Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Піддубна Вікторія Федорівна. Релігійні організації як суб’єкти цивільних правовідносин : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Піддубна В.Ф. Релігійні організації як суб’єкти цивільних правовідносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Харків, 2008.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем релігійних організацій як суб’єктів цивільних правовідносин.

У роботі розкривається сутність релігійних організацій як учасників цивільного обороту, вирішуються наступні проблеми: якими ознаками повинно характеризуватися соціальне утворення, щоб визнаватися релігійною організацією; які правові моделі запроваджуються для участі цих організацій в цивільних відносинах; у якій організаційно-правовій формі юридичних осіб вони можуть створюватися.

Досліджено процес виникнення цих організацій, цивільно-правова природа статуту, як локального акта, а також сутність релігійної організації як юридичної особи. Розкрито зміст спеціальної правоздатності релігійних організацій, а саме майнові й немайнові права, які його складають (право на найменування, право на здійснення культової і поза культової діяльності, підприємницької діяльності). Надано авторське визначення різновидів релігійних організацій та проведено розмежування релігійних і громадських організацій.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері регулювання правового становища релігійних організацій.

У дисертації теоретично узагальнюється й по-новому вирішується наукове завдання, що виявляється у визначенні сутності релігійних організацій як суб’єктів цивільних правовідносин. Основні висновки, одержані в результаті дослідження й аналізу даного питання, полягають у наступному:

1. Релігійні організації – найстаріші суб’єкти права, які стали підґрунтям для утворення окремої самостійної системи, в основі якої лежить релігійна віра фізичних осіб. У правовому значенні «церква» – це система, що об’єднує релігійні організації.

2.Релігійна організація окремий функціональний вид непідприємницьких юридичних осіб, який створюється з єдиною метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру. Ознаки релігійної організації: спільність інтересів громадян, які об‘єднуються; добровільність об‘єднання; відсутність фіксованого членства; дія на підставі статутів; наявність відповідної системи органів управління (загальні збори віруючих); є) тотожне спрямування коштів та майна після ліквідації вказаних організацій.

3. Релігійні організації класифікуються на культові релігійні громади та монастирі, та не культові – релігійні управління (центри), духовні навчальні заклади, релігійні братства.

4. Релігійні організації, за винятком об’єднань релігійних організацій, мають всі ознаки юридичної особи: організаційну єдність, майнову відокремленість, самостійну цивільно-правову відповідальність, виступ у цивільному обороті від свого імені. Проте для релігійних організацій юридична особа – це лише одна з можливих форм участі в цивільному обороті;

5. Секта – це спільнота, що відокремилася від пануючої (традиційної) церкви, зосередивши увагу на окремих частинах віровчення з метою спасіння всіх членів суспільства.

6. Релігійні організації як суб’єкти цивільних відносин створюються в нормативно-явочному порядку і набувають спеціальну правоздатність з моменту реєстрації статуту в державних органах. Вони можуть мати цивільні права, що відповідають цілям їх діяльності, які викладені в основах віровчення і передбачені в їх статутах, і мати з зв’язку з цією діяльністю обов’язки.

7. Релігійні організації можуть або безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю, або шляхом заснування юридичних осіб, а саме господарських товариств, включаючи і товариство однієї особи, які і стають суб’єктами права власності на майно, яке їм належить. Релігійна організація – засновник має зобов’язальне право на свій вклад і не вправі розпоряджатися майном такого товариства.

8. Майнова правосуб’єктність релігійних організацій залежить не тільки від їх виду, а й від об’єктів церковного майна, що їм належить на праві власності, а також положень, що містяться в локальних актах цих організацій.

9. Зміни в державно-конфесійних відносинах призвели до необхідності окрім загальної нормативно-правової форми регламентації діяльності релігійних організацій використовувати ще й договірну форму регулювання цих відносин, а саме угод про співробітництво в галузях освіти, кримінально-виправної системи, культурного життя, які укладаються релігійними організаціями і державою в особі відповідних органів, включаючи й органи місцевого самоврядування.

Публікації автора:

1. Піддубна В.Ф. Щодо спеціальної правоздатності релігійних організацій / В.Ф.Піддубна // Право України. – 2004. – № 11. – С. 112-115.

2. Піддубна В.Ф. Деякі питання щодо права власності релігійних організацій / В.Ф.Піддубна // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 3. – С. 92-94.

3. Піддубна В.Ф. Релігійні організації як юридичні особи / В.Ф.Піддубна // Право України. – 2005. – № 4. – С. 107-110.

4. Піддубна В.Ф. До проблеми відокремлення релігійних організацій від держави / В.Ф.Піддубна // Актуальні проблеми правознавства: тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / за ред. М.І.Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 59-60.

5. Піддубна В.Ф. Про деякі аспекти правового регулювання діяльності релігійних організацій / В.Ф.Піддубна // Наука і вища освіта: ХП міжвуз. студ. наук. конф. 20 трав. 2004 р.: тези доп. учасн. – Запоріжжя: ГУ «Запорізький ін-т держ.

6. Піддубна В.Ф. Становлення і розвиток релігійних організацій (історико-правовий досвід) / В.Ф.Піддубна // Від громадянського суспільства до правової держави: П Міжнар. науково-практ. конф., 25 квіт. 2007 р.: тези. – Х.: Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2007. – С. 255-258.