Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Бурлай Ольга Євгеніївна. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 182арк. — Бібліогр.: арк. 167-171.Анотація до роботи:

Бурлай О.Є. Правовідносин подружжя в міжнародному приватному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. –Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

У дисертації досліджуються основні тенденції та особливості регулювання міжнародним приватним правом особистих та майнових відносин подружжя. При цьому автор намагається якомога повніше з’ясувати сутність та характерні риси особистих та майнових відносин між подружжям, їх особливості та взаємозв’язок, а також підходи різних правових систем до регламентації цих відносин. Спираючись на отримані висновки про сутність та особливості даних відносин, автор досліджує основні проблеми та тенденції їх регулювання міжнародним приватним правом. Зокрема, з’ясовуються основні колізійні прив’язки у сфері регулювання цих відносин, практика щодо застосування автономії волі. Окремо автор зосереджується на питаннях гармонізації та уніфікації правових норм у сфері регулювання правовідносин подружжя, визначає основні тенденції, досягнення та проблеми у цій сфері.

Публікації автора:

1. Бурлай О.Є. Інститут шлюбного контракту в Україні та світі: спроба проблемного аналізу // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 29, частина ІІ. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2001. - С. 194 – 200.

2. Бурлай О.Є. До питання правової регламентації громадянського шлюбу // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 43, частина ІІ. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 71 - 74.

3. Бурлай О.Є. Принцип автономії волі у сфері сімейних правовідносин // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 190-річчю з дня народження Тараса Шевченка та 170-річчю заснування Київського університету / за заг. ред. проф. В.П. Гондюла. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – Вип. ІІ. - С. 262 – 265.

4. Бурлай О.Є. Загальна характеристика Гаазьких конвенцій у сфері сімейного права // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / За заг. ред. проф. О.К.Закусила. – Вип. ІІІ: У 2-х част. – Ч.1. Гуманітарні науки. – К.: Логос, 2005. – С. 214-215.

5. Бурлай О.Е. Некоторые проблемы коллизионного регулирования в международном семейном праве // Очерки международного частного права / Под ред. проф. А. Довгерта. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. - С. 227-256.