Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Веретельник Ламара Котеївна. Систематизація договорів у цивільному праві : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 199арк. — Бібліогр.: арк. 181-199.Анотація до роботи:

Веретельник Л.К. Систематизація договорів у цивільному праві. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. 2006.

Дисертація присвячена дослідженню систематики цивільно-правових договорів як правової конструкції цивільного права на основі добровільно взятого на себе зобов’язання із застосуванням комбінованих підходів систематизації, їх проявів у праві та правозасосувальній діяльності. Автор визначається у сутності класифікованого правового інституту, його проявах, використаних попередниками критеріях та класифікаціях, конкуруючих та їх що збігаються за критеріями та призначенням класифікаціях правочинів та зобов’язань.

Розроблено авторське поняття договору та багатоступінчата класифікація договорів за розміщенням норм у позитивному праві на: врегульовані в ЦК України та врегульовані поза його межами; за структурою ЦК України на характеристичні (загальнокласифікаційні) та функціональні. Функціональна їх класифікація відображає внутрішню спрямованість, механізм, мету договору. Автор виходить із формального критерію та виділяє типи договорів: 1) що забезпечують виконання зобов’язань; 2) мінімізують ризики; 3) з передавання майна у власність; 4) безоплатну передачу майна у власність; 5) про передачу майна у володіння і користування; 6) про виконання робіт;7) про доставку вантажів, пасажирів; 8) про надання послуг ; 9) про проведення розрахунків і кредитування; 10) корпоративні; 11) про створення результату творчої, інтелектуальної та іншої діяльності; 12) про створення та розповсюдження інформації; 13) про надання майнових прав на використовування результату творчої діяльності; 14) інші договори.

Наприкінці проведеного дослідження сформовані висновки про:

  1. Цивільно-правовий договір як юридичну форму існування об'єктивних економічних відносин і зокрема економічного обороту та елементу механізму правового регулювання товарно-грошових відносин, форму організації економічних за змістом і юридичних за формою відносин між товаровласниками та споживачами. Сутність цивільно-правового договору полягає в тому, що його сторона чи сторони беруть на себе певні зобов’язання, які повинні бути виконані.

  2. На розвиток конструкції цивільно-правового договору в сучасних умовах впливають інтеграційні процеси і зокрема глобалізація економіки, інвестиційні процеси завдяки яким національна економіки втратила риси суто національного явища, створення економічних та інших союзів. У сфері договірного права подальший його розвиток зумовлюється ПЄКП та роботою над створенням Цивільного кодексу ЄС.

  3. Розширення економічних та гуманітарних зв’язків, кількість учасників зовнішньоекономічних зв’язків сприяє запозиченню найбільш ефективних та безпечних для контрагентів договірних конструкцій. Основна проблема що існує в національному праві пов’язана із формальним існуванням дуалізму приватного права, а у сфері договірного права - непослідовністю законодавства, яким одночасно закріпив правочинну та зобов’язальницьку конструкцію цивільно-правового договору.

  4. Йде процес формування наднаціонального контрактного права. Якщо воно буде будуватися на загальних підходах (принципах) - це стане становленням єдиного правового простору. Стояти осторонь цих процесів означає приректи себе на застій, економічні та інші санкції, надалі бути вигнанцем у світовій спільності тощо.

  5. Чинна систематика цивільно-правових договорів є певним відбитком радянської доктрини і їй властиві її недоліки: архаїзм, зацикленість на авторитарності, пересікання класифікаційних критеріїв зобов’язань взагалі та договорів зокрема, ігнорування нових тенденцій у договірному праві та появи нових технологій у договірному праві.

  6. Систематика цивільно-правових договорів формується залежно від мети систематизації, обраних критеріїв та рівня абстрагування.

  7. Використання всього різноманіття властивих праву засобів дії на договірні відносини - серйозний резерв в розвитку зобов'язального права. У зв'язку з цим необхідне усвідомлення об'єктивних закономірностей функціонування зобов'язального права, які властиві його внутрішній організації, а саме: єдність, цілісність, системність.

Публікації автора:

1. Веретельник Л. К. Ідентифікація та систематизація договорів // Правова держава, 3’2004. – С. 154-156.

2. Веретельник Л. К. Сучасні тенденції розвитку договірного права // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. 3’2005. –С.40-46.

3. Веретельник Л. К. Юридичні особи як учасники договірних відносин // Проблема юридичної особи у цивільному праві України: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О.А.Пушкіна., Харків, 212 травня 2004 р. Х., НУВС, ХЕПУ, Вид-во „Прометей Прес”,. – 2004. – С. 114-117.

4. Веретельник Л. К. Тринадцять тез щодо перспектив позитивного регулювання договорів як елементу договірної безпеки // Право та безпека. – № 2005/4’4 –С.136-139.

5. Веретельник Л.К Інтерес при тлумаченні договорів //Охоронюваний законом інтерес у цивільному праві та процесі: матеріали круглого столу, 16 грудня 2005 р. Х., ХНУВС. – 2006. – С. 97-100.

6. Веретельник Л.К. Множинність осіб у зобов’язаннях //Цивільне право України: курс лекцій: У 6-ти томах. Т.У. Кн.1. Загальні положення зобов’язального права /Р.Б.Шишка, Л.В.Красицька, В.В.Сергієнко, О.І.Смотров, Є.О.Мічурін, О.Р.Шишка; За ред. Р.Б.Шишки. –Х.: Еспада, 2005. –С.21-22.

7. Веретельник Л.К. Види договорів. Тлумачення договорів. //Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти т. Т.5. Кн.2. Договірне право: Ч.1 Загальні положення та договори на передачу майна у власність /Р.Б.Шишка (керівн. авт. кол.), Є.О.Мічурін та ін.; За ред. Р.Б.Шишки. –Х.: Еспада, 2006. –С.57-84.

8. Веретельник Л.К. Система договорів у римському праві та підходи до їх систематизації на сучасному етапі розвитку договірного права //Римське право і сучасність: Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції (19-20 травня 2006 р.) м. Одеса /Одеська національна юридична академія; Хмельницький університет управління та права / Укл. Гончаренко В.О., Еннан Р.Є. –Одеса: Фенікс, 2006, -С.137-139.

9. Веретельник Л.К. Моделювання поняття „договір” у сучасному законодавстві // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. О.А.Пушкіна, Харків, 27 травня 2006 р. Х.: НУВС, 2006,-С.20-22