Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Міхно Ольга Іванівна. Припинення договору за цивільним законодавством України : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Міхно О. І. Припинення договору за цивільним законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Київ, 2007.

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, комплексним дослідженням проблем правового регулювання припинення цивільно-правових договорів, в якій на підставі чинного законодавства та практики досліджуються особливості припинення та розірвання договорів. Надано визначення припинення договору, під яким запропоновано розуміти припинення його чинності за суб’єктивними чи об’єктивними підставами, передбаченими договором або законом, та припинення договірних прав і обов’язків на майбутній період. Підстави припинення договору класифіковано залежно від вольового критерію сторони (сторін) договору на суб’єктивні й об’єктивні, розкривається специфіка порядку припинення цивільно-правових договорів, аналізуються наслідки припинення договорів, виявляються особливості припинення окремих видів договорів (купівлі-продажу, дарування, ренти, оренди, підряду, доручення, комісії, комерційної концесії). Значна увага приділяється розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про припинення договорів.

Публікації автора:

 1. Міхно О. І. Припинення та розірвання цивільно-правового договору: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 21– 24.

 2. Міхно О. І. Припинення цивільно-правового договору через неможливість його виконання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 92– 95.

 3. Міхно О. І. Цивільно-правові аспекти зарахування як способу припинення договору // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 67. – С. 47– 55.

 4. Міхно О. І. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. – 2004. – № 5. – С. 135– 138.

 5. Міхно О. І. Прощення боргу за цивільним законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 24– 27.

 6. Міхно О. І. Відступне як підстава припинення договору за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 45– 47.

 7. Міхно О. І. До питання про припинення цивільно-правових договорів, пов’язаних з передачею майна у власність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 78– 81.

 8. Міхно О. І. Припинення договору виконанням за новим законодавством України // Нове законодавство України та питання його застосування: Тези доп. та наук. повід. учасн. наук. конф. молод. учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 103– 105.

 9. Міхно О. І. Класифікації підстав припинення цивільно-правового договору // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції: Матер. наук. конф. курсантів, студентів та молод. науковців. – Дніпропетровськ: Акад. мит. служби України, 2004. – С. 186– 187.

 10. Міхно О. І. До питання про припинення цивільно-правових договорів з виконання робіт та надання послуг // Наука і вища освіта: Тези доп. учасн. ХІІ міжвуз. студ. наук. конф.: У 2-х ч. – Ч. 2/ Гуманіт. ун-т “Запорізьк. ін-т держ. та муніцип. управління”; студ. наук. тов-во. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004. – С. 58.

 11. Міхно О. І. Припинення договору купівлі-продажу через неналежне виконання чи невиконання його однією зі сторін договору // Актуал. пробл. правознавства: Тези доп. та наук. повід. учасн. наук. конф. молод. учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 54– 56.

 12. Міхно О. І. Припинення цивільно-правових договорів, укладених органами місцевого самоврядування // Теорія та практика державного управління. –Вип. 9: Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ІV Міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2004 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – С. 56– 59.

 13. Міхно О. І. Припинення договору оренди: проблеми застосування норм нових Цивільного та Господарського кодексів України // Нові Цивільний та Господарський кодекси України та проблеми їх застосування: Матер. наук.-практ. семінару: Ч. ІІ (м. Харків, 23 квітня 2003 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 27– 30.

 14. Міхно О. І. Підстави припинення цивільно-правових договорів, які опосередковують спільну діяльність // Актуальні проблеми цивільного права та цивільного процесу: Матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – С.163– 165.

 15. Міхно О. І. Припинення договору підряду виконанням // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук. повід. учасн. наук. конф. молод. учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – С.93– 95.