Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Чорнолуцький Руслан Васильович. Проблеми правосубєктивності осіб у колізійному праві України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2006.Анотація до роботи:

Чорнолуцький P.В. Проблеми правосуб'єктності осіб у колізійному праві України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем правосуб'єктності фізичних та юридичних осіб у колізійному праві України. У дисертації на основі аналізу доктринальних досліджень, законодавства України та законодавств інших держав, норм міжнародного приватного права та міжнародних договорів, а також матеріалів міжнародної практики визначається феномен юридичної категорії правосуб'єктності осіб у відносинах конфліктного правопорядку, ускладнених "іноземним елементом", яка охоплюється поняттями "правоздатність" та "дієздатність" з'ясовується зміст правового статусу фізичних та юридичних осіб.

Основною метою теоретичного дослідження є комплексний аналіз загальнотеоретичної категорії правосуб'єктності осіб (учасників) міжнародних приватних правовідносин, вивчення та досконалий аналіз законодавства, що визначає правовий статус осіб (суб'єктів) приватноправових та цивільних відносин, ускладнених "іноземним елементом", практики його застосування, наукове осмислення правосуб'єктності як самостійної категорії приватноправових відносин, цивільного та міжнародного приватного права, становлення та розвиток цієї категорії у колізійному праві України та дослідження колізійних проблем її сутності і змісту на новому етапі розвитку сучасного законодавства.

У дисертації проаналізовано особливості міжнародної правосуб'єктності та співвідношення з категоріями право-дієздатності осіб у колізійному праві. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України та міжнародного приватного права.

У Висновках підсумовуються наукові результати дослідження та узагальнюються пропозиції щодо вдосконалення чинного міжнародного приватного і цивільного законодавства та практики його застосування.

До цього часу в Україні проводилися дослідження стосовно визначення поняття та значення правосуб'єктності в цивільному праві України. Науковцями не приділялося належної уваги правосуб'єктності осіб у колізійному (міжнародному приватному) праві.

При визначенні поняття правосуб'єктності осіб та її складових елементів необхідно враховувати здобутки цивільного права та загальних поло-
жєнь теорії права.

Правоздатність можна визначити як абстрактну можливість особи бути суб'єктом прав і обов'язків, що гарантуються всім громадянам та є невід'ємною природною властивістю фізичної особи. Правосуб'єктність є засобом визначення кола суб'єктів цивільного права та дає підстави для визначення кола можливостей суб'єкта цивільного права. Дієздатність у її прямому розумінні застосовується лише до громадян як суб'єктів цивільного права.

Дієздатність — це властивість (якість), пов'язана з розумовими здібностями і психічним станом людини. Умовами (підставами) цивільної дієздатності є в сукупності розумові здібності людини та її психічний стан. Однак вирішальне значення належить вольовому моментові. Зміст дієздатності складають: правочиноздатність, деліктоздатність, тестаментоздатність, трансдієздатність, бізнесдієздатнїсть, шлюбно-сімейна дієздатність.

Однак варто підкреслити, що в законодавстві не одержало чіткого вирішення питання про момент виникнення правосуб'єктності підприємства. Якщо, правоздатність фізичної особи виникає з моменту її народження, а дієздатність у повному обсязі настає з досягненням повноліття, то в юридичної особи правоздатність і дієздатність настають одночасно - з моменту її державної легалізації (реєстрації). З урахуванням цієї тотожності, доцільно вживати загальноприйнятий термін - "правосуб'єктність".

Цивільна правосуб'єктність юридичної особи складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності цієї особи. Цивільна правоздатність юридичної особи - це її здатність мати цивільні права і обов'язки, яка виникає з моменту створення юридичної особи і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про припинення її діяльності. Загальна правосуб'єктність юридичної особи не має абсолютного (універсального) характеру. Вона має межі, які визначаються спеціалізацією (профілем діяльності). Держава у сфері цивільно-правових відносин має загальну правоздатність. Загальний характер правоздатності держави виявляється в тому, що держава може набувати та здійснювати цивільні права і мати цивільні обов’язки. необхідні для здійснення діяльності, не забороненої законом у рамках установленого правопорядку.

Дослідження правосуб'єктності фізичних та юридичних осіб крізь призму МПП є певною мірою актуальним, з огляду на те, що МПП регулює відносини, ускладнені іноземним елементом, в яких однією зі сторін є фізична або юридична особа. Звідси - проблема правосуб’єктності згаданих осіб у рамках право порядків декількох держав уявляється загальновизнаною, і це можна аргументувати хоча б тим, що ці особи є основними


суб'єктами МПП.

Проблема особи як суб'єкта міжнародного приватного права є однією з найбільш складних у сучасній міжнародно-правовій доктрині.

Права іноземців ґрунтуються скоріше на нормах конкретних галузей внутрішньодержавного права і права конвенційного. Норми внутрішньодержавного права закріплюють надання прав іноземцям, відмовляють у них або регулюють пов'язані із цим питання. Іноді в законі існує явна прогалина (відсилання), тоді необхідно використовувати колізійні норми. У зв'язку з цим створюється те, що мовою правової науки і практики іменується "колізія законів".

Робиться висновок, що наданий іноземним особам в Україні національний режим мас безумовний характер. Це означає, що органи держави, у тому числі і суд, не вимагають від іноземця, що претендує на визнання якого-небудь заснованого на українському законі права, доказу того, що й українському громадянинові в країні іноземної особи надаються аналогічні права. Здійснене дослідження регулювання правосуб'єктності юридичних осіб дозволяє зробити висновок, що здійснення цивільних прав і обов'язків юридичними особами як публічного, так і приватного права, провадиться її органами або представниками. Стосовно юридичних осіб не є необхідним застосування категорії "дієздатність", тому що вона є іманентною поняттю їхньої правоздатності.

Публікації автора:

1. Чернолуцкий Р.В. Коллизионные вопросы правосубъектности иностранцев в Украине //Актуальні проблеми політики: 36. наук, праць /Голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов, ред. Л.I. Кормич. - Одеса: Юрид. л-ра., 2000. - Вип. 9. - С. 316-320.

2. Чернолуцкий Р.В. Правовое регулирование иммиграционных процессов в Украине и в Японии //Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем: Матер. міжнар. наук, конференції (Одеса, 17-20 жовтня 2000 р). - К., 2000. – С. 397 - 402.

3. Чернолуцкий Р.В. Особенности трудовых правоотношений с "иностранным элементом" в Украине // Актуальні проблеми держави і права; 36. наук. праць. - Вип. 9. - Одеса: Астропринт, 2000. – С. 219 - 227.

4. Чернолуцкий Р.В. Правовой статус иностранцев: становление понятийного аппарата в истории украинского конституционализма //Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матер. міжнар. наук.-практ. конференції. (Одеса, Жовтень 2000р.) /За редакцією С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. - Бібліотека журналу "Юридичний вісник". - Одеса: Юрид. л-ра.,


2001.- С. 222-227.

5. Чорнолуцький Р.В. Актуальні питання захисту прав іноземців в законодавстві України //Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності: Матер. міжвуз. наук - практ. конференції (Донецьк, 27 квітня 2001 р.) /Гол. ред. І.Г. Кириченко. -Донецьк: ДІВС, 2001.-С. 370-379.

6. Чорнолуцький Р.В. Актуальні проблеми створення і діяльності спільних підприємств в Україні //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. - Вип. 11. -Одеса: Астропринт, 2001. -С. 602 - 605.

7. Чорнолуцький Р.В. Сучасна конституційна доктрина України щодо правового статусу іноземців //Актуальні проблеми політики: 36. наук. праць /Голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов. ред. Л.І. Кормич. - Одеса: Юрид. л-ра., 2001. - Вип. 12. – С. 352 - 359.

8. Чорнолуцький Р.В. Формування правового статусу іноземців в умовах розвитку українського парламентаризму //Парламентаризм в Україні: теорія та практика: Матер. міжнар. наук-практ. конференції, присвяченої 10-й річниці з дня проголошення незалежності України, та 5-й річниці з дня прийняття Конституції України. - К., 2001. - С. 356 - 360.

9. Чорнолуцький Р.В. Регулювання приватноправових відносин щодо участі іноземних осіб у судових інстанціях України //Актуальні проблеми політики. 36. наук. праць /Голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов. ред. Л.І. Кормич. - Одеса: Юрид. л-ра., 2002. - Вип. 13 - 14. – С. 281 - 286.

10. Чернолуцкий Р.В. Актуальные проблемы правосубъектности иностранных юридических лиц в коллизионном праве Украины и России //Актуальні проблеми політики: 36. наук. праць /Голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов. ред. Л.І. Кормич. - Одеса: Юрид. л-ра., 2002. - Вип. 15. - С. 213-220.

11. Чорнолуцький Р.В. Правовий статус осіб і нове колізійне право України //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. - Вип. 16. - Одеса: Юрид. л-ра., 2002. – С. 434 - 438.

12. Чорнолуцький Р.В. Правосуб'єктність держави у колізійному праві України //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук праць. - Вип. 18. - Одеса: Юрид. л-ра., 2003. – С. 470 - 474.

13. Чорнолуцький Р.В. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право: актуальні проблеми співвідношення та взаємозв'язку //Международное право после 11 сентября 2001 года: Сб. науч. статей. /Под ред. М.Ф. Орзиха, М.Е. Черкеса. - Одесса, 2004. - С. 236 - 243.