Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Глиняна Катерина Михайлівна. Правове регулювання розлучення за сімейним законодавством України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2006.Анотація до роботи:

Глиняна К.М. Правове регулювання розлучення за сімейним законодавством України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню поняття, характерних ознак та особливостей правового регулювання розлучення в Україні протягом останнього століття і на сучасному етапі розвитку законодавчої 6ази, що зумовлюється необхідністю створення нового підходу


до регулювання шлюбно-сімейних відносин і вдосконалення юридичного інструментарію для їх оформлення.

Вперше на рівні дисертаційної роботи здійснюється науковий аналіз правового регулювання розлучення як більш широкого визначення, ніж розірвання шлюбу, з урахуванням чинних норм сімейного, цивільно-процесуального законодавства та законодавства, що регулює діяльність органів РАЦС. Основною метою дослідження є визначення поняття, форм та видів розлучення, а також розвитку та сутності інституту розлучення, порядку розлучення, особливостей правового статусу подружжя в процесі та внаслідок реалізації права на розлучення в сімейному праві України, а також визначення загальних та особливих тенденцій в правовому регулюванні розлучення на різних етапах розвитку суспільства.

Дослідження інституту розлучення відбувається в історичному розвиткові і в порівнянні особливостей правового регулювання розлучення на різних етапах розвитку правової системи держави. В дисертації послідовно аналізуються як поняття та види розлучення, так і його особливості в залежності від виду шлюбу. Детально аналізується порядок розлучення за чинним законодавством України.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення окремих норм сімейного, цивільно-процесуального законодавства та законодавства про органи РАЦС.

В результаті здійсненого дослідження сформульовано низку висновків та пропозицій, запропоновано визначення деяких понять та категорій сімейного права. Не претендуючи на остаточне вирішення окреслених у дослідженні проблем, пропонуються зміни та доповнення до чинного в аналізованій сфері законодавства України та з'ясування найбільш складних питань теорії правового регулювання розлучення на сучасному етапі розвитку суспільних відносин в Україні:

1. Інститут розлучення вперше отримав своє правове регулювання ще за часів римського приватного права, де розлучення визначалося як добровільне


розірвання шлюбного союзу. Розлучення за часів Риму могло бути двох видів: 1) одностороннє (за волевиявленням одного з подружжя) та ?) двостороннє -припинення шлюбного союзу за взаємною згодою обох з подружжя.

2. Здійснений аналіз історії та сучасного рівня правового регулювання розлучення беззаперечно свідчить про необхідність вдосконалення чинного законодавства та підвищення рівня правового регулювання розлучення.

3. В умовах сьогодення слід визнати і законодавчо забезпечити такий вид шлюбу, як фактичний шлюб, яким пропонується вважати сімейне співжиття чоловіка та жінки протягом більше двох років.

4. На основі аналізу робиться висновок про необхідність систематизації понять припинення шлюбу, розлучення і розірвання шлюбу. За системою від загального до конкретного можна говорити, що припинення шлюбу включає розлучення, а розлучення, у свою чергу, включає як розірвання цивільного шлюбу, так і зупинення фактичного шлюбу.

5. Робиться висновок про необхідність законодавчого закріплення терміна «розлучення» в Сімейному кодексі України як форми припинення цивільного та фактичного шлюбу за життя подружжя.

6. В залежності від підстав розлучення можна класифікувати на різні види, а саме: в залежності від настання чи ненастання правових наслідків: дійсне розлучення та фіктивне розлучення; в залежності від часового критерію: постійне (назавжди) та тимчасове розлучення.

7. Деякі проблеми виявляються в процесі законодавчого регулювання і практики правозастосування режиму окремого проживання подружжя. Всебічно обґрунтовується пропозиція щодо можливої нотаріальної форми встановлення і скасування окремого проживання подружжя.

8. З питань розлучення дії органів РАЦС повинні мати суто реєструюче значення, на відміну від суду, який зобов'язаний охороняти та захищати права людини і у зв'язку з цим може встановлювати підстави, причини та мотиви розлучення.

9. Здійснений аналіз дозволив дійти висновку, що розлучення є важливим процесом у житті багатьох людей, тому правильне вирішення та достатній рівень правового регулювання цих відносин сприятиме задоволенню і забезпеченню суб'єктивних прав та інтересів чоловіка та дружини.

Публікації автора:

1. Глиняная Е.М. Развод по древнеримскому праву //Актуальні проблеми держави та права: Збір. наук. праць. - Одеса, 2002. - Вип. 13. – С. 166 - 170.

2. Глиняна К.М. Регламентація розлучення за правом Стародавнього Риму //Актуальні проблеми держави та права: 36. наук праць. — Одеса. 2003. -Вип. 17. - С. 100-106.


3. Глиняна К.М. Церква про право на розлучення у Стародавньому Римі //Актуальні проблеми держави та права: 36. наук. праць. - Одеса, 2003. -Вип. 18. - С. 566-573.

4. Глиняна КМ. Історіографічний огляд літератури з проблеми інституту розлучення за римським приватним правом //Актуальні проблеми держави та права: 36. наук праць. - Одеса, 2004. - Вип. 22. – С. 547 - 552.

5. Глиняна К.М Особливості суб'єктивного права на розлучення //Актуальні проблеми політики: 36. наук. праць. - Одеса. 2006. - Вип. 28. –С. 430-437.

6. Глиняна К.М. Особливості поділу корпоративних прав подружжя в результаті розлучення //Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності, пов'язаної з морем: Матер. наук.-практ. конференції. - Одеса, 2006. – С. 126 - 128 (17 березня 2006 р.)

7. Гражданское право: определения, понятия, законодательство: Учебно-практический справочник /Под ред. Е.О. Харитонова. - X.: ООО «Одиссей», 1998. - Разд. 2. 2.11, 2.12. - С. 89 - 100.

8. Гражданское и семейное право Украины /Под ред. Е.О. Харитонова. -X.: ООО «Одіссей», 2000. - Разд. 2. 2.2,2.14, 2.15 - С. 70 - 75, 124 - 143.

9. Цивільне та сімейне право України у питаннях та відповідях /Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. /За ред. Є.О. Харитонова, О.М Калітенко - X.: ТОВ «Одіссей», 2000. - С. 127 - 139.

10. Цивільне та сімейне право України: Навч.-практ. посібник. 2-е вид., перероб. та доп. /Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. /За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка - X.: ТОВ «Одіссей», 2004. - 177. - С. 407 -411; 179, 180. -С. 414-422; 192.-С. 458-463.

11. Цивільне та сімейне право України (у запитаннях та відповідях): Навч. посібник. -3-е вид., перероб. та доп. /Харитонов Є.О., Дрішлюк А.І., Калітенко О.М. та ін. /За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка, О.М. Калітенко - X.: ТОВ «Одіссей», 2005. - С. 499 - 504.