Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Кутателадзе Олег Джумберович. Підстави виникнення зобов'язань за римським приватним правом і сучасним цивільним законодавством України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2006.Анотація до роботи:

Кутателадзе О.Д. Підстави виникнення зобов'язань за римським приватним правом і сучасним цивільним законодавством України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню підстав виникнення зобов'язань за римським правом та сучасним цивільним правом України у порівняльному аспекті.

У роботі розглядаються історичні умови формування та характерні риси підстав виникнення зобов'язань за римським правом, визначаються концептуальні засади визначення системи підстав виникнення зобов'язань за цивільним законодавством України та підсумовується, що сучасна система підстав виникнення зобов'язань сформувалася під значним впливом відповідних положень римського приватного права.


На підставі порівняння системи підстав виникнення зобов'язання в сучасному цивільному законодавстві України із відповідними положеннями римського права зроблено висновок про те, що в римському праві вона виглядала більш структурованою, ніж сучасна, оскільки зараз у вітчизняному цивільному законодавстві фактично має місце спеціальне виокремлення лише одного з видів підстав виникнення зобов'язань -договорів.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, котра полягає у вивченні та аналізі римських та сучасних


правових джерел із метою формування уявлення про розуміння в Стародавньому Римі та сучасній вітчизняній цивілістиці сутності зобов'язань та підстав виникнення останніх, а також формулювання пропозицій щодо вдосконалення сучасного цивільного законодавства України.

1. Зазначається, що у сучасному цивільному праві України зберігся характерний римській юриспруденції підхід до визначення поняття та основних ознак зобов'язань. Зобов'язання визначаються як правовий зв'язок між суб'єктами права, внаслідок якого одна особа (дебітор, боржник) має щось дати, зробити або надати іншій особі (кредитору) під загрозою застосування у випадку невиконання цього обов'язку засобів державного примусу.

2. На підставі проведеного порівняльного аналізу норм римського приватного права та сучасного цивільного законодавства України, які стосуються визначення підстав виникнення зобов'язань, зроблено висновок про те, що сучасна цивілістика містить більш розгалужену систему підстав виникнення зобов'язань. На відміну від римського права, в якому поділ зобов'язань мав чотиричленну структуру (контракти, делікти, квазіконтракти та квазіделікти), у сучасному цивільному праві юридичні факти, на підставі яких виникають зобов'язання, класифікують на події та дії; дії, у свою чергу, підрозділяються на правомірні і неправомірні; правомірні дії - на акти суб'єктів публічного права і приватного права, а останні - на правочини і юридичні вчинки.

3. Історично першою підставою виникнення зобов'язань у римському праві були делікти. Контракти, які хоча й виникли вже на ранніх етапах розвиту римського права, за характером відповідальності за порушення їх умов тривалий час не відрізнялися від деліктів. Контракти посіли місце головної підстави виникнення зобов'язань у добу римського класичного приватного права.

4. Формування поглядів на систему підстав виникнення зобов'язань у вітчизняному цивільному праві відбулося під впливом різноманітних факторів, поміж яких помітне місце належить римському праву, котре значною мірою визначало засади розвитку українського зобов'язального права.

5. Позитивне значення для вдосконалення системи сучасного цивільного законодавства України має запозичення деяких, поки що не використаних, здобутків римського приватного права у галузі договірного права, зокрема, легальний поділ договорів на консенсуальні і реальні, каузальні і абстрактні, запровадження категорії безіменних договорів тощо.

6. Усі інші, недоговірні, підстави виникнення зобов'язань за ЦК України, можуть бути поділені на такі види підстав виникнення


зобов'язань, як ніби — договори (публічна обіцянка винагороди; вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення); делікти (правопорушення); ніби — делікти (придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх правових підстав).

7. Доповненням до базової чотирирівневої класифікації зобов'язань (summa divisio) є також такі підстави їх виникнення, як правомірні дії (цілеспрямовані юридичні вчинки: рятування здоров'я, життя, майна іншої особи); дії в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності тощо, та юридичні склади: припис акта законодавства і судове рішення, договір і подія, створення об'єкта інтелектуальної власності і договір про його використання та ін.

Публікації автора:

1. Кутателадзе О.Д. Категорія «юридичні факти» та підстави виникнення зобов'язань за цивільним законодавством України //Митна справа.-2005.-Вип. 4.-С. 9-63.

2. Кутателадзе О.Д. Адміністративні акти як підстава виникнення цивільних прав і обов'язків //Актуальні проблеми політики: 36. наук. пр. - 2005. - Вип. 27. - С. 156 - 162.

3. Кутателадзе О.Д. До питання про визначення підстав виникнення цивільних прав і обов'язків //Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. - 2005. -№ 3 (15). - С. 133 - 136.