Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


ЯКУБОВСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеса, 2006.Анотація до роботи:

Якубовська Н.О. Правове регулювання діяльності багатонаціональних компаній. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню світового досвіду правового регулювання діяльності багатонаціональних компаній (БНК) та розкриттю особливостей правових механізмів і процедур, які використовуються з цією метою у національних правових системах.

У дисертації проаналізовано правові аспекти виникнення та розвитку БНК. Визначено приватноправовий статус БНК. Висвітлено недоліки застосування традиційних методів міжнародного приватного права для регулювання діяльності БНК. Досліджено процес становлення міжнародної системи регулювання діяльності БНК. Виявлено стан та надано оцінку ефективності сучасної системи правового регулювання діяльності БНК у національних правових системах. Розроблено пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України у сфері регулювання діяльності БНК.

За результатами проведеного дослідження було зроблено такі висновки та надано рекомендації, що характеризуються науковою новизною та мають широке теоретичне та практичне значення:

1. З правової точки зору БНК являють собою сукупність формально самостійних юридичних осіб, кожна з яких має власну національність. Це обумовлено специфікою економічної діяльності БНК та значно обмежує можливості щодо контролю їх інвестиційної та виробничої діяльності.

2. Виникнення та розвиток такої форми організації комерційної діяльності як багатонаціональне підприємство обумовлено не суто економічними причинами, але й факторами юридичного характеру. Закріплення у законодавстві європейських країн у другій половині XIX століття такої організаційно-правової форми діяльності як акціонерна компанія можна вважати основною правовою передумовою для розвитку БНК.

3. Суперечливий характер процесу розробки на міжнародному рівні уніфікованих стандартів поведінки БНК стимулює держави до вирішення питань приватноправового регулювання їх діяльності на регіональному рівні у рамках економічних та політичних об'єднань.

4. Компаративний аналіз світового досвіду правового регулювання діяльності БНК показав, що найбільшого успіху у цьому процесі досягли країни — члени Європейського Союзу. Директиви ЄС визначають спільні орієнтири, основні підходи та принципи регламентації діяльності БНК, Правові та технічні питання функціонування БНК вирішуються на рівні національних законодавств країн — членів Союзу.

5. Постійне збільшення кількості двосторонніх інвестиційних угод про заохочення та взаємний захист інвестицій свідчить, що держави втрачають інтерес до багатостороннього підходу у вирішенні питань правового регулювання діяльності БНК.

6. В Україні ще не створено належних правових умов для того, щоб іноземні компанії, які володіють сучасними передовими технологіями, з бажанням та довірою вкладали свої інвестиційні ресурси у вітчизняну економіку. Це пояснюється відсутністю в Україні дійового правового механізму, який здатний належним чином забезпечити охорону інтелектуальної власності. Хоча в Україні вже існує необхідна правова база, яка загалом відповідає сучасним світовим стандартам, законодавство про інтелектуальну власність не є цілісною системою. Проблему необхідно вирішити через прийняття зведеного кодифікованого законодавчого акту про інтелектуальну власність, в якому вдалося б


уникнути суперечливих положень та неузгодженостей, що сьогодні притаманні вітчизняному законодавству.

7. Закон України «Про режим іноземного інвестування» не розкриває зміст поняття «інвестиційний спор» та не визначає чітко юрисдикцію судів, що компетентні вирішувати спори між державою та іноземними інвесторами. Двосторонні Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій, учасницею яких є Україна, також досить широко тлумачать предмет інвестиційних спорів і відносять до них фактично будь-які спори, що виникають на підставі здійснення іноземних інвестицій. Для спрощення та прискорення процесу розгляду справ в українських судах необхідно внести доповнення до чинного законодавства України, які б чітко розкривали зміст поняття «інвестиційний спір» та визначали критерії його підвідомчості національним судам.

8. Проблема недостатньої розвиненості системи правової регламентації функціонування БНК на території України має знаходити своє розв'язання не у збільшенні кількості адміністративно-правових норм у цій сфері, а у створенні дійової моделі приватноправового регулювання діяльності досліджуваних компаній. Це дозволить встановити національні стандарти поведінки БНК та запровадити ефективний механізм контролю за їх виконанням.

Публікації автора:

  1. Якубовська Н.О. Правове регулювання прямих закордонних інвестицій багатонаціональних корпорацій в країнах Європейського Союзу //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. - Одеса: Юридична література, 2005. - Вип. 24. - С. 157-162.

  2. Якубовська Н.О. Правове регулювання діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Центральної та Східної Європи: порівняльний аналіз //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. - Одеса: Юридична література, 2004. - Вип. 22. - С. 481-486.

  3. Якубовська Н.О. Давньоримське jus gentium як історичний попередник сучасного транснаціонального права (lex mercatoria) //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. - Одеса: Юридична література, 2004. - Вип. 23. - С. 326-329.

  4. Якубовська Н.О. Актуальні проблеми діяльності багатонаціональних компаній в Україні //Держава і право: 36. наук. праць. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - Вип. 21. -С. 586-591.


  5. Якубовська Н.О. Правові аспекти розвитку багатонаціональних компаній //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. -Одеса: Юридична література, 2003. - Вип. 18. - С. 465-470.