Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Новікова Вікторія Валентинівна. Правова природа безвідплатних договорів у цивільному праві України. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Новікова В.В. Правова природа безвідплатних договорів у цивільному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню правової природи безвідплатних договорів у цивільному праві України. Аналізується сутність безвідплатних договорів через такі поняття, як форма, розмір та порядок зустрічного надання. Проведено класифікацію безвідплатних договорів та визначено їх основні ознаки. Визначено природу окремих видів безвідплатних договорів, які належать до різних груп цивільних договорів залежно від їх цільового призначення.

За результатами проведеного теоретичного дослідження сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення цивільного законодавства України та практики його застосування.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні правової природи безвідплатних договорів у цивільному праві та комплексному досліджені суті безвідплатних договорів через такі поняття, як форма, розмір та порядок здійснення зустрічного надання. Запропоновано класифікацію безвідплатних договорів і розкрито їхні основні ознаки, а також розглянуто окремі види безвідплатних договорів, які належать до різних груп цивільних договорів залежно від їхнього цільового призначення.

Основні висновки, одержані в результаті дослідження та аналізу даного питання, полягають у наступному.

1. Зустрічне надання може виражатися в грошах, речах, іншому майні, результатах робіт, послугах, переданні майнових прав і звільненні від виконання певних обов'язків. Наявність надання в кожній із зазначених форм свідчить про відплатність існуючих між сторонами правовідносин. І навпаки, відсутність надання в якій-небудь із цих форм говорить про безвідплатність засади відносин сторін.

2. Безвідплатним є договір, укладений в інтересах виключно однієї сторони, коли інша сторона, вступаючи в зобов'язання, не має на меті одержання якого-небудь зустрічного надання.

3. Ототожнювати відплатність і еквівалентність не можна. Ці поняття не є синонімами, хоча у визначальній характеристиці можна сказати, що вони перехрещуються. Еквівалентне відношення є, безумовно, відплатним відношенням, але відплатне відношення не завжди є відношенням еквівалентним.

4. Якщо ж обмін відбувається в таких пропорціях, які не характеризуються ціннісною рівністю, має місце лише відплатність, а не еквівалентність цих відносин. Якщо ж перехід цінностей є одностороннім, тобто не на засадах обміну і, отже, про які-небудь пропорції не доводиться говорити, - відношення є безвідплатним.

5. Поняття відплатних/безвідплатних відносин розуміється у двох значеннях - вузькому й широкому. При характеристиці відплатності/безвідплатності відносин у вузькому значенні мається на увазі єдиний правовий зв'язок між сторонами. У широкому значенні безвідплатним вважатиметься лише такий правовий зв'язок, коли не тільки з даних конкретних правовідносин, а й з інших стосунків сторін за інших правочинів і зобов'язань сторона не буде передавати іншій стороні зустрічне надання.

6. Виділено типи договорів: чисті типи - договори, які прямо передбачені в ЦК як виключно безвідплатні; змішані типи - безвідплатні договори, які можуть бути як відплатними, так і безвідплатними; нейтральні типи - договори, які не можуть бути однозначно визначені як відплатні або безвідплатні.

7. З огляду на природу умов, що включаються в договір дарування, пропонується розділити умовні договори дарування на дві групи: а) договори, які спрямовані на одержання дарунка з обставинами, що мають немайновий характер; б) договори, які спрямовані на одержання дарунка з діями обдарованого, що мають майновий характер.

Публікації автора:

1. Новікова В.В. Актуальні питання відплатності та безвідплатності в цивільному праві //Підприємництво, господарство і право, 2005. – Вип. 4. – С. 30-33.

2. Новікова В.В. Безвідплатна природа договору дарування //Підприємство, господарство і право, 2005. – Вип. 6. – С. 49-52.

3. Новікова В.В. Відплатні та безвідплатні правочини: питання класифікації //Підприємництво, господарство і право, 2005. – Вип. 9. – С. 82-84.

4. Новікова В.В. Порівняльна характеристика відплатних та безвідплатних договорів стран загального права //Підприємництво, господарство і право, 2005. – Вип. 12. – С. 25-28.

5. Новікова В.В. Передача майна за договором ренти за плату та безплатно: визначення понять //Вісник господарського судочинства, 2006. – Вип. 2. – С. 213-218.

6. Новікова В.В. Безвідплатний характер договору позички //Вісник господарського судочинства, 2006. – Вип. 4. – С. 217-224.

7. Новікова В.В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань //Підприємництво, господарство і право, 2006. – Вип. 9. С. 25-27.

8. Новікова В.В. Платні й безвідплатні договори в цивільному праві //Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників наукової конференції молодих учених та здобувачів /За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 55-56.

9. Новікова В.В. Зустрічне виконання зобов’язань //Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві та процесі: Матеріали «круглого столу», 16 грудня 2005 р. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 46-48.