Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Кондрат'єва Людмила Анатоліївна. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2006.Анотація до роботи:

КОНДРАТ’ЄВА Л.А. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню права неповнолітніх осіб на судовий захист у цивільному процесі, зокрема, у справах, що виникають із сімейних правовідносин. У дисертації на підставі аналізу доктринальних досліджень, законодавства України та норм міжнародних актів, а також матеріалів судової практики визначається категорія осіб, яка охоплюється поняттям "неповнолітній" та з’ясовується зміст поняття "право неповнолітніх на судовий захист” у цивільному процесі України. Досліджується процес становлення та законодавчого закріплення права неповнолітніх осіб на судовий захист в історичному аспекті. Визначаються особи, які мають право порушити процес на захист суб’єктивних прав, свобод та інтересів неповнолітніх осіб. Здійснюється аналіз суб’єктивних та об’єктивних передумов, необхідних при здійсненні права неповнолітніх на судовий захист у цивільному процесі, зокрема, у справах, що виникають із сімейних правовідносин. Аналізуються особливості процесуального становища неповнолітніх осіб у справах про стягнення аліментів на їх утримання, у справах про позбавлення батьківських прав та у справах про визнання батьківства. Характеризуються процесуальні особливості розгляду цієї категорії справ.

У дисертації розроблено науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації по вдосконаленню цивільного процесуального законодавства України стосовно реалізації неповнолітніми особами права на судовий захист.

Ключові слова: неповнолітня особа; право на судовий захист; особи, які беруть участь у справі; процесуальне становище неповнолітніх осіб; процесуальні особливості розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин.

У висновках автором сформульовані загальні підсумки дослідження, основні науково-теоретичні та практичні положення щодо розв’язання проблем цивільного процесуального захисту суб’єктивних прав та інтересів неповнолітніх осіб, висловлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині регулювання права неповнолітніх осіб на судовий захист, зокрема, у справах, що виникають із сімейних правовідносин. Основні висновки дисертаційного дослідження полягають у наступному:

1.Визначено та охарактеризовано основні етапи становлення та законодавчого закріплення права неповнолітніх осіб на судовий захист.

2.Визначено, що „Право неповнолітньої особи на судовий захист – це суб’єктивне право, яке гарантується Конституцією України і належить неповнолітній особі для захисту порушених прав, свобод чи інтересів у порядку цивільного судочинства”.

3.Запропоновано визнати неповнолітню особу, яка досягла чотирнадцяти років, у справах, що виникають із сімейних правовідносин, самостійним суб’єктом цивільних процесуальних відносин, наділеним процесуальними правами та юридичними обов’язками сторони.

4.Проведена класифікація осіб, які мають право звернутися до суду в інтересах неповнолітніх осіб. До першої групи автор відносить осіб, які мають матеріально-правову та процесуально-правову заінтересованість у справі та називаються позивачами, оскільки вони звертаються до суду за захистом своїх прав (це самі неповнолітні). До другої групи належать особи, які звертаються до суду на захист прав інших осіб і займають у процесі самостійне процесуальне становище, відмінне від становища позивача, маючи лише процесуально-правову заінтересованість.

5.Виявлено особливості умов (передумов) з настанням або відсутністю яких цивільне процесуальне законодавство пов’язує виникнення у неповнолітньої особи права на звернення до суду за захистом своїх прав та інтересів.

6.Виявлені процесуальні особливості стадій провадження до судового розгляду та судового розгляду справ про стягнення аліментів, про позбавлення батьківських прав та про визнання батьківства за рішенням суду, пов’язані з участю у них неповнолітніх осіб.

7.Зроблено висновок про те, що у справах про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх, про позбавлення батьківських прав, про визнання батьківства суд може визнати явку до суду відповідача (відповідачів) обов’язковою, про що слід зазначити в ухвалі про відкриття провадження у справі, яка надсилається відповідачеві.

8.Пропонується виділити в структурі чинного ЦПК України окрему главу „ Провадження у справах до судового розгляду та судовий розгляд справ з участю малолітніх та неповнолітніх осіб”, в якій слід закріпити особливості розгляду цивільних справ, зокрема справ, що виникають із сімейних правовідносин за участю осіб, які не досягли повноліття.

9.Обґрунтовується пропозиція щодо необхідності обов’язкової участі прокурора у справах про позбавлення батьківських прав та у справах про визнання батьківства відповідача для дачі висновку стосовно можливого задоволення (або незадоволення) позовної заяви позивача.

10.Внесено пропозицію про необхідність доповнення ст.11 ЦПК частиною 4 такого змісту: „ З метою належного захисту прав та інтересів неповнолітніх (малолітніх) осіб у справах про визнання батьківства відповідача, про позбавлення батьківських прав суд може вийти за межі заявлених у позовній заяві вимог шляхом вирішення питання про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх (малолітніх) навіть тоді, коли така вимога не була заявлена. При розгляді справи про позбавлення батьківських прав суд може одночасно вирішити питання про передачу неповнолітньої (малолітньої) особи під опіку органам опіки та піклування або на виховання іншим родичам а також вирішити питання про виселення з помешкання того з батьків, хто позбавляється батьківських прав щодо неповнолітнього”.

Публікації автора:

1. Кондрат’єва Л.А. Взаємодія норм міжнародного права та законодавства України з питань судового захисту прав неповнолітніх // Держава і право: Збірник наук. праць. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького,2003.– Спецвипуск. – С.129- 132.

2. Кондрат’єва Л.А. Особливості підвідомчості справ, що виникають із сімейних правовідносин з участю неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9 .– С. 37-39.

3. Кондрат’єва Л.А. Право неповнолітніх на судовий захист, його процесуальний зміст та структура. // Наук. Вісник Чернівецького університету. Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута, 2003.– Вип. 200 – С.55-58.

4. Кондрат’єва Л.А. Процесуальне становище неповнолітніх у справах про встановлення батьківства // Підприємництво, господарство і право. – 2004.– № 6.– С. 57-60.

5. Кондрат’єва Л.А. Процесуально-правове становище неповнолітніх у справах про позбавлення батьківських прав // Наук. вісник Чернівецького університету. Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута, 2004.– Вип. 212.– С.70-73.

6. Кондрат’єва Л.А. Реалізація неповнолітніми права на судовий захист в цивільному процесі України //Проблеми державотворення і захисту права людини в Україні. VII регіональна науково-практична конференція (Львів, 13 лютого 2001р.).– Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, 2001.– С.152-155.

7. Кондрат’єва Л.А. Представництво неповнолітніх в цивільному процесі України //„Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи”. Матеріали конференції (Одеса, 25 травня 2001 р.).– Одеса: Одеська національна юридична академія, 2001. – С.68-71.

8. Кондрат’єва Л.А. Суб’єкти, які мають право порушити процес на захист прав та інтересів неповнолітніх у справах із шлюбно-сімейних відносин //”Актуальні проблеми цивільного права та практики його застосування у сучасний період” .Всеукраїнська науково-практична конференція (Хмельницький,14-15 травня 2002 р.). – Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2002. – С.248-251.

9. Кондрат’єва Л.А. Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх //„Україна: шляхами віків”. Міжнародна наукова конференція (Київ, 17 травня 2002 р.).– К.: Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002.– №2.– С.118-121.

10. Кондрат’єва Л.А. Взаємодія норм цивільного процесуального та сімейного права в процесі реалізації неповнолітніми права на судовий захист //„Методологія приватного права”. Науково-теоретична конференція (Київ, 26-27 травня 2003 р.): Збірник наук праць. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 269-273.

11. Кондрат’єва Л.А. Представництво неповнолітніх в суді у справах, що виникають із сімейних правовідносин //„Тактика, методика, етика захисту та представництва”. Міжнародна науково-практична конференція (Київ,28 листопада 2003 р.).– К.: Академія адвокатури, 2003. – С. 86-89.

12. Кондрат’єва Л.А. Процесуальні особливості підготовки справ, що виникають з сімейних правовідносин з участю неповнолітніх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції (Львів, 5-6 лютого 2004 р.).– Львів: Юрид. ф-т Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, 2004.– С.304-306.

13. Кондрат’єва Л.А. Компетенція судів щодо розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин, в порядку цивільного судочинства //„Науковий потенціал світу/ 2004”. Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 1–15 листопада 2004 р.).Том 50. Право. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.– С.39- 42.

14. Кондрат’єва Л.А. Історичний нарис становлення і нормативного закріплення права неповнолітніх на судовий захист //„Наука і світ 2005”. Матеріали ХУ111 Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 7–21 лютого 2005 р.). Том 48. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.– С.45- 47.

15. Кондрат’єва Л.А. Процес становлення і нормативного закріплення права неповнолітніх на судовий захист //„ Створення ювенальної юстиції в Україні ” Всеукраїнська науково-практична конференція ( Київ, 11–12 квітня 2005 р.).– К: Верховний Суд України, 2005.– С. 39- 47.