Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Заіка Юрій Олександрович. Становлення і розвиток спадкового права в Україні. : Дис... д-ра наук: 12.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Дисертація містить комплексний науково-теоретичний аналіз проблем спадкування в сучасних соціально-економічних умовах, оцінку діючих правових конструкцій спадкового законодавства, висновки та практичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення інститутів спадкового права та здійснення спадкових прав.

Аналізується становлення спадкового законодавства України в період 1917 - 2006 років, поняття і система принципів спадкового права, особливість спадкового правонаступництва в сучасних умовах, судова практика. Проведено порівняльно-правовий аналіз спадкового законодавства України, країн ближнього зарубіжжя та континентальної системи права.

У висновках викладені найважливіші наукові та практичні результати, що були отримані в процесі дослідження, зокрема:

– правові відносини щодо спадкування майна носять міжгалузевий характер і обумовлюють необхідність їх регулювання не лише за допомогою цивільно-правових, а і конституційних норм. Право на спадщину необхідно закріпити в Конституції України;

– спадкування, як соціальне явище, створює об’єктивні передумови для поліпшення добробуту осіб, які є спадкоємцями, їх інтелектуальної діяльності;

– система навчального курсу цивільного права за своєю структурою не може виступати простою копією ЦК України в силу своїх специфічних завдань, тому спадкове право доцільно вивчати після вивчення права власності;

– запропонована концепція принципів спадкового права;

– визначені умови легалізації судом заповітів, укладених із недотриманням встановленої законом нотаріальної форми;

– з’ясована правова природа секретного заповіту, посвідчення якого автор вважає вчиненням такої нотаріальної дії, як приймання документів на зберігання;

– обґрунтована необхідність переглянути чинний порядок укладання умовних заповітів, як такий, що обмежує свободу волевиявлення заповідача;

– доведена необхідність розширення спадкових прав осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах;

– запропоновано механізм реалізації спадкових прав спадкоємцями четвертого - шостого ступеня родинних зв’язків;

– обґрунтована необхідність розширення кола спадкоємців, які усуваються від спадкування.

У висновках пропонуються шляхи розв’язання теоретичних проблем, пов’язаних із спадкуванням, а також надається низка пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення цивільного законодавства та практики його застосування нотаріальними та судовими органами.

Публікації автора:

Монографії, підручники, брошури, коментарі:

1. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: Монографія. – К.: НАВСУ, 2004. – 288 с. (17, 5 обл. вид. арк.).

2. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія. – 2-е вид. – К.: КНТ, 2007. – 288 с. (20, 54 обл. вид. арк.).

3. Заика Ю.А. Право наследования собственности граждан // Бирюков И.А., Заика Ю.А. Гражданское право в вопросах и ответах: Учеб. пособ. – К.: УАВД, 1992. – С. 87–93.

4. Заика Ю.А. Наследственное право // Заика Ю.А., Гопанчук В.С., Шамрай В.А. Закон и мы. – К.: Сигнал, 1995. – С. 43–54.

5. Заика Ю.А. Наследственное право // Заика Ю.А., Гопанчук В.С. Юридический справочник на каждый день. – К.: Сигнал, 1997. – С. 89–100.

6. Заика Ю.А. Гражданское право Украины: Учеб. пособ. – К.: МАУП, 1998. – 152 с.

7. Заіка Ю.О. Спадкове право // Заіка Ю.О., Співак В.М. Право власності. Спадкове право: Навч. посіб. – Рекомендовано МОН України. – К.: Наук. думка, 2000. – С. 72–150.

8. Заіка Ю.О. Спадкове право // Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України: Навч. посіб. – Рекомендовано МОН України. – К.: Наук. думка, 2000. – С. 194–222.

9. Заіка Ю.О. Договір страхування в діяльності ОВС: Навч. посіб. – К.: НАВСУ, 2000. – 48 с.

10. Заика Ю.А. Гражданское право Украины: Учеб. пособ. – 2-е изд. перераб. и доп. – К.: МАУП, 2000. – 200 с.

11. Заіка Ю.О. Спадкове право // Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Підопригора О.О. Цивільне право. Частина перша: Курс лекцій. – К.: НАВСУ, 2001. – С. 122–142.

12. Заіка Ю.О. Права та обов’язки подружжя по утриманню // Сімейне право України: Підручн. / За ред. В.С.Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 188–204.

13. Заика Ю.А. Гражданское право Украины: Учеб. пособ. – 3-е изд. перераб. и доп. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

14. Заіка Ю.О. Спадкування житла // Житлове право України: Навч. посіб. / За ред. В.С.Гопанчука, Ю.О.Заіки – К.: Істина, 2003. – С. 164–171.

15. Заіка Ю.О. Спадкове право // Цивільне право України. Частина Загальна: Навч. посіб. / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки – К.: НАВСУ, 2003. – С. 312–245.

16. Заіка Ю.О. Спадкове право // Цивільне право України: Навч. посіб. / за ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки – К.: Істина, 2004. – С. 94–104.

17. Заіка Ю.О. Підстави для відмови у виплаті страхових виплат // Страхове право: Навч. посібн. / За ред. Ю.О.Заіки – Рекомендовано МОН України. – К.: Істина, 2004. – С. 92 – 94.

18. Заіка Ю.О. Спадкове право // Цивільне право України. Навч. посіб.: 2-ге видання, зі змінами / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки – Рекомендовано МОН України. – К.: Істина, 2004. – С. 94–104.

19. Заіка Ю.О. Спадкування за законом //Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-т. / За відповід. ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. II. – С. 1026–1037.

20. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. посіб. – Рекомендовано МОН України. – К.: Істина, 2005. – 312 с.

21. Заіка Ю.О. Спадкування за законом // Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Ч. 2 / Кер. авт. кол. та відп. ред. проф. А.С.Довгерт, проф. Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2006. – Ч. 2.– С. 891–905.

22. Заіка Ю.О. Спадкове право // Цивільне право України. Загальна частина: Підручн. /За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки – Затверджено МОН України. – К.: КНТ, 2006. – С. 342–378.

23. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посіб. – К.: Істина, 2006. – 216 с.

24. Заіка Ю.О. Спадкування за законом // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. II. – С. 1028–1039.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Заіка Ю.О. Усунення від спадщини за проектом нового Цивільного кодексу України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 4. – С. 24–26.

2. Заіка Ю.О. Спадщина як елемент спадкових правовідносин // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2001. – С. 266–271.

3. Заіка Ю.О. Спадкування домашнього майна // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 5. – С. 30–31.

4. Заіка Ю.О. Заповідальна дієздатність як умова дійсності заповіту // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 3 – С. 59–62.

5. Заіка Ю.О. Спадкування утриманцями за проектом ЦК України // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 11. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2001. – С. 247–250.

6. Заіка Ю.О. Складання заповіту під умовою // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 40–42.

7. Заіка Ю.О. Визнання заповіту недійсним: питання судової практики // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 12. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2001. – С. 290–296.

8. Заіка Ю.О. Посвідчення “секретного заповіту” // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 43–45.

9. Заіка Ю.О. Спадкові права “добросовісного” подружжя в недійсному шлюбі // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 28–30.

10. Заіка Ю.О. Реалізація спадкових прав особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі // Вісник прокуратури. – 2003. – № 3. – С. 63–66.

11. Заіка Ю.О. Спадкування за законом у новому ЦК України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 15–17.

12. Заіка Ю.О. Пріоритети спадкового законодавства за новим ЦК України // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 78–82.

13. Заіка Ю.О. Особливості спадкування окремих видів майна // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 18–20.

14. Заіка Ю.О. Принципи спадкового права // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 22. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2003. – С. 252–257.

15. Заіка Ю.О. Окремі проблеми спадкового права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 3. – С. 149–153.

16. Заіка Ю.О. Форма заповіту як умова його дійсності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1– 2. – С. 73–76.

17. Заіка Ю.О. Заповіт подружжя // Право України. – 2004. – № 4. – C. 91–93.

18. Заіка Ю.О. Зміна черговості при спадкуванні за законом за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – C. 12–14.

19. Заіка Ю.О. Здійснення права на спадкування // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 91–93.

20. Заіка Ю.О. Чи потрібен спадковий договір? // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2004. – С. 287–291.

21. Заіка Ю.О. Необхідні спадкоємці та розмір їх обов’язкової частки за новим цивільним законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 60–62.

22. Заіка Ю.О. Деякі колізійні питання сучасного цивільного та сімейного права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3. – С. 55 – 59.

23. Заіка Ю.О. Правові наслідки визнання заповіту недійсним // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 9. – С. 90–95.

24. Заіка Ю.О. Проблеми, що виникають при застосуванні спадкового законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 3. – С. 30–35.

25. Заіка Ю.О. Форми заповіту: шляхи вдосконалення // Вісник Академії адвокатури. – 2006. – Вип. 5. – С. 47–52.

Статті в інших виданнях:

1. Заіка Ю.О. Спадкування за законом в проекті ЦК України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Наук. - практ. - збірник. Спец. випуск до 290-річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика. – К. – 2000. – С. 200–212.

2. Заіка Ю.О. Замах на вбивство як підстава усунення від спадщини. // Вісник Луганського університету МВС України. Спец. випуск. Ч. 2. – Луганськ, 2000. – C. 232–237.

3. Заіка Ю.О. Захист прав законних спадкоємців //Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2000. – № 2. – С. 95–100.

4. Заіка Ю.О. Законодавчі проблеми спадкового права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 213–216.

5. Заика Ю.А. Составление завещания под “отлагательным условием” // Право: теория и практика. Российская Федерация: Фонд правовых исследований. – 2002. – № 12. – С. 32–35.

6. Заіка Ю.О. Спадкове право в системі юридичної освіти // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2002. – № 1. – С. 89 – 94.

7. Заіка Ю.О. Підстави визнання шлюбу недійсним за Сімейним кодексом України // Юридична Україна – 2003. – № 2. – C. 37–40.

8. Заика Ю.А. Современное наследственное законодательство государств ближнего зарубежья // Право и жизнь. Республика Молдова. – 2004. – № 11. – С. 37–39.

9. Заика Ю.О. Вопросы унификации наследственного законодательства государств ближнего зарубежья // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики. Сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2006. – С. 146–150.

Тези наукових доповідей і повідомлень:

1. Заіка Ю.О Право спадкування як засіб реалізації права власності // Респ. науч. - практ. конф. “Всеобщая декларация прав человека как международный стандарт правового положения личности в Украине” – Луганск. – РИО ЛИВД МВД Украины. 1999. – С. 232–235.

2. Заика Ю.А. Наследование домашнего имущества в проекте Гражданского кодекса Украины и Российской Федерации // Матеріали міжнар. наук. конф. “Проблеми права на зламі тисячоліть”. – Дніпропетровськ: Видавництво ІМА-прес, 2001. – С. 344–346.

3. Заіка Ю.О. Свобода заповіту потребує захисту // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. “Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності”. – Донецьк: ДІВС, 2001. – С. 92–94.

4. Заіка Ю.О. Реалізація майнових прав засуджених // Тези доповідей наук.-практ. конф. “Теорія і практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах”.– К.: НАВСУ, 2002. – Ч.1. – С. 102–104.

5. Заика Ю.А. ”Секретное завещание” в наследственном праве Украины и Российской Федерации // Сб. материалов междунар. научн-практ. конф. “Актуальные проблемы реформирования правовой системы Российской Федерации“.– Белгород: Изд-во Бел. ГУ, 2002. – Ч. II. – С. 56–60.

6. Заіка Ю.О. Права “добросовісного подружжя” в недійсному шлюбі необхідно розширити // Зб. матеріалів наук.- практ. конф. “Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України”. – // Івано-Франківськ: Обл. друкарня, 2002. – С. 39–41.

7. Заика Ю.А. Современное наследственное законодательство государств ближнего зарубежья // Materiaete Conferientei sciintifico-practice internatoinale “Probleme de preventure si combatente a delicventei juvenile” –– Chisinau, 2004. – С. 471–475.

8. Заіка Ю.О. Проблеми застосування цивільного права в умовах європейської інтеграції / Зб. матеріалів наук. конф. “Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції”. – К.: КНУВС. – 2006. – Ч.1. – С. 15–18.