Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Колянковська Тетяна Олександрівна. Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 177арк. — Бібліогр.: арк. 162-177.Анотація до роботи:

Колянковська Т.О. Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням правового регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні, яке виконане на матеріалах оновленого цивільного законодавства України та транспортного законодавства, з обґрунтуванням пропозицій щодо вдосконалення цивільного та транспортного законодавства України.

Вперше у вітчизняній літературі зроблено спробу систематизації договорів, що опосередковують перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні.

Аналізові піддано історичний розвиток законодавства, що регулює перевезення вантажів взагалі і зокрема перевезення, в прямому змішаному сполученні. Характеризуються підстави виникнення перевізних правовідносин та коло їх учасників.

Розглянуто характерні властивості договору перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, та наслідки неналежного виконання зазначеного договору. Досліджується правова природа вузлових угод, як засобу регулювання відносин співперевізників в пунктах перевалки вантажів.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення цивільного та транспортного законодавства України.

У Висновках зазначено узагальнені результати дисертаційного дослідження, сформульовано найбільш істотні положення і пропозиції, отримані в результаті наукового дослідження даної теми.

На підставі проведеного аналізу запропонована систематизація цивільно-правових договорів, що опосередковують перевезення вантажів в прямому змішаному сполученні. Позиція авторки з цього питання полягає в тому, що слід розглядати договірні правовідносини, які складаються на різних стадіях відповідного виду перевезення у їх взаємозв’язку. Такий висновок підтверджує ситуація неможливості укладення самого договору перевезення вантажу без узгодження умов про надання транспортних засобів і пред’явлення вантажу до перевезення (шляхом укладання самостійних цивільно-правових угод організаційного характеру), неможливості виконання договору перевезення вантажу без виконання дій які є предметом вузлової угоди.

При цьому зазначається, що наведена послідовність зобов’язань і підстав, що їх породжують, характерна лише для елементарної організації перевізного процесу. У реальному майновому обороті можуть бути використані більш складні схеми правовідносин, що опосередковують перевезення вантажів в прямому змішаному сполученні, які включають, наприклад, договори на централізоване завезення (вивезення) вантажів з портів, пристаней, станцій; договори про експлуатацію під’їзних колій, подачу та збирання вагонів та ін.


Обґрунтовується також висновок про те, що і цивільне, і транспортне законодавство, що регулюють сферу вантажних перевезень у змішаному сполученні, вимагають подальшого вдосконалення.

У зв’язку з цим, першорядного значення набуває завдання підготовки і швидкого введення в дію нормативного акту – «Закону України про прямі змішані перевезення», єдиного для всіх видів транспорту, і адаптованого як для внутрішніх так і для міжнародних перевезень.

За результатами дослідження сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України шляхом внесення змін та доповнень в ЦК України.

Статтю 913 ЦК України «Перевезення у прямому змішаному сполученні» запропоновано викласти в наступній редакції:

Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні

  1. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, що здійснюється двома або більше перевізниками різних видів транспорту за єдиним перевізним (транспортним) документом є перевезенням у прямому змішаному сполученні.

  2. До договорів перевезення пасажирів, багажу, пошти у прямому змішаному сполученні застосовуються правила статті 910 цього Кодексу, якщо інше не передбачено транспортними кодексами (статутами).

  3. До договорів перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні застосовуються правила статті 909 цього Кодексу, якщо інше не передбачено транспортними кодексами (статутами).

  4. Взаємовідносини транспортних організацій, що здійснюють перевезення у прямому змішаному сполученні визначаються угодами між ними, які укладаються у відповідності з транспортними кодексами (статутами).

Доповнити гл. 64 ЦК України «Перевезення» наступною статтею:

Стаття 913-1. Вузлові угоди.

  1. Вузлові угоди укладаються транспортними організаціями, що здійснюють перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні з метою визначення умов та порядку перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший.

Стаття 914 ЦК України «Довгостроковий договір» пропонується у такій редакції:

Стаття 914. Договори про організацію перевезень вантажів

  1. Перевізник та власник (володілець) вантажу в разі необхідності здійснення систематичних перевезень вантажів можуть укладати договори про організацію перевезень.

  2. За договором про організацію перевезень вантажів перевізник зобов’язується у встановлені строки приймати, а власник (володілець) вантажу – передавати для перевезення вантаж у встановленому обсязі. У договорі про організацію перевезень вантажів встановлюються обсяги, строки та інші умови надання транспортних засобів і пред’явлення вантажів для перевезення, порядок


розрахунків, а також інші умови організації перевезень.

Викласти статтю 917 ЦК України « Надання транспортних засобів і пред’явлення вантажу до перевезення» в наступній редакції:

Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред’явлення вантажів до перевезення

  1. Надання транспортних засобів і пред’явлення вантажу до перевезення здійснюється у відповідності до умов договору про організацію перевезень вантажів, або договору, що укладається шляхом приймання перевізником заявки вантажовідправника на перевезення конкретної партії вантажу.

Статтю 924 ЦК України «Відповідальність перевізника за втрату нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти» доповнити п. 3:

  1. Документи, складені перевізником, які свідчать про причини незбереження вантажу або багажу (комерційний акт, акт загальної форми і т.п.) у разі виникнення суперечок оцінюються судом разом з іншими документами, що засвідчують обставини, які можуть служити підставою для відповідальності перевізника.

Публікації автора:

1. Колянковська Т.О. Деякі питання дослідження договору перевезення вантажів в прямому змішаному сполученні //Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – Вип. 28. – С. 214-218.

2. Колянковська Т.О. Відповідальність перевізників за прострочення в доставці вантажів при перевезеннях в прямому змішаному сполученні //Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – Вип. 31. – С. 233-237.

3. Колянковська Т.О. Вузлова угода //Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Одеса : Юрид. літ., 2007. – Вип. 33. – С. 169-174.

4. Колянковська Т.О. Правовідносини, що виникають із перевезень вантажів автомобільним транспортом //Правове життя сучасної України: Тези доповідей 9-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотов / ОНЮА. – О.: Фенікс, 2006. – С. 138-140.

5. Колянковська Т.О. Моральні засади виконання зобов’язань з перевезення вантажів автомобільним транспортом //Право, держава, духовність: Шляхи розвитку та взаємодії: Тези доп. Міжнар. наук-практ. конфер. ОНЮА «Право, держава, духовність: шляхи розвитку та взаємодії»; м. Одеса, 3 вересня 2006 р. /Відп.ред. Ю.М. Оборотов, Г.І. Чанишева. – О.: Фенікс, 2006. – С. 139-141.


6. Правове регулювання перевезень в Україні. Навчальний посібник /За ред. Є.О. Харитонова – Харків: Одісей, 2006. – 560 с.: Колянковська Т.О. – Розд. 1: Гл. 1, п. 1.7. – С. 13-15.; Гл. 2, 3. – С. 16-40.; Розд. 4, 5. – С. 129-167.; Розд. 6: Гл.15. – С. 177- 186.