Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007.Анотація до роботи:

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем підготовки цивільних справ до судового розгляду. Досліджено процесуально-правову природу підготовки цивільних справ до судового розгляду, її характерні ознаки та місце в структурі цивільного процесу, з'ясовано її межі, мету, завдання, процесуальну форму та зміст. Проаналізовано процесуальний порядок підготовки до судового розгляду справ позовного, окремого, наказного провадження, а також особливості підготовки до судового розгляду справ у порядку апеляційного та касаційного проваджень.

У дослідженні розкрито проблеми правозастосовчої практики підготовки цивільних справ до судового розгляду і запропоновано шляхи їхнього розв’язання, сформульовано рекомендації щодо удосконалення цивільного процесуального законодавства України, зокрема, шляхом законодавчого закріплення мети та завдань цієї стадії, розмежування статей, що регламентують форму стадії підготовки та її зміст, зміни назви глави 3 розділу ІІІ та викладу у новій редакції ряду статей чинного ЦПК.

Публікації автора:

 1. Бондаренко Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов’язкова процесуальна стадія // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1 (5). – С. 84-87.

 2. Бондаренко Н. Л. Мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4 (7-8). – С. 124-132.

 3. Бондаренко Н. Л. Завдання стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Вісник Київського національного університету. – 2004. – № 60-62. – С. 34-36.

 4. Бондаренко Н. Л. Окремі аспекти адаптації цивільного процесуального законодавства України до стандартів ЄС // Приватне право і підприємництво. Зб. наук. праць. – Вип. 4, 2004. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук, 2005. – С. 145-148.

 5. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 1 (17). – С. 96-102.

 6. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 2 (18). – С. 117-123.

 7. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Процесуальна форма підготовки цивільних справ до судового розгляду // Приватне право і підприємництво. Зб. наук. праць. – Вип. 5, 2006. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук, 2006. – С. 55-60.

 8. Бондаренко Н. Л. Підготовка справи до судового розгляду // Цивільний процес: Навч. посіб. / За ред. Ю. В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – С. 148-157.

 9. Бондаренко Н. Л. Підготовка цивільної справи до судового розгляду – досвід правового регулювання за законодавством країн СНД // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28–29 квітня 2004 року, м. Харків). – К.: Академія правових наук, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелектуальної власності, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2004. – С. 610-617.

 10. Бондаренко-Зелінська Н. Л. До питання про процесуальну форму підготовки цивільних справ до судового розгляду справ окремого провадження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (9–10 лютого 2006 року, м. Львів). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 196-197.

 11. Бондаренко-Зелинская Н. Л. Обеспечение оперативности правосудия в гражданских делах // Сборник тезисов Первой республиканской научно-практической конференции “Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов” (6–7 апреля 2006 года, г. Гомель). – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2006. – С. 215-218.