Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Бервено Сергій Миколайович. Проблеми договірного права України : ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Київ, 2006.Анотація до роботи:

Бервено С.М. Проблеми договірного права України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. –Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

В дисертації обґрунтовується доцільність об’єднання норм, що регулюють договірні відносини між суб’єктами цивільного права, в генеральний інститут комплексного призначення, який є складовою частиною зобов’язального права, дається характеристика джерел договірного права, встановлюються притаманні ому юридичні ознаки.

Визначаються принципи функціонування норм договірного права, зокрема, справедливості, добросовісності, розумності, свободи договору.

Досліджено специфіку функціонування договірного зобов’язального правовідношення на стадіях укладення договору, його виконання, а також на стадії порушення умов договору.

На підставі здійсненого дослідження виявлено прогалини та суперечності у механізмі регулювання договірних відносин, визначено шляхи підвищення ефективності застосування норм договірного права та договірного регулювання і запропоновано пропозиції щодо розвитку науково-теоретичних засад договірного права та вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.

У висновках за результатами здійсненого дослідження викладені найважливіші науково-практичні результати дисертанта, зокрема, щодо:

визначення поняття договору як правомірного правочину взаємоузгодженої волі двох і більше сторін;

виявлено критерії розмежування оплатних та безоплатних, односторонніх та двосторонніх договорів;

визначено систему консенсуальних і реальних договорів та критерії їх розмежування;

доведено нетотожність понять "чинність договору" і "укладеність договору";

визначено специфіку конструкцій законодавчих дефініцій понять окремих видів договорів та їх взаємозв’язок з консенсуальністю та реальністю договорів;

обґрунтовано ідею про те, що норми, які регулюють договірні відносини, утворюють генеральний інститут договірного права комплексної дії;

обґрунтовано визначення договірного права як інституту цивільного права;

виявлено класифікаційні групи норм договірного права (норми-приписи, норми-дефініції, допоміжні норми, регулятивні норми, правозахисні норми);

визначено регулятивну роль договору порівняно з законом, яка може бути домінуючою або мінімальною;

сформульовано визначення принципів справедливості, добросовісності;

доведено хибність законодавчої тенденції до нормативного встановлення надмірної кількості істотних умов договору;

доведено недоцільність існування нині положення, яке дозволяє визнавати неукладеним договір за відсутності у ньому будь-якої другорядної істотної умови;

встановлено розбіжності між ЦК і ГК у визначенні поняття та складу збитків;

доведено доцільність покладення на підприємців відповідальності незалежно від вини, але лише в межах відшкодування реальних збитків;

сформульовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

На основі здійсненого аналізу науково-теоретичних проблем договірного права автором сформульовані рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України. Зокрема, внесені пропозиції про внесення змін до ст. 626 ЦК, ст. 626 ЦК, ч. 3 ст. 640 ЦК, ч. 2 ст. 9 ЦК, ч. 7 ст. 179 ГК, ч. 2 ст. 924 ЦК, ч. 2 ст. 526 ЦК, ст. 367 ЦК, ст. 372 ЦК ст. 638 ЦК та інших статей ЦК та ГК України.

Публікації автора:

1. Монографії:

 1. Бервено С.М. Теоретичні проблеми договірного права України // Одноосібна монографія // Юрінком Інтер, 2006. (392 с.)

 2. Яроцкий В.Л., Бервено С.Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине // Харьков: Право, 2001 (512 с.)

2. Статті у наукових фахових та інших виданнях:

 1. Бервено С.М. Поняття дилерського договору (цивільно-правові аспекти) // Право і безпека, 2005. – Т. 4. – № 3. – С. 104–110.

 1. Майданик Р.А., Бервено С.М. Поняття і зміст попереднього договору за цивільним законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України, № 10 (48), 2005. – С. 35–45.

 2. Майданик Р.А., Бервено С.М. Поняття та порядок укладення і виконання договору репо // Вісник національного університету внутрішніх справ, Випуск 29, 2005. - С. 328–334.

 3. Бервено С.М. Загальні засади принципу свободи в договірному праві України // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 286: Правознавство. -Чернівці: Рута, 2005. –С. 67-70

 4. Бервено С.М. Загальна характеристика стадії виконання договору. Збірник наук. праць. Вип.. 295: Правознавство. –Чернівці: Рута, 2005. –С. 61-65.

 5. Майданик Р.А., Бервено С.М. Договір репо (цивільно-правова природа та види) // Вісник національного університету внутрішніх справ, Випуск 30, 2005. – С. 368–375.

 6. Бервено С.М. Договір комерційної концесії (цивільно-правова характеристика) // Вісник прокуратури України. №.3, Вип. 57, 2006р. -С. 105-110.

 7. Бервено С.М. Договір факторингу (цивільно-правова характеристика) // Право і безпека. 2006р. Вип. 6. –С. 122-126.

 8. Бервено С.М. Принцип неприпустимості зловживання правом у договірних зобов’язаннях// Вісник національного університету внутрішніх справ, Випуск 32, 2006. – С. 276-288.

 9. Бервено С.М. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво, господарство і право. -Київ . 2006 р. №4. –С. 10-14.

 10. Бервено С.М. Щодо принципів класифікації цивільно-правових договорів та їх класифікаційних утворень у праві України// Право України. 2006р. –С. 34-39.

 11. Бервено С.М. Класифікація цивільно-правових договорів у сучасному праві України// Науковий вісник Київського університету внутрішніх справ України. -2006. -№ 2. –С. 91-101.

 12. Бервено С.М. Правові засади та механізм застосування договору поруки // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. праць. –Харків: вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”-Вип.2 (29). –С. 33-40.

 13. Бервено С.М. Цивільно-правові аспекти змішаних та комплексних договорів // Актуальні проблеми державного управління: Зб. Наукових праць.-Х.: вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006-Вип.2 – С. 76-81.

 14. Бервено С.М. Науково – практичний коментар до ст. 626 ЦК України // Право і безпека, 2005. – Т. 4. – № 5. – С. 119-123.

 15. Бервено С.М. Договір поруки як регулятор договірної дисципліни // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. м. Запоріжжя. Серія право. 2005, № 2. –С. 9-12.

 16. Бервено С.М. Система принципів договірного права за новим цивільним законодавством України // Юридична Україна, 2005. -№ 9. –С. 30-37.

 17. Дзера О.В., Бервено С.М. До питання реальності та консенсуальності цивільно-правових договорів // Юридична Україна, 2005. -№ 4. –С. 43-48.

 18. Бервено С.М. Загальна характеристика норм Цивільного кодексу України, що регулюють договірні відносини // Юридична Україна, 2006. -№ 1. –С. 39-43.

 19. Бервено С.М. Правові наслідки порушення договірного зобов’язання (загальні положення) // Юридична Україна, 2006. № 4. –С. 10-13.

 20. Бервено С.М. Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірного зобов’язання // Юридична Україна, 2006. № 5. –С. 47-53.

 21. Бервено С.М. Зміст принципів справедливості, добросовісності і розумності у договірних зобов’язаннях за Цивільним кодексом України // Вісник Національного університету внутрішніх справ України. –2006. –Випуск 34. –С. 255-263.

 22. Бервено С.М. Самозахист цивільних прав. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Коментар до глави 3 (ст. 19, 21, 22) // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : У 2т. / За відпов. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця – К.: Юрінком Інтер, 2005, Т.1. (с.44-52).

 23. Бервено С.М. Договір поруки. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою. Оплата послуг поручителя. Припинення поруки. Коментар до гл. 49 пар. 3 (ст. 553, 554, 558, 559), // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : У 2т. / За відпов. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луць – К.: Юрінком Інтер, 2005, Т. 2. с.58-62.

 24. Бервено С.М. Оспорювання позики. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. Новація боргу у позикове зобов’язання. Коментар до гл. 71 пар. 1 (ст. 1051-1053) // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : У 2т. / За відпов. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луць – К.: Юрінком Інтер, 2005, Т. 2. с.58-62, с. 64-66, с. 728-730)

3. Тези наукових конференцій:

 1. Бервено С.М. Правова природа дилерського договору // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу: Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції. –Львів, 2006. Вип.. 1. –С. 33-35 (0,2 д.а.)

 2. Бервено С.М. Укладення договору (цивільно-правові аспекти) // Тези до XII-ї регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення та захисту прав в Україні» (9-10 лютого 2006 р., юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка). (0,2 д.а.)

 3. Бервено С.М. Юридична природа попереднього договору // Тези міжнародної науково-практичної конференції: «Девіантна поведінка неповнолітніх: проблеми, пошуки, рішення» м. Харків. 30.11.2005. –С. 241-244 (0,2 д.а.)

 4. Лебець В.С., Черкасов О.М., Бервено С.М. Навчання як фактор формування управлінської еліти // Тези ІІІ Міжнародного наукового конгресу «Державне управління та місцеве самоврядування. Теорія та практика державного управління» 26 лютого 2003р. –С. 194-196.

 5. Бервено С.М. Поняття збитків за Цивільним та Господарським кодексами України Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. Праць (за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2005 р.). –К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. –С. 266-271.