Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна. Судова експертиза в цивільному процесі. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Васильєва-Шаламова Ж. В. Судова експертиза в цивільному процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем використання в цивільному процесі результатів судових експертиз. Досліджено сутність спеціальних знань та форми їх використання, що застосовуються в цивільному процесі. Визначено процесуально-правову природу судової експертизи, її характерні ознаки, види та місце серед форм застосування спеціальних знань. З'ясовано підстави та передумови призначення експертиз у цивільному процесі. Проаналізовано процесуальний порядок проведення експертиз, а також особливості правового статусу експерта.

У дослідженні розкрито проблеми правозастосовчої практики проведення судових експертиз та використання їх результатів судами під час розгляду та вирішення цивільних справ. Запропоновано пропозиції і рекомендації щодо удосконалення цивільного процесуального законодавства України.

Публікації автора:

1. Васильєва Ж. В. Проблемні питання додаткової та повторної експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — 2004. — Вип. 14. — С. 157—161.

2. Васильєва Ж. В. Підстави призначення експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Держава і право. — 2005. — Вип. 27. — С. 353—358.

3. Васильєва Ж. В. Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Університетські наукові записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. — 2005. — № 3. — С. 111—116.

4. Васильєва-Шаламова Ж. В. Процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному процесі / Ж. Васильєва-Шаламова // Судоустрій і судочинство в Україні. — 2007. — № 4. — С. 43—50.

5. Васильєва-Шаламова Ж. В. Участь у цивільному процесі експерта та спеціаліста : (порівнял.-правовий аспект) / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2008. — № 5. — С. 103—110.

6. Васильєва Ж. В. Висновок експерта як засіб доказування / Васильєва Ж. В. // Молодь у юридичній науці : зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. молодих вчених «Другі осінні юридичні читання» (14–15 листоп. 2003 р.) / Хмельниц. ін-т регіон. упр. та права. — Хмельницький, 2003. — С. 296—298.

7. Васильева Ж. В. Комплексные и комиссионные экспертизы в гражданском процессе / Ж. В. Васильева // Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов : сб. тез. Первой респ. науч.-практ. конф. (г. Гомель, 6—7 апр. 2006 г.) : в 2 ч. / ред. Богданов Е. В. — Гомель, 2006. — Ч. 2. — С. 218—221.

8. Васильева-Шаламова Ж. В. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы / Васильева-Шаламова Ж. В. // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 14—15 февр. 2007 г.) / Моск. гос. юрид. акад. — Москва, 2007. — С. 105—107.

9. Васильєва-Шаламова Ж. В. Застосування спеціальних знань в цивільному процесі / Жанна Васильєва-Шаламова // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24—25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. — К, 2008. — С. 73—74.