Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


ВАСИЛЬЄВА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА. Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг : ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.03–цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право. - Івано-Франківськ, 2006.Анотація до роботи:

Васильєва В.А. Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03–цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена теоретичним питанням регулювання зобов’язань з надання посередницьких послуг. Особлива увага приділена цивільно-правовій природі посередницьких зобов’язань, аналізу їх системних ознак, що дають можливість говорити про виокремлення цілого типу договорів.

У роботі відслідковується історія формування досліджуваного інституту, економічні фактори, що вплинули на динаміку його формування, та проаналізовано джерела його регулювання. Авторка визначила місце цієї групи договорів у загальній системі договірних зобов’язань; окреслила особливості легітимних договірних конструкцій, які опосередковують посередницьку діяльність; проаналізувала зарубіжний досвід у регулюванні посередницьких договорів. Окремий розділ присвячений правовим наслідкам невиконання сторонами обов’язків за посередницькими договорами.

Значна увага в роботі приділена перспективам формування цього цивільно-правового інституту. На підставі проведеного дослідження подаються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання посередницьких послуг із метою збереження системності зобов’язального права.

Публікації автора:

Монографія

1. Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прик. нац. ун-ту, 2006.– 345с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Торгове посередництво: правовий аспект // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Конституція України – основа модернізації держави та суспільства”. – Харків: Вид-во “Право”, 2001. – С. 491–-493.

 2. Деякі питання відповідальності сторін за порушення умов договору консигнації //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. –Вип. 1V. – Івано-Франківськ: в-во “Плай”, 2000. – С.26-31.

 3. Поняття та правова природа юридичного посередництва // Новий Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.84–87.

 4. Економічні передумови розвитку посередництва //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вип.Х. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.56–63.

 5. Поняття та форми посередництва // Наше право.– 3003. –№ 2. – С.74-77.

 6. Правове регулювання посередницької діяльності // Матеріали 10 регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини”.– Львів, 2004.– С.276–279.

 7. Посередництво у римському праві // Актуальні проблеми держави і права. –Вип.23. – Одеса, 2004. – С.46–49.

 8. Понятие и формы посредничества // Проблемы унификации гражданского законодательства Беларуси, России и Украины в связи с образованием единого пространства: Сб. материалов Международной научно-практической конференции. – Бєлгород, 2004. – С.152–155.

 9. Поняття та особливості посередницьких договорів // Право України. – №12. –2004. – С.42–44.

 10. Послуга як правова категорія // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Вип.ХII. – Івано-Франківськ, 2004.

 11. Поіменовані суб’єкти посередницьких зобов’язань//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Вип.ХIII. – Івано-Франківськ, 2004. С.78–84.

 12. Поняття та ознаки посередницьких договорів // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – К., 2004. – С.291–295.

 13. Довіреність як правова форма юридичного факту //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Вип.XIV. – Івано-Франківськ, 2004. – С.80-83.

 14. Непідприємницькі організації як суб’єкти посередницької діяльності // Проблеми законодавства для непідприємницьких організацій: Матеріали Всеукраїнської конференції з питань законодавства для непідприємницьких організацій. – К., 2004. – С.68–74.

 15. Предмет посередницьких договорів // Держава і право. Зб. наук. праць.– Вип.27. – Київ, 2005 – С.331-335.

 16. Правове регулювання посередницької діяльності // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Вип.XV. – Івано-Франківськ, 2005. – С.61–65.

 17. До питання про предмет посередницьких договорів // Верховенство права в процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог, 2005. – С.220–222.

 18. Повноваження як видоутворюючий критерій посередницьких зобов’язань // Вісник Академії правових наук. – № 1(40). – Харків, 2005. – С.89–97.

 19. Особливості цивільно-правової відповідальності за посередницькими договорами //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вип.XVI. – Івано-Франківськ: Плай. – 2006. – С.78–84.

 20. Особливості регулювання комісійних відносин//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Вип.XVII. – Івано-Франківськ, Плай. –2006. С.36-38.

 21. Зміст посередницького зобов’язання // Наше право. – 2006. – № 1. – С.53–59.

 22. Істотні умови посередницького договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 1. – С.79–82.

 23. Право власності у посередницькому зобов’язанні // Право України – 2006. –№12. – С.111–113.

 24. Категорія інтересу в посередницьких зобов’язаннях // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи. Зб. наук. праць. – К, 2006. – С.129–131.

 25. Посередницькі послуги в системі цивільно-правових договорів // Держава і право. Зб. наук. праць. – Вип.32. – К, 2006 – С.331–335.

 26. Відшкодування збитків як форма відповідальності за невиконання посередницького зобов’язання // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Вип.28. – Одеса: Фенікс, 2006. – С.32–38.