Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Новохатська Яна Володимирівна. Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект): дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006.Анотація до роботи:

Новохатська Я.В. Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006.

Дисертацію присвячено проблемам правового регулювання майнових відносин подружжя в деяких країнах загального й континентального права. В роботі розглянуто значення і особливості застосування порівняльно-правового методу в дослідженні майнових відносин подружжя. В широкому порівняльному аспекті досліджено систему правового регулювання майнових відносин подружжя та її складові, а саме законне і договірне регулювання. Досліджено особливості регулювання відносин подружжя з приводу окремих об’єктів їхніх майнових прав: сімейного будинку, плодів і доходів, «доходів від кар’єри», грошових вкладів. Проведене комплексне порівняльне дослідження договірного регулювання майнових відносин подружжя в період шлюбу і на випадок його припинення.

Сформульовано теоретичні висновки і надано науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення цивільного і сімейного законодавства України, механізму договірного регулювання подружніх відносин в майновій сфері, правозастосовної діяльності.

У дисертації здійснене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, суть якого полягає у визначенні на основі широкого порівняльно-правового аналізу в країнах загального й контінентального права закономірностей становлення, сутності системи правового регулювання майнових відносин подружжя та її складових елементів, а саме законного і договірного регулювання майнових відносин подружжя, з метою розроблення найбільш оптимальних науково обґрунтованих моделей правового регулювання відносин подружжя в майновій сфері і надання рекомендацій щодо вдосконалення цивільного і сімейного законодавства України, його окремих норм й інститутів.

Проведене дослідження дозволило дисертантці сформулювати такі основні висновки, що мають як теоретичне, так і практичне значення.

1. Системи правового регулювання майнових відносин подружжя являють собою багаторівневі, складні за своєю структурою й об’ємні за змістом правові утворення, що включають різноманітні комбінації правових засобів (норм, інститутів, дозволянь, заборон, зобов’язувань, прав та обов’язків тощо).

2. Відбуваються певне перетікання і запозичення засобів правового впливу на сімейні відносини з однієї системи правового регулювання в іншу, що приводить до їх певного зближення (конвергенції).

3. Для систем правового регулювання майнових відносин подружжя характерними є такі загальні принципи: багатоваріантність правових рішень аналогічних юридичних ситуацій; свобода вибору сторонами способів правового регулювання своїх майнових відносин; збереження контролю державних органів за поведінкою подружжя в майновій сфері для охорони прав та інтересів того з подружжя, хто займає більш слабкі економічні позиції, а також прав неповнолітніх дітей.

4. В усіх розвинутих країнах у правовій доктрині визнається різноманітність форм організації сімейних відносин, а правове регулювання майнових відносин між особами, що обрали той чи інший тип сімейної поведінки, має на меті захист сім’ї як соціального інституту, а не юридичної конструкції, яку довкола нього створено. Поряд з легітимним (формально визнаним) шлюбним союзом – шлюбом – юридично визнаються і захищаються також інші форми організації сімейних відносин, у першу чергу фактичні шлюби.

5. Існує специфіка правового регулювання відносин подружжя щодо таких об’єктів, як сімейний будинок; плоди і доходи подружжя (доходи від підприємницької діяльності); «доходи від кар’єри» подружжя; грошові вклади подружжя, що не завжди враховується в процесі правового регулювання цих відносин у нашій державі, у зв’язку з чим законодавство України потребує подальшого вдосконалення.

6. В Україні поступово складається власна система подружніх договорів, яка не збігається з системою, що існує в країнах загального й континентального права. Найбільш істотною відмінністю зарубіжного права порівняно з національним є те, що шлюбним договором регулюються не тільки майнові, а й особисті відносини подружжя.

7. Основними напрямками договірної ініціативи подружжя в усіх країнах, включаючи Україну, є: а) умови, що визначають правовий режим майна подружжя; б) умови, що визначають місце проживання подружжя і порядок користування житлом; в) умови щодо утримання подружжя.

8. Законодавство і суди в зарубіжних країнах установлюють межі договірної ініціативи подружжя. Такі межі можуть стосуватися: а) суб’єктного складу договору; б) часу укладення договору; в) змісту договору; г) можливості подружжя змінити чи скасувати договір. Законодавство України визначає загальні рамки, в межах яких подружжя можуть визначати порядок регулювання своїх майнових відносин.

Публікації автора:

1. Новохатская Я.В. Форма заключения брака: сравнительно-правовой аспект // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2001. – Вип. 47. – С. 51-55.

2. Новохатская Я.В. К вопросу о правовой природе брака // Право України. – 2002. – № 4. – С. 131-135.

3. Новохатская Я.В. Имущественные правоотношения супругов (сравнительно-правовой аспект) // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2002. – Вип. 56. – С. 77-83.

4. Новохатская Я.В. Некоторые аспекты правового регулирования имущественных отношений супругов – предпринимателей // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 31-34.

5. Новохатська Я.В. Об’єкти майнових правовідносин подружжя (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Зб. наук. праць. – 2002. – № 2. – С. 71-74.

6. Новохатская Я.В. Презумпция общности имущества супругов // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 76. – С. 125-132.

7. Новохатская Я.В. Имущественные права супругов: конфликт интересов // Конфлікти в суспільствах, що трансформуються: соціально-правовий та політичний аспекти: Збірник наукових статей (за матеріалами XI Харьківських політологічних читань). – Х.: Право, 2001. – С. 105-107.

8. Новохатська Я.В. Право власності подружжя: проблеми нової кодифікації // Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: Тези доп. та наук. повідомлень наук. семінару молодих вчених ( м. Харків, 14 - 15 вересня 2001 р.) / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – С. 30-32.

9. Новохатская Я.В. Правовой режим доходов от раздельного имущества супругов // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 11. – К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 273-276.

10. Новохатська Я.В. Поділ майна подружжя: питання нової кодифікації // Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України: Тези доп. та наук. повідомлень учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 30 червня 2001 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – С. 109-111.

11. Новохатська Я.В. Презумпції в регулюванні майнових відносин подружжя // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна (Харків, 21 травня 2005 р.) – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – С. 181-184.

12. Новохатська Я. В. Розділ ІІІ гл. 10 // Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 165-185.