І.С. Деякі проблеми теорії цивільно-правової відповідальності в контексті кодифікації цивільного законодавства України // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 14. – К., 2003. – С. 362-366.

 6. Канзафарова І.С. Категорія шкоди (збитків) у цивільному праві // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 19. – К.:
  Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2003. – С. 320-323.

 7. Канзафарова І.С. Санкція і відповідальність у цивільному праві (проблема співвідношення) // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2003. – С. 257-260.

 8. Канзафарова І.С. До проблеми цивільно-правової відповідальності без вини // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 89-92.

 9. Канзафарова І.С. Підстави цивільно-правової відповідальності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – № 4. – С. 156-159.

 10. Канзафарова І.С. Цивільно-правова відповідальність як охоронні правовідносини // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 15. – К., 2004. – С. 239-244.

 11. Канзафарова І.С. Неправомірна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 227-231.

 12. Канзафарова І.С. Ефективність цивільно-правової відповідальності: комплексний підхід // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 270-273.

 13. Канзафарова І.С. Захист цивільних прав: окремі аспекти // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 25. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2004. – С. 272-276.

 14. Канзафарова І.С. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 2. – С. 70-75.

 15. Канзафарова І. Теорія цивільно-правової відповідальності: окремі зауваження // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 10. – С. 82-88.

 16. Канзафарова І.С. Наука цивільного права в системі правознавства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 4. – С. 74-77.

 17. Канзафарова І.С. Матеріально-правовий механізм відповідальності у цивільному праві // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – C. 309-313.

 18. Канзафарова І.С. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 1. – С. 89-92.

 19. Канзафарова І.С. Принципи цивільно-правової відповідальності //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 2. – С. 78-82.

 20. Канзафарова І.С. Цивільно-правові норми як інструмент трансформації існуючих суспільних відносин у бажані // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – C. 306-310.

 21. Канзафарова І.С. Відповідальність за порушення законних інтересів як самостійних об’єктів правової охорони // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 28. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – C. 378-381.

 22. Канзафарова І.С. Вина як умова деліктної відповідальності в країнах континентальної правової сім’ї // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 29. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – C. 372-376.

 23. Канзафарова І.С. Дослідження проблем цивільно-правової відповідальності: окремі методологічні аспекти // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 30. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – C. 345-349.

 24. Цивільно-правова відповідальність як інструмент соціальної регуляції свободи // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 16. – К., 2005. – С. 391-396.

 25. Канзафарова І.С. Матеріальний зміст і процесуальна форма цивільного права на захист: окремі теоретичні аспекти // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 1. – С. 103-105.

 26. Канзафарова І.С. Юридична конструкція субсидіарної відповідальності: окремі критичні зауваження // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – C.215-218.

 27. Канзафарова І.С. Договірне регулювання відповідальності у цивільному праві // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Вип. 33. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – C.245-248.

Інші публікації, які додатково висвітлюють основний зміст дисертації:

 1. Канзафарова И.С. Основные направления развития частного права Украины // Відродження української держави: актуальні проблеми державотворення і права. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 3–5 вересня 1999 р., м. Херсон. – Херсон: ХДПУ, 1999. – С. 211-213.

 2. Канзафарова І.С. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договором перевезення вантажів залізницею // Науково-практичний семінар «Перевезення вантажів залізницею: правове регулювання та арбітражна практика». Тези доповідей і виступів. К.: Юридична книга, 2000. – С. 55.

 3. Канзафарова И.С.Понятие и общая характеристика гражданской правоспособности и гражданской дееспособности граждан // Молодежь третьего тысячелетия: гуманитарные проблемы и пути их решения: Сб. науч. ст. в 3-х т. – Одесса: ИСЦ, 2000. – Т.1. – С. 372-376.

 4. Канзафарова І.С. Принципи політичної та економічної демократії як основа вдосконалення цивільного законодавства України та Японії // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем. Матеріали міжнародної наукової конференції. 17-20 жовтня 2000 р., м. Київ. – К. ІДіП НАНУ, 2000. – С. 186-187.

 5. Канзафарова І.С. Інститут цивільно-правової відповідальності: сучасний стан та перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Київ, 19 квітня 2001 р. – К., 2001. –
  С. 46-49.

 6. Канзафарова І.С. Цивільно-правова відповідальність: порівняльно-правовий аспект //Становлення і розвиток правової системи України. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. 21 березня 2002 р., м. Київ. – К.: ІДіП НАНУ, 2002. – С. 28-31.

 7. Канзафарова І.С. Відповідальність учасників економічного обороту в умовах трансформації ринкових відносин в Україні // Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 15 травня 2003 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 40-43.

 8. Канзафарова І.С. Субсидіарна відповідальність у цивільному праві: правова природа та проблемні питання // Социально-правовые проблемы совершенствования законодательства Украины: история, теория и практика. Материалы 60-й научной конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников экономико-правового факультета ОНУ им. И.И. Мечникова. 23-25 ноября 2005 г., г. Одесса. – Одесса: ОЮІ ХНУВС, 2006. – С. 143-146.

 1. Канзафарова І.С. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань відповідно до ЦК України та принципів європейського контрактного права // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 185-186.

 2. Канзафарова І.С. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності підприємств як учасників комерційного обороту // Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи. Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених. 31 березня 2006 р., м. Одеса. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2006. – С. 131-135.

 3. Канзафарова І.С. Відповідальність як засіб правового впливу на поведінку учасників сімейних відносин // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С. 186-192.