Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Дрішлюк Володимир Ігорович. Публічний договір (цивільно-правовий аспект) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2006. — 201арк. — Бібліогр.: арк. 186-201.Анотація до роботи:

Дрішлюк В. І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню правової природи, ознак та режиму правового регулювання публічного договору, що зумовлено необхідністю розроблення теоретичних моделей зазначеного правового явища та вдосконалення чинного законодавства, а також механізмів правового регулювання договорів, де спостерігається нерівність економічного становища їх суб’єктів.

Уперше на науковому рівні проводиться дослідження публічного договору за законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є розкриття змісту публічного договору на основі системного аналізу його правової бази, а також правозастосовної практики; виявлення прогалин та суперечностей законодавства в цій сфері, формулювання рекомендацій, обґрунтування сукупності взаємозалежних пропозицій щодо вдосконалення практики його застосування.

Обґрунтованість висновків та пропозицій дисертаційної роботи підкріплюється комплексом досліджень із застосуванням загальних і спеціальних методів, здійснених на підставі аналізу спеціальної літератури, нормативно-правових актів та практики застосування публічного договору.

У дисертації досліджується правова природа публічного договору, його цивільно-правова характеристика, співвідношення з договором приєднання. Проаналізовано особливості його предмета, правового регулювання на переддоговірній та стадії виконання договору. Виявлено його специфічні риси та умови, які дають змогу виділити цей договір як окремий інститут цивільного права України.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.

Публікації автора:

1. Дрішлюк В. Проблема суддівського розсуду при вирішенні питання про зловживання правом на захист // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 96 – 98.

2. Дрішлюк В. І. Щодо визначення поняття «зловживання цивільними правами» // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 25. – Одеса, 2005. – С. 242 – 246.

3. Дрішлюк В. І. Сторони в публічному договорі за цивільним законодавством України // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 1. – С. 97 – 98.

4. Дрішлюк В. І. Щодо поєднання публічного та приватного в договірному праві України (на прикладі публічного договору) // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 2. – С.155 – 158.

5. Дрішлюк В. І. Регламентація публічних договорів за цивільним законодавством України // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 2. – С.117 – 118.

6. Дрішлюк В. І. Особливості укладення публічних договорів за цивільним законодавством України // Актуальні проблеми політики. – Вип. 29. – 2006. – С. 439 – 440.

7. Дрішлюк В. І. Поняття та ознаки публічного договору за цивільним законодавством України // Практика виборчого процесу в Україні та проблеми його правового регулювання. Збірник тез та доповідей. – Одеса: Юридична література, 2005. – С. 146 – 148.

8. Дрішлюк В. І. Правова природа та поняття публічного договору за цивільним законодавством України // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності, пов'язаної з морем. (Тези доповідей). – Одеса, 2006. – С. 77 – 79.

9. Дрішлюк В. І. Публічне та приватне в регламентації договірних відносин в римському приватному праві // Римське право і сучасність. Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції 19-20 травня 2006 року. Додаток. – Одеса: Фенікс, 2006. – С. 25 – 28.