Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Павленко Дмитро Геннадійович. Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Павленко Д.Г. Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню принципу добросовісності в договірних зобов’язаннях. В роботі визначаються прояви, роль і місце принципу добросовісності в римському приватному праві, в цивільному праві провідних країн континентальної та загальної систем права, в міжнародному приватному праві. Досліджується поняття та правова природа принципу добросовісності в цивільному праві України.

У дисертації визначені та досліджені склади (випадки, прояви) добросовісної поведінки сторін на різних стадіях динаміки договірних зобов’язань: на стадії переддоговірних переговорів, на стаді укладення договору і визначення його умов, а також на стадії виконання договору. Сформульовано позицію щодо класифікації складів добросовісної поведінки на загальні склади, що притаманні всім договірним зобов’язанням, та спеціальні склади добросовісної поведінки, які є характерними для окремих видів договірних зобов’язань. В дисертації визначені окремі спеціальні склади добросовісної поведінки сторін в договірних зобов’язаннях різних видів: у договорах довірчого управління майном, майнового найму, спільної діяльності, агентських договорах, договорах перевезення, страхування, підряду тощо. Сформульований висновок про реалізацію принципу добросовісності у договірному праві, що зумовлюється дією його функційЖ регулятивної, доповнюючої та інтерпретаційної. Визначені юридично значимі наслідки порушення принципу добросовісності у договірних зобов’язаннях.

Публікації автора:

 1. Павленко Д.Г. «Особливості стадії укладення договору і визначення його умов» / Аномалії в цивільному праві України. Відп. ред. Р.А. Майданик. К., «Юстініан», 2007. – С. 775-780.

  Павленко Д.Г. Добросовісність сторін як принцип господарського процесуального права. // Юридичний журнал. - №5(35). - 2005.

  Павленко Д.Г. Договор по справедливости. // Юридическая практика. - №224 (14) от 03.04.2002. - С. 7-8.

  Павленко Д.Г. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність в зобов’язальному праві. // Підприємництво, господарство, право. - №8. - 2006. – С. 20-24.

  Павленко Д.Г. Переддоговірна відповідальність в зобов’язальному праві // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів (19-20 квітня 2007 року). К. КНУ ім. Шевченка, 2007. С. -155-156.

  Павленко Д.Г. Поняття добросовісності в цивільному праві України. // Українське право. - №1 - 2007. - 139-150.

  Павленко Д.Г. Правова природа добросовісності в цивільному праві. // Приватне право і підприємництво. - №6 – 2007. – С. 50-53.

  Павленко Д.Г. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права. // Підприємництво, господарство, право. - №3. - 2007. – С. 19-22.

  Павленко Д.Г. Принцип добросовісності в договірному праві країн загальної системи права. // Підприємництво, господарство, право. - №5. - 2007. – С. 30-33.

  Павленко Д.Г. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство, право. - №8. - 2006. – С. 129-131.

  Павленко Д.Г. Принцип добросовісного виконання зовнішньоекономічних контрактів // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2008 року). К., ВГЛ «Обрій», 2008. – Ч.2. - С. - 265-266.

  Павленко Д.Г. Цивілістичні концепції, засновані на принципі добросовісного виконання договірних зобов’язань // Підприємництво, господарство, право. - №6. - 2008. – С. 51-53.

  Павленко Д.Г. Принцип добросовісності як інструмент захисту прав споживачів // Приватне право і підприємництво - №7 – 2008. – С. 80-83.

  Павленко Д.Г. Добросовісність як доктринальна категорія цивільного права // Право України - №10 – 2008. – С. 49-54.

  Павленко Д.Г. Принцип добросовісного виконання договорів в міжнародному приватному праві // Журнал «Адвокат» - № 5 – 2008. – С. 36-39.

  Павленко Д.Г. Цивільно-правовий принцип добросовісності в споживчих правовідносинах // Південноукраїнський правничий часопис. - №3. – 2008. – С. 134- 135.