Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Грицан Ольга Анатоліївна. Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Грицан О.А. Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному та всебічному дослідженню проблем організаційно-правового забезпечення контролю за використанням та охороною надр в Україні. Розкривається сутність та співвідношення понять «користування надрами», «використання надр», «раціональне використання надр», «охорона надр». Здійснено наукову періодизацію розвитку правового та організаційного забезпечення діяльності в галузі контролю за використанням та охороною надр.

Основна увага приділяється аналізу правового регулювання діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та громадян України у сфері здійснення надрового контролю. Визначено поняття державного, самоврядного та громадського контролю за використанням та охороною надр, досліджено їх правову природу.

У дисертаційному дослідженні проводиться аналіз чинного законодавства України, країн СНД та Західної Європи. На основі цього сформульована низка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відносин у сфері здійснення контролю за використанням надр та їх охороною.

У дисертації здійснене теоретичне узагальнення і знайдено нове вирішення наукового завдання, що полягає в обгрунтуванні правових засад екологічного контролю за використанням та охороною надр. Встановлено, що більшість правових норм, які регулюють надрові відносини, в тому числі контрольно-надрові, не задовольняють інтереси Українського народу. Недосконалий розподіл між органами державної влади контрольних повноважень у цій сфері призводить до паралелізму в роботі, дублювання функцій, порушення основоположних принципів державного управління охороною довкілля і в кінцевому результаті – до низької результативності контрольних заходів у сфері експлуатації надр. Саме тому великого значення набуває запозичення позитивного досвіду іноземних держав та розробка власних ефективних механізмів контролю за використанням надр та їх охороною. Проведене дисертаційне дослідження дозволило автору зробити такі висновки.

1. У рамках дослідження об’єкта контролю за використанням та охороною надр, внесено пропозиції щодо усунення існуючих колізій надрового та водного законодавства при врегулюванні відносин у сфері видобування підземних вод. Регулювання цих відносин повинне здійснюватися тільки в рамках надрового законодавства.

2. На основі аналізу доктрини екологічного права та положень чинних нормативно-правових актів, автор пропонує розрізняти використання надр на праві власності та на праві користування. Доведено, що термін «використання надр» за змістом є ширшим, ніж термін «користування надрами».

3. Обґрунтовано, що раціональне використання надр – це охорона надр в процесі користування ними. Окрім раціонального використання, охорона надр включає в себе комплекс заходів щодо запобігання негативного впливу природних факторів та антропогенної діяльності на стан надр як елемента навколишнього природного середовища та збереження у недоторканому вигляді окремих ділянок надр.

4. У результаті аналізу окремих пам’яток українського права досліджено розвиток організаційно-правового забезпечення контролю за використанням та охороною надр на території України, охарактеризовано окремі його етапи. Обґрунтовано положення, що історично першою формою контролю за використанням та охороною надр був державний контроль за видобуванням корисних копалин, запроваджений в умовах входження України до складу Російської імперії (кін. ХІХ ст.).

5. Досліджено правову природу державного контролю за використанням та охороною надр, його зміст та функції. Запропоновано такі класифікації різновидів державного контролю за використанням та охороною надр:
1) залежно від характеру повноважень контролюючого суб’єкта: надвідомчий та відомчий; 2) залежно від об’єкта контролю: контроль за геологічним вивченням надр; контроль за видобуванням корисних копалин та підземних вод; контроль за будівництвом підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; контроль за створенням геологічних територій та об’єктів; контроль за дотриманням режиму ділянок надр, щодо яких встановлена заборона на використання; контроль стосовно управління державним фондом надр; 3) залежно від часу здійснення: попередній (на стадії планування діяльності щодо користування надрами) та поточний (в процесі надрокористування).

6. Окреслено систему органів державної влади, уповноважених на здійснення контрольних заходів щодо охорони та використання надр. Зазначену систему формують органи загальної компетенції (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент України, місцеві державні адміністрації, прокуратура, міліція, суд, а також Міністерство охорони здоров’я, Міністерство вугільної промисловості, Міністерство палива та енергетики) та спеціальної компетенції (Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Державна геологічна служба, Державна екологічна інспекція, Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду).

7. Обґрунтовано нову концепцію побудови системи органів державного контролю за використанням та охороною надр спеціальної компетенції. В її основі лежить ідея повного розмежування контрольних та експлуатаційно-розпорядчих функцій в сфері використання та охорони надр. В процесі реалізації запропонованої концепції першочерговими заходами є реорганізація Міністерства охорони навколишнього природного середовища та створення Державного комітету України з питань надрокористування як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

8. Виходячи з положень Конституції України та земельного законодавства, дисертанткою обґрунтовано, що місцеві ради, будучи представницькими органами місцевого самоврядування, а не органами державної влади, не можуть здійснювати державного контролю. В дисертаційному дослідженні вперше використовується поняття самоврядного контролю за використанням та охороною надр. На думку дисертантки, суб’єктами самоврядного контролю за використанням надр та їх охороною виступають територіальні громади та органи місцевого самоврядування, що їх представляють.

9. Обґрунтовано твердження щодо необхідності законодавчого регулювання громадського контролю за використанням та охороною надр. На думку дисертантки, суб’єктами такого контролю є окремі громадяни України, громадські інспектори та громадські організації природоохоронного спрямування. Висловлено пропозицію щодо внесення відповідних змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про надра та прийняття Положення про громадський контроль в галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів.

Публікації автора:

  1. Грицан О.А. Правове регулювання самоврядного контролю за використанням надр / О.А. Грицан // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. – 2007. – Вип. XVIII. – С. 126-131

  2. Грицан О.А. Правове регулювання видобутку підземних вод: проблемні питання / О.А. Грицан // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наукових праць. – 2007. – Вип. 38. – С. 557 – 562.

3. Грицан О.А. Поняття державного контролю в галузі використання та охорони надр / О.А. Грицан // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: зб. наукових праць. – 2008. – № 6. – С. 172-178.

4. Грицан О.А Контроль за охороною та використанням надр як гарантія екологічних прав громадян / О.А. Грицан // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської міжвузівської конференції молодих вчених та аспірантів (Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 р.) / Юридичний інститут Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника / голов. ред.
В.Д. Басай. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 219-222.

5. Грицан О.А. До питання громадського контролю за використанням та охороною надр / О.А. Грицан // Становление современной науки – 2006: материалы Международной научно-практической конференции, (Днепропетровск, 16-30 октября 2006 г.). – Днепропетровск: Наука и образование, 2006. – Т. 5: Право. – С. 48-50.

6. Грицан О.А. Місцева державна адміністрація як орган загального контролю в галузі надрокористування / О.А. Грицан // Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 25 лютого 2007 р.) – Тернопіль, 2007. – Частина ІІ. – С. 27-30.

7. Грицан О.А. Окремі аспекти здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законодавства про охорону надр в Україні / О.А. Грицан // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: матеріали Всеукраїнської міжвузівської конференції молодих вчених та аспірантів (Івано-Франківськ, 20 квітня 2007 р.) / Юридичний інститут Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника, Відділ права та адміністрації Опольського університету (Польща) / голов. ред. В.Д. Басай. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 212-214.

8. Грицан О.А. Окремі проблеми здійснення державного контролю за використанням та охороною надр органами спеціальної компетенції /
О.А. Грицан // Визначальні тенденції генезису державності і права: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конференції [«Треті Прибузькі юридичні читання»] (Миколаїв, 23-24 листопада 2007 р.) / редкол.: Терентьєв В.І. (голова) [та ін.]. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2007. – С. 532-535.