Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Блащук Артем Миколайович. Припинення договірних зобов'язань у цивільному праві України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.Анотація до роботи:

Блащук А. М. Припинення договірних зобов’язань у цивільному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних проблем, пов’язаних з підставами, порядком припинення договірних зобов’язань та визначенням правових наслідків їх припинення. В ній визначено поняття припинення зобов’язання та його підстав, виявлено динаміку зобов’язального правовідношення, в якому припинення зобов’язання є його відносно самостійною стадією. Зроблено висновок, що договір є первісним юридичним явищем, а зобов’язальне правовідношення – вторинним.

Дисертантом запропоновано під припиненням договірного зобов’язання розуміти абсолютне припинення правового зв’язку у сторін щодо об’єкта договірного правовідношення.

Значна увага в дисертації приділяється дослідженню підстав припинення договірного зобов’язання, в тому числі проблем відмови від виконання договору та його розірвання. Зроблено висновок, що взаємна відмова сторін від договору має оформлятися правочином про розірвання договору, а не про відмову від нього. Доводиться, що взаємоузгоджена відмова від нотаріально посвідченого договору має бути укладена як правочин про розірвання договору з подальшим нотаріальним посвідченням.

Визначено особливості настання правових наслідків припинення зобов’язання при виконанні або розірванні договору.

На основі здійсненого дослідження автором сформульовані рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом внесення змін до низки статей ЦК України, ГК України, Закону України “Про захист прав споживачів”.

У висновках підведені підсумки дисертаційного дослідження, сформульовані науково-теоретичні висновки, сформульовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства про зобов’язальні відносини та практики його застосування.

Серед них є, зокрема висновки про те, що:

договір є не лише підставою виникнення зобов’язання, а й юридичним фактом виникнення договірного зобов’язального правовідношення;

статті 206, 207 ГК України сформульовані юридично некоректно, оскільки передбачають можливість розірвання або визнання недійсним господарського зобов’язання, а не господарського договору;

з припиненням строку чинності (дії) договору не завжди повною мірою припиняється саме зобов’язальне правовідношення;

ч. 4 ст. 631 ЦК України безпідставно обмежує коло правових наслідків, застосовуваних у зв’язку з невиконанням зобов’язання в установлений договором строк, лише мірами відповідальності;

норми ЦК України, які регулюють припинення зобов’язань, містять прогалину, оскільки не передбачають у зв’язку з цим настання відповідних правових наслідків;

правочин, спрямований на розірвання договору, є допоміжним по відношенню до такого договору;

доведено факт зниження ефективності захисту прав покупця, який придбав товар неналежної якості, за новим ЦК України, порівняно з ЦК УРСР, оскільки у ньому не передбачено право покупця у разі розірвання договору купівлі-продажу на відшкодування збитків;

правові наслідки примусового розірвання договору не можуть обмежуватися відшкодуванням збитків, як це передбачено ст. 653 ЦК України, оскільки можуть застосовуватися і інші санкції, передбачені договором чи законом.

Публікації автора:

1. Блащук А.М. Поняття та правова природа припинення цивільно-правових зобов’язань // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2004. - № 4. – С. 93-98.

2. Блащук А.М. Відмова від виконання договору як підстава припинення зобов’язання // Юридична Україна. – 2004. - № 12. – С. 43-47.

3. Блащук А.М. Правові наслідки припинення договірного зобов’язання внаслідок виконання або розірвання договору // Юридична Україна. – 2005. - № 9. – С.38-45.

4. Блащук А.М., Дзера О.В. Відмова від правочину. Коментар до ст. 214 Цивільного кодексу України // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. 1. – С. 363-369.

5. Блащук А.М., Дзера О.В. Відмова від правочину. Коментар до ст. 214 Цивільного кодексу України // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. 1. – С. 363-369.

6. Поняття та класифікація способів припинення зобов'язань // Міжнародна наукова конференція II осінні юридичні читання "Молодь у юридичній науці" 14 –15 листопада 2003 р. м. Хмельницький. - В-во: ХІУП – С.70-72.

7. Правові наслідки припинення зобов’язань в наслідок виконання або розірвання договору // Міжнародна наукова конференція IV осінні юридичні читання "Молодь у юридичній науці" 21- 22 жовтня 2005 р. м. Хмельницький. - В-во: ХУУП. – С. 33- 36.