Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Харченко Олеся Степанівна. Підстави припинення права власності : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Київський ун-т права. — К., 2007. — 205арк. — Бібліогр.: арк. 193-205.Анотація до роботи:

Харченко О.Підстави припинення права власності.- Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва. Київ, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань підстав припинення права власності. В роботі аналізуються загальні засади права власності, його ознаки та класифікації підстав припинення права власності, наукові підходи до понять, що характеризують підстави припинення права власності, розглядаються суть та особливості правовідносин, що виникають у разі припинення права власності.

Основна увага приділена з’ясуванню юридичної природи окремих підстав припинення права власності, особливостям припинення права власності на земельну ділянку та житло.

Сформульоване визначення поняття припинення права власності. Запропоновано новий підхід до класифікації підстав припинення права власності: усі способи припинення права власності поділяти не лише на ті, що залежать від волі власника та ті, що застосовуються всупереч його волі, але і на ті, які настають помимо його волі.

На підставі аналізу нормативно-правових актів, наукових джерел і судової практики виявлено низку недоліків чинного законодавства і сформульовано конкретні пропозиції для вдосконалення правового регулювання підстав припинення права власності.

У дисертації викладені теоретичні висновки й наводиться нове вирішення наукового завдання, яке полягає у комплексному дослідженні підстав припинення права власності, вивченні особливостей їх застосування і внесенні конкретних пропозицій по вдосконаленню законодавства, що регулює цю сферу відносин. Серед висновків слід виділити наступні:

- сформульовано визначення підстав припинення права власності;

- визначено зміст і співвідношення понять „підстава” та „спосіб” виникнення чи припинення права власності;

- застосовано новий підхід до класифікації підстав припинення права власності з урахуванням особливостей суб’єктного та об’єктного складу права власності;

- обґрунтовано пропозицію про закріплення в ЦК України такої підстави припинення права власності, як націоналізація, застосування якої має характеризуватися винятковістю й належним захистом прав та інтересів власника;

- систематизовано підстави припинення права власності на тварин, для чого здійснено аналіз норм ЦК України, Закону України „Про тваринний світ”, законопроектів „Про захист тварин від жорстокого поводження”, „Про гуманне ставлення до тварин”. Унаслідок цього запропоновано закріпити в ЦК України норму про припинення права власності на тварин, яке повинно здійснюватися в судовому порядку;

- запропоновано викласти ч.2 ст. 142 ЗК України у такій редакції: „Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування після прийняття рішення про одержання права власності на земельну ділянку укладають угоду про передачу права власності на земельну ділянку. Угода про передачу права власності на земельну ділянку підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації”;

- запропоновано викласти п. 4 ст. 81 ЗК України у такій редакції. „Землі сільськогосподарського призначення підлягають відчуженню протягом року з моменту переходу права власності у разі: а) втрати громадянства України власником земельної ділянки сільськогосподарського призначення; б) прийняття у спадщину земельної ділянки сільськогосподарського призначення іноземними громадянами, а також особами без громадянства”;

- обґрунтовується позиція про доцільність включення в ст. 146 ЗК України положення про те, що з моменту попередження власника про запланований викуп земельної ділянки для суспільних потреб, йому не забороняється чинити будь-які дії щодо належної йому земельної ділянки, що не суперечать закону, за умов обов’язкового попередження заінтересованих осіб про запланований викуп;

- здійснено аналіз співвідношення норм Конституції України, ЦК України та ЗК України щодо значення і сфери застосування термінів „суспільна необхідність”, „суспільна потреба”, результатом чого стала пропозиція редагування статей ЦК України та ЗК України: викласти назву ст. 350 ЦК України в такій редакції: „Викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю (для суспільних потреб)” і внести необхідні зміни у текст статей 346, 350, 351 ЦК України. Назву ст. 147 ЗК України викласти у такій редакції: „Реквізиція земельної ділянки”, або викласти дійсну назву в такій редакції: „Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності (реквізиція)” з внесенням необхідних змін у ст.140, 143, 147 ЗК України;

- пропонується внести зміни до ст. 7 Закону України „Про музеї та музейну справу” з метою досягнення її відповідності положенням ЗК України щодо форм власності на землі історико-культурного призначення й передбачити, що для створення музею земельні ділянки та інші природні ресурси можуть бути надані в користування або набуті у державну, комунальну чи приватну власність у встановленому законодавством порядку;

- обґрунтовується пропозиція про доповнення ст. 21 Закону України „Про музеї та музейну справу” нормою про те, що в разі невиконання власником обов’язків щодо збереження пам'ятки історії та культури, в результаті чого їй загрожує пошкодження або знищення, така пам’ятка може бути викуплена у встановленому законом порядку;

- обґрунтовано висновок про закріплення такої альтернативи, як викуп чи продаж з публічних торгів уповноваженими державними органами в разі дій або бездіяльності власника пам'ятки історії та культури, якщо їй загрожує пошкодження або знищення такого об’єкта;

- обґрунтовується внесення зміни до ст. 43 Закону України „Про іпотеку” стосовно початкової вартості майна, яка повинна відповідати його експертній оцінці, а щодо можливості її зменшення, то воно є доцільним лише у випадку згоди між іпотекодавцем та іпотекодержателем;

- запропоновано закріпити загальні засади реприватизації у ЦК України, конкретні ж підстави застосування реприватизації рекомендовано зазначити в залежності від особливостей об’єкта приватизації, у спеціальному законі, який регулює ці відносини (наприклад, стосовно житла – в Законі України „Про приватизацію державного житлового фонду”); сформульовано визначення реприватизації житла.

Публікації автора:

1. Харченко О.С. Деякі питання підстав примусового припинення права власності// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №4. – С. 26-29.

2. Харченко О.С. Націоналізація як підстава припинення права власності // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №5. – С. 20-22.

3. Харченко О.С. Правові проблеми застосування конфіскації в цивільних правовідносинах// Держава і право: Збірник наукових праць/ Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. –К., 2005. – Вип. 29. – С. 52-57.

4. Харченко О.С. Правові аспекти реалізації земельної ділянки на прилюдних торгах// Часопис Київського університету права НАН України. -К., 2005. - № 4.– С. 163-167.

5. Харченко О.С. Викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю: окремі питання // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (м. Косів Івано-Франківської області 24.01.-29.01. 2005 р.) – Вип.6. – К., 2005. - С. 44-47.

6. Харченко О.С. Актуальні аспекти правового регулювання припинення права власності // Збірник наукових статей за матеріалами ІІ міжвузівської науково-практичної конференції. Волинський державний університет ім. Л.Українки, юридичний факультет ( м. Луцьк 27.05-28.05.2005р.) –К., -2005.– Частина ІІ. - С. 97-102.

7. Харченко О.С. Викуп житлового об’єкта у зв’язку із викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій він розміщений // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (м. Косів Івано-Франківської області 27.01.-02.02. 2006 р.) – Вип.7. – К., 2006. - С. 267-271.

8. Харченко О.С. Реприватизація житла: актуальні питання правового врегулювання // Підприємництво, господарство і право. –2006.- №6.- С.13-16.