Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Дідук Алла Григорівна. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Дідук А. Г. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008.

Дисертація містить комплексне дослідження правового режиму конфіденційної інформації як нетипового об’єкта цивільного права. Автором досліджено поняття терміна інформація як така (per se) з урахуванням позиції вчених у сфері точних наук, оскільки він є базовим для інших її видів, зокрема конфіденційної інформації - комерційної таємниці і ноу-хау. Виходячи із позиції розуміння інформації як повідомлення, яке містить (в собі) відомості, виявлено та описано притаманні їй властивості, з якими закон може пов’язати певні правові наслідки. Розглянуто міжнародні стандарти, яким повинна відповідати конфіденційна інформація, зокрема комерційна таємниця і ноу-хау, та проаналізовано зарубіжне законодавство, що регулює вказані види інформації, і чинне законодавство України. Виходячи із специфіки нетипового об’єкта цивільного права, розкрито зміст «права доступу» до конфіденційної інформації як більш адекватного терміна на відміну від «права на» інформацію. Зроблено висновок про те, що суб’єктивного права на конфіденційну інформацію не існує, а мова повинна йти про захист «охоронюваного законом інтересу» особи, яка фактично контролює цю інформацію.

У роботі сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України стосовно конфіденційної інформації (комерційної таємниці і ноу-хау).

У ході вирішення юридичних задач, що склали мету дисертаційного дослідження, були отримані наступні наукові результати:

1. Під інформацією автор дисертації пропонує розуміти не просто «документовані або публічно оголошені відомості …» (ст. 200 ЦК України, ст. 1 Закону України «Про інформацію»), а «повідомлення, яке містить відомості», які можуть бути в тому числі і конфіденційними, або документованими. При цьому дисертант виходить із положення про інформацію як таку (per se), описану представниками точних наук - фахівцями у даній сфері знань.

2. Доведено, що інформація (конфіденційна інформація) - нетиповий об’єкт цивільного права, який має інший механізм правового регулювання, ніж типові об’єкти цивільного права (речі) та об’єкти права інтелектуальної власності епохи механіки та термодинаміки. В нову епоху - сучасних інформаційних технологій це дозволило вийти «за рамки» традиційного уявлення про інформацію (конфіденційну інформацію) як об’єкта цивільного права, заснованого на праві власності (ст. 38 Закону України «Про інформацію») або праві інтелектуальної власності (ст.ст. 505-508 ЦК України). Дисертант стверджує, що інформація, а також конфіденційна інформація базуються на фактичній монополії, оскільки їм притаманні «свої» властивості у відповідному режимі доступу. Зокрема особа, яка фактично контролює конфіденційну інформацію не має абсолютного захисту (як, наприклад, винахідник), відповідно не існує і суб’єктивного права, а може виникати тільки «охоронюваний законом інтерес». Такий підхід дозволить законодавцю України у регулюванні відносин, де об’єктом є інформація, відійти від англо-американської моделі права і повернутися до класичної пандектної системи права.

3. Захист «охоронюваного законом інтересу» особи, яка фактично контролює конфіденційну інформацію здійснюється, в основному, у судовому порядку: 1) шляхом пред’явлення позову до конкурентів, який базується на законодавстві про недобросовісну конкуренцію, або 2) шляхом пред’явлення позову до неконкурентів, заснованого на загальних правилах про відповідальність.

Публікації автора:

 1. Дідук А. Г. Правовий режим конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні / А. Г. Дідук // Вісник Університету внутрішніх справ. – Спецвипуск. - 2000. - С. 51-54.

 2. Дидук А. Г. Конфиденциальная информация: можно ли ее рассматривать как объект права интеллектуальной собственности? / А. Г. Дидук // Технический прогресс и эффективность производства / Вестник Харьковского государственного политехнического университета. - Спецвыпуск «Интеллектуальная собственность». - 2000. - С. 115-120.

 3. Дідук А. Г. Загальна характеристика інформація з обмеженим доступом в Україні / А. Г. Дідук // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Спецвипуск. - 2001. - С. 242-246.

 4. Дідук А. Г. Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці / А. Г. Дідук // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. Вип. 20. - С. 320-325.

 5. Дідук А. Г. Поняття «інформації» у цивільному праві / А. Г. Дідук // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності / Збірник наукових праць. - 2003. - № 2. - С. 174-181.

 6. Дідук А. Г. Конфіденційна інформація: чи може бути суб’єктивне право на неї? / А. Г. Дідук // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового захисту інтелектуальної власності в Україні». – Харків: НУВС. - 2003. – С. 14-16.

 7. Дідук А. Г. Цивільно-правовий захист права на конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) / А. Г. Дідук // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна «Актуальні проблеми цивільного права та процесу». - Харків: НУВС. - 2005. - С. 65-69.

 8. Дідук А. Г. Суб’єктивне право та інтерес щодо конфіденційної інформації / А. Г. Дідук // Матеріали круглого столу «Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві та процесі». - Харків: ХНУВС. - 2006. - С. 134-138.

 9. Дідук А. Г. Наскільки є вірними вихідні посилки, що лежать в основі порозуміння «інформації» як об'єкта цивільного права? / А. Г. Дідук // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна «Актуальні проблеми цивільного права та процесу». - Харків: ХНУВС. - 2006. - С. 210-214.

 10. Дидук А. Г. «Право на» информацию (конфиденциальную информацию) как «право доступа» / А. Г. Дідук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна «Проблеми цивільного права та процесу». - Харків: ХНУВС. - 2007. - С. 216-219.

 11. Дідук А. Г. Співвідношення понять «комерційна таємниця» та «ноу-хау» / А. Г. Дідук // Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти». – К.: УАЗТ. - 2007. - С. 268-271.

 12. Дідук А. Г. Проблемні питання щодо охорони конфіденційної інформації: комерційної таємниці та ноу-хау в Україні / А. Г. Дідук // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна «Проблеми цивільного права та процесу». - Харків: ХНУВС. - 2008. - С. 204-208.