Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Потопальський Сергій Степанович. Підстави та наслідки недійсності підприємницьких договорів (на матеріалах практики господарських судів) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2007. — 196арк. — Бібліогр.: арк. 173-185.Анотація до роботи:

Потопальський С.С. Підстави та наслідки недійсності підприєм-ницьких договорів (на матеріалах практики господарських судів). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню недійсності договорів у сфері підприємницької діяльності.

У дисертаційному дослідженні розглянуто поняття та сутність підприємницького договору в історичній ретроспективі, правову природу недійсності договору, з’ясовано зміст та ознаки нікчемних та оспорюваних договорів, проведено розмежування недійсних договорів від подібних правових категорій, визначено та досліджено підстави недійсності підприємницьких договорів, проаналізовано наслідки недійсності договорів та особливості їх застосування, досліджено проблеми у вирішенні судових спорів, пов’язаних з визнанням підприємницьких договорів недійсними та узагальнено практику господарських судів України з цього питання.

На підставі аналізу наукової літератури, нормативно-правової бази і практики господарських судів щодо недійсності договорів у сфері підприємницької діяльності сформульовано та внесено конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства.

Публікації автора:

   1. Потопальський С.С. Правові проблеми визнання недійсним правочину, вчиненого представником з перевищенням повноважень // Адвокат. – 2005. – № 10. – С. 9 –12.

   2. Потопальський С.С. Правові проблеми розмежування недійсних та неукладених договорів // Вісник господарського судочинства . – 2005. – №4. – С.176 –181.

   3. Потопальський С.С. Правове регулювання, поняття та суть договору і його недійсності // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. № 5. – С. 111–117.

   4. Потопальський С.С. Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 38 – 42.

   5. Деякі аспекти недійсності договору, укладеного під впливом помилки, обману та насильства // Адвокат. – 2006. – № 1. – С. 32 – 35.

   6. Потопальський С.С. Проблеми правового регулювання недійсності договорів за законодавством України // Вісник господарського судочинства . – 2006. – № 6. – С.160 – 168.

   7. Потопальський С.С. Правове регулювання нікчемних та оспорюваних правочинів в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. № 31. – С.235 – 242.

   8. Потопальський С. С. Правові проблеми розмежування недійсних та неукладених договорів // Матеріали наук.-практ. конф. Вищого господарського суду України та Центру комерційного права «Цивільний та Господарський кодекси України: підсумки застосування». – Ялта. – 2005. – С. 21 – 35.

   9. Потопальський С. С. Проблеми правового регулювання недійсності договорів // Матеріали наук.-практ. конф. «Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи». – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – С. 273 – 276.