Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Андрійчук Оксана Василівна. Процесуальні строки у цивільному процесі України. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

У дисертаційній роботі автором розкривається поняття та зміст часових параметрів цивільного судочинства України та пропонується їх наукова класифікація. Виокремлено поміж часових параметрів строки цивільного процесу, розкрито їх сутність та значення, запропоновано власне визначення та здійснено класифікацію цивільних процесуальних строків на види.

Досліджено питання «розумного строку», «достатнього строку», «перевищення розумних строків» розгляду та вирішення цивільних справ, запропоновано власне визначення наведених понять. Проаналізовано порядок перебігу та обчислення цивільних процесуальних строків, виокремлено основні ознаки, притаманні їм, запропоновано власне визначення перебігу та обчисленню процесуальних строків.

Розкрито основні ознаки зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків, запропоновано на цій основі їх визначення.

Здійснено аналіз процесуальних строків за ЦПК України. Автором встановлена практична неможливість дотримання більшості встановлених ЦПК України процесуальних строків, у зв’язку з чим сформульовано пропозиції з удосконалення редакцій ст. ст. 102, 123, 129, 131, 133, 135, 151, 153, 154, 157, 201, 202, 294, 297, 325, 327, 332, 354, 356 ЦПК України, а також запропоновано доповнити процесуальний закон Главою 61 "Судові штрафи" Розділу І «Загальні положення».

Проведений аналіз як чинного законодавства, практики його застосування, так і висловлених в літературі поглядів, дозволив обґрунтувати в дисертації, що:

1. Цивільний процесуальний строк - встановлений в нормах цивільного процесуального закону та/або судом і обчислюваний роками, місяцями або днями проміжок часу, який визначається точними календарними датами чи вказівкою на подію, що повинна неминуче настати, і з яким або до якого ЦПК пов’язує можливість або необхідність вчинення судом і учасниками цивільного процесу процесуальних дій, а його закінчення (пропущення) може мати негативні наслідки для осіб, які беруть участь у справі.

2. Розумний строк - це сукупність процесуальних строків, встановлених процесуальним законом для справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення справи з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави без необґрунтованих зволікань, перебіг яких розпочинається з дня відкриття провадження у справі, а закінчується набранням законної сили остаточним рішенням або його виконанням, без втрати його сенсу та можливість досягнення практичних цілей заінтересованих осіб.

3. Достатній строк – це складова частина розумного строку, що визначається як проміжок часу, мінімальні межі якого є необхідними для всебічного, повного, об’єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів судом для ухвалення законного і своєчасного рішення у справі.

4. Перевищення розумного строку розгляду та вирішення цивільної справи – це розгляд справи понад строки, достатні для встановлення юридичних та фактичних обставин справи, що мало наслідком необґрунтовано запізніле ухвалення рішення у справі, і призвело до утруднення чи неможливості його виконання або виконання якого втратило інтерес для осіб, які звернулися до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

5. Перебіг цивільного процесуального строку – це послідовна плинність процесуального строку, що розпочинається з наступного дня після відповідної календарної дати, або настання події, з якими процесуальним законом пов'язано його початок, а закінчується у робочий день, що триває до 24 години або до закінчення роботи суду, відповідних місяця і числа останнього року строку або відповідного числа останнього місяця строку, якщо він обчислюється роками чи місяцями відповідно, або наступного дня після настання події, якщо його закінчення пов’язане з подією, яка повинна неминуче настати.

6. Обчислення цивільного процесуального строку – це встановлений процесуальним законом порядок обрахунку перебігу процесуального строку, який виражається конкретним часовим відрізком, що залежить від встановлених процесуальним законом масштабів – днів, місяців, років.

7. Зупинення процесуальних строків – це повна і тимчасова зупинка перебігу всіх процесуальних строків у справі, початок якої пов’язується з настанням передбачених законом обставин, що обумовлюють зупинення провадження у справі і які перешкоджають подальшому судочинству, а закінчення – винесенням судом ухвали про відновлення провадження у справі, після чого перебіг процесуальних строків продовжується.

8. Поновлення процесуальних строків – це повторне надання судом особам, які беруть участь у справі, строку, встановленого процесуальним законом, необхідного для реалізації ними втраченого права, пропуск якого відбувся з поважних причин.

9. Продовження процесуальних строків – це збільшення судом особам, які беруть участь у справі, строку до певної нової дати або події, коли у встановлені судом строки виконати певні процесуальні дії неможливо, оскільки виникли обставини, що перешкоджають їх реалізації.

Дисертаційне дослідження дало підстави для висновків, які стосуються оцінки законодавства та перспектив його вдосконалення в аспекті врегулювання інституту цивільних процесуальних строків. За результатами вивчення національної судової практики, судової статистики автором встановлена неможливість дотримання процесуальних строків при їх практичному застосуванні в цивільному судочинстві, у зв’язку з чим сформульовано пропозиції з внесення змін та доповнень до ЦПК України, зокрема до ст.ст. 102, 123, 129, 131, 133, 135, 151, 153, 154, 157, 201, 202, 294, 297, 325, 327, 332, 354, 356 ЦПК України, а також запропоновано доповнити процесуальний закон Главою 61 "Судові штрафи" Розділу І «Загальні положення».

Публікації автора:

1.Андрійчук О.В. Суть та значення строків у цивільному процесуальному праві України / О.В. Андрійчук // Вісник прокуратури. – 2007. - № 7(73). - С. 103-108.

2.Андрійчук О.В. Зміст часових параметрів у цивільному процесі України / О.В. Андрійчук // Право України. – 2007. - № 11.- С. 105-110.

3.Андрійчук О.В. Обчислення цивільно-процесуальних строків / О.В. Андрійчук // Вісник академії прокуратури України. – 2007. - № 3. – С. 113-117.

4.Андрійчук О.В. Види цивільних процесуальних строків у цивільному процесі України / О.В. Андрійчук // Судова апеляція. – 2007.- № 4. – С. 58-65.

5.Андрійчук О.В. Про історико-філософський аспект часу щодо цивільного процесу України / О.В. Андрійчук // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. - № 14. – С. 5-11.

6.Андрейчук О.В. Классификация временных параметров гражданского процессуального права Украины / О.В. Андрейчук // Закон и жизнь. – 2007. - № 12(193). - С. 41-45.

7.Андрійчук О.В. Зупинення, поновлення та продовження цивільних процесуальних строків / О.В. Андрійчук // Збірник матеріалів ІХ міжнародної наукової конференції ["Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку"], (м. Косів Івано-Франківської області, 27-31 січня 2008 р. ) / НАН України, Київський університет права. – К.: Київ. ун-т права. – 2008. - С. 260-264.

8.Андрійчук О.В. Поняття та зміст розумного строку розгляду цивільних справ / О.В. Андрійчук // Збірник тез наукових доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку»], (Луцьк, 14-15 березня 2008 р.) / М-во освіти і науки, Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Л.: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - 2008. – С. 154-156.

9. Андрійчук О.В. Процесуальні строки у наказному провадженні / О.В. Андрійчук // Тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [«Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених»], (Запоріжжя, 27 березня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Запорізький національний університет. – З.: Запор. націон. ун-т. - 2008. - С. 90-92.

10.Андрійчук О.В. Поняття цивільних процесуальних строків / О.В. Андрійчук // Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»], (Луцьк, 30-31 травня 2008 р.) / М-во освіти і науки, Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Л.: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2008. – С. 219-223.