Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Носік Юрій Володимирович. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.Анотація до роботи:

Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація містить комплексне дослідження юридичної природи прав на комерційну таємницю, особливостей їх набуття, реалізації та охорони. Проаналізовані поняття та ознаки комерційної таємниці, розкрито зміст суб’єктивних прав на неї, визначено підстави виникнення, зміни та припинення таких прав, встановлено коло суб’єктів прав на комерційну таємницю. Розглянуто стан, етапи та основні напрямки розвитку джерел правового регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею. Досліджено становлення категорії комерційної таємниці в цивілістичній доктрині. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення та правильного застосування правових норм про комерційну таємницю в Україні.

У висновках викладені найбільш важливі наукові і практичні результати дисертаційного дослідження юридичної природи цивільних прав на комерційну таємницю в Україні, отримані на основі комплексного аналізу правових норм, що регулюють суспільні відносини, в яких такі права реалізуються, відповідної правозастосовчої практики та доктринальних положень. Основними науково-теоретичними узагальненнями, винесеними у висновки дисертації, є положення щодо: історичної обумовленості українського законодавства про комерційну таємницю, періодизації та основних напрямків його розвитку; вдосконалення визначення поняття комерційної таємниці; виявлення і розкриття її ознак та їхнього юридичного значення; формулювання поняття, розкриття змісту та характеристики суб’єктивних прав на комерційну таємницю; кола суб’єктів таких прав; підстав виникнення зміни і припинення цих прав, а також строку їх чинності; особливостей реалізації та охорони суб’єктивних прав на комерційну таємницю в Україні; пропозицій з удосконалення законодавчого забезпечення їх набуття, здійснення та охорони.

Публікації автора:

 1. Носік Ю. В. Підстави виникнення, зміни і припинення прав на комерційну таємницю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - № 1.- С 86-94.

 2. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. - 2004. - № 11. – С. 131-135.

 3. Носік Ю. В. Збереження комерційної таємниці в господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 3. – С. 214 - 223.

 4. Носік Ю. В. Стан і проблеми правового забезпечення розвитку Інтернету в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. - Вип. 49-51. - С. 34-35.

 5. Лилак Д. Д., Носік Ю. В. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- Т. І.- С.272-298.

 6. Носік Ю. В. Юридичне значення ознак комерційної таємниці // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року). – Київ–Хмельницький: Видавництво Хмельн. університету управління та права, 2005.-С.266-268.

 7. Носік Ю. В. Суб’єкти права на комерційну таємницю в Україні // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Четверті осінні юридичні читання” (21-22 жовтня 2005 року): У 3-х частинах: Частина друга: “Приватно-правові науки”. – Хмельницький: Видавництво Хмельн. університету управління та права, 2005. – С. 216-219.

 8. Носик Ю. В. Проблемы процессуально-правовой охраны коммерческой тайны в Украине // Проблемы развития законодательства и правоприменительной практики: материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов. Минск, 29-30 октября 2004 г. / редкол.: Г.А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2005. – С. 124 – 126.

 9. Носік Ю. В. Генеза законодавства про комерційну таємницю на території України до 1990 року // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. – Хмельницький: В-во ХУУП, 2004. – С. 202-203.

 10. Носік Ю. В. Поняття інформаційних ресурсів за законодавством України // Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-30 листопада 2001 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – С. 222-224.

 11. Носік Ю. Захист банківської таємниці при здійсненні правосуддя господарськими судами // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні – К., 2002 р. – Вип. 4. – С. 37-43.

 12. Носік Ю. В. Огляд новел кримінального законодавства у сфері комп’ютерно-інформаційних злочинів // Третя науково-технічна конференція “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні”. Тези доповідей. – К. – 2001. – С. 27-79.

 13. Носік Ю. В. Правовий режим банківської таємниці в Україні // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні – К., 2001 р. – Вип. 2. – С. 31-39.

 1. Носик Ю. В., Прокофьев М. И. Правовой режим информационных ресурсов в Украине // «Бизнес и безопасность», 2001 г. - № 2. – С. 37-41.

 2. Носик Ю. В. Некоторые аспекты законодательного обеспечения функционирования сети Интернет в Украине // «Безопасность информации», 2000 г. - № 3. – С. 7 –14.

 3. Носік Ю. В. Охорона і захист інформації власником // Збірка тез доповідей учасників ІІ Національної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Системний аналіз та інформаційні технології” (28-30 червня 2000 р.) – К.: НТУУ “КПІ”, 2000 р. - С. 178-182.

 4. Носік Ю. Інформаційні відносини з приводу банківського кредиту // Тези доповідей і наукових повідомлень Третьої щорічної міжвузівської студентської науково-практичної конференції “Банківська діяльність і право”. – К., 2000. - С.34-36.