Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Кулик Дмитро Олександрович. Правова природа розрахункового чека : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Кулик Д.О. Правова природа розрахункового чека. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правової природи розрахункового чека, механізму та сфери чекового обігу.

У роботі досліджується правова природа розрахункового чека як засобу здійснення розрахунків. Зазначається невідповідність сучасним реаліям положень чинного цивільного і банківського законодавства України, що визначають правовий режим розрахункового чека. Обґрунтовується необхідність його вдосконалення шляхом законодавчого віднесення розрахункового чека до різновидів боргових цінних паперів. Визначається місце розрахункового чека в системі платіжних інструментів, аналізуються його відмінності від векселя як найбільш спорідненого засобу розрахунків.

У дисертації окреслюється динаміка розрахунково-чекових відносин, надається характеристика підстав їх виникнення та припинення. Елементами юридичного складу, що є підставою їх виникнення, визначено договір банківського рахунку, що містить умови відносно до можливості здійснення розрахунків розрахунковими чеками, а також односторонній правочин по оформленню та видачі розрахункового чека чекодавцем на користь чекодержателя. Розкрито специфіку правового механізму та стадій чекового обігу, відносин у сфері оформлення, видачі, обігу та погашення розрахункових чеків.

Сформульовані пропозиції по вдосконаленню приписів чинного банківського законодавства України, що регулює відносини у сфері розрахунків.

У дисертації визначено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо особливостей правової природи розрахункового чека, його специфіки як цивілістичної конструкції, засобу розрахунків, обґрунтована необхідність зміни його правового режиму шляхом законодавчого віднесення до різновидів цінних паперів.

1. Ретроспективний аналіз підходів до визначення правової природи розрахункового чека дозволяє зробити висновок, що цей документ нерозривно пов’язаний з векселем, а його виникнення обумовлене розвитком вексельних правовідносин.

2. Необхідною умовою дійсності розрахункового чека є дотримання його реквізитів. Їхнє нормативне закріплення та врахування в тексті розрахункового чека дозволяє відзначити його спорідненість з конструкцією цінних паперів.

3. Розрахунковий чек є засобом розрахунків, і цим пояснюється встановлення приписами банківського законодавства України відносно короткого строку його обігу (десять календарних днів). Разом з тим, встановлення більш тривалого строку обігу розрахункового чека не суперечить інтересам ні чекодавця, ні чекодержателя, ні банку-платника.

4. Поширення правового режиму цінних паперів на розрахунковий чек дасть більш широкі можливості для його застосування у майновому обороті. Адже тривалий строк обігу векселя як спорідненого засобу розрахунків, навпаки, збільшує його привабливість для потенційних учасників розрахункових відносин.

5. Чекодержатель, що не одержав платежу за розрахунковим чеком через недостатність або взагалі повну відсутність чекового покриття, повинен засвідчити факт відмови банку-платника в оплаті пред’явленого йому документа. В іншому випадку чекодержатель вправі висунути відповідну вимогу щодо оплати переданих товарів, наданих послуг чи виконаних робіт безпосередньо чекодавцеві, ґрунтуючись на умовах правочину, на виконання умов якого був оформлений та виданий розрахунковий чек.

6. Невідповідність правового режиму розрахункового чека порядку правового регулювання чекових відносин, встановленому положеннями законодавства більшості країн Євросоюзу та світу, стримує розвиток ринкових відносин в Україні та не узгоджується з сучасними реаліями і перспективними потребами вітчизняного майнового обороту.

7. Поширення на розрахунковий чек правового режиму цінних паперів дозволить забезпечити високий рівень оборотоздатності посвідченого ним права вимоги. При цьому навіть не потрібно суттєво змінювати положення чинного цивільного законодавства України, адже правовий режим розрахункового чека як цінного папера можна визнати напівсформованим.

8. Використання розрахункового чека для передачі посвідченого ним майнового права за умови поширення на нього правового режиму цінних паперів стане можливим із застосуванням конструкцій купівлі-продажу, міни, застави, дарування, ренти і довічного утримання (за умови закріплення у його реквізитах значної грошової суми) тощо.

9. Враховуючи перспективи євроінтеграції України, і з метою адаптації положень вітчизняного банківського законодавства до усталених міжнародних приписів у сфері розрахунків, пропонується прийняти окремий Закон України «Про розрахункові чеки та чековий обіг».

Публікації автора:

1. Кулик Д. Особливості виникнення правовідносин, заснованих на видачі розрахункового чека / Д. Кулик // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 12. – С. 166-169.

2. Кулик Д.О. Розрахунковий чек як платіжний засіб Д.О. Кулик // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х., 2007. – Вип. 85. – С. 29-36.

3. Кулик Д.О. Чек як правовий засіб забезпечення фінансово-інвестиційної діяльності в Україні / Д.О. Кулик // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х., 2007. – Вип. 86. – С. 66-73.

4. Кулик Д. Реквізити розрахункового чека / Д. Кулик // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 3. – С. 36-39.

5. Кулик Д.О. Конструкція розрахункового чека: історія формування та сучасний стан [Електронний ресурс] / Д.О. Кулик // Форум права. – 2009. – № 1. – Режим доступу: pdf. – Заголовок з екрану.

6. Кулик Д.О. Деякі особливості розрахункового чека як засобу платежу / Д.О. Кулик // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Олександра Анатолійовича Пушкіна, 21 трав. 2005 р. – Х., 2005. – С. 127-129.

7. Кулик Д.О. Деякі особливості правової природи розрахункового чека / Д.О. Кулик // Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. і наук. повідомл. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів, 1-2 берез. 2006 р. – Х., 2006. – С. 89-90.

8. Кулик Д.О. До питання про подібність і відмінності розрахункового чека і векселя / Д.О. Кулик // Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: Тези доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів, 26-27 черв. 2006 р. – Х., 2006. – С. 181-183.

9. Кулик Д.О. Правовий режим розрахункового чека за чинним законодавством України / Д.О. Кулик // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів, 23-24 квіт. 2007 р. – Х., 2007. – С. 162-164.